BALE VALLE Bale-valle Iatliano Hrvatski
  


POZIV

 OPĆINA BALE, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 1.i  9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN broj 47/90 i 27/93 i 38/09), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN broj 10/97 i 107/07), članka 23. Zakona o udrugama (NN broj 88/01 i 11/02) i članka 74 i 76. Zakona o športu (NN broj  71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13), objavljuje 

P  O Z  I  V

za predlaganje Programa javnih potreba u područjima:predškolskog odgoja, sporta, kulture i udruga građana za 2015. godinu  

I.

            Javne potrebe u području predškolskog odgoja, sporta, kulture, tehničke kulture i udruga građana (u daljnjem tekstu: javne potrebe), za koje se sredstva osiguravaju, prema financijskim mogućnostima iz proračuna Općine Bale jesu djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Bale koje se programom utvrde kao javne potrebe.

             U Program javnih potreba Općine Bale za 2015. godinu u skladu sa Zakonom uvrstit će se javne potrebe u području: 

-  PREDŠKOLSKOG ODGOJA - sufinanciranje standarda predškolskog odgoja, te opremanje objekta dječjeg vrtića. 

-         SPORTA - sufinanciranje Zakonom propisanih programskih djelatnosti udruga i saveza   u sportu na razini Općine Bale, te programa nastupa sportaša i sportskih udruga na domaćim i međunarodnim natjecanjima. 

-  KULTURE - sufinanciranje redovne djelatnosti udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za Općinu Bale kao i onih utvrđenih zakonom; poticanje organiziranja  kulturnih akcija i manifestacija koji promoviraju i prezentiraju  Općinu Bale; održavanje izložbi, programi međunarodne kulturne suradnje; programi poticanja i razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma; izdavanje časopisa i listova u kulturi, programi rekonstrukcije, sanacije, adaptacije, investicijskog održavanja i opremanja objekata kulture od interesa za Općinu Bale. 

- UDRUGA GRAĐANA - sufinanciranje programskih djelatnosti veteranskih udruga i udruga sudionika i stradalnika Domovinskog rata, programi udruga koje skrbe o osobama s posebnim potrebama i humanitarno-karitativnih udruga, programi udruga mladih i udruga za djecu i mlade, programi udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava, programi strukovnih udruga, te programi udruga za zaštitu i očuvanje okoliša, čovjekova zdravlja i prirodne baštine. 

II.

            Prijedloge programa mogu predlagati udruge, ustanove, trgovačka društva ili fizičke osobe koje obavljaju navedene djelatnosti.

            Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi i moraju sadržavati program od interesa za Općinu Bale. 

III.

            Predlagatelji moraju dostaviti svoje prijedloge na propisanom obrascu (Obrazac -Prijedlog JP) u kojem će obrazložiti prijedloge svojih programa, dostaviti financijski plan, specificirane troškove za izvršavanje predloženog programa, u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlažu da ih osigurava Općina Bale, kao i dokaz o registraciji udruge, ustanove  ili trgovačkog društva za nove korisnike proračunskih sredstava. 

Dosadašnji korisnici proračunskih sredstava obvezni su priložiti i financijsko izvješće o utrošenim sredstvima dobivenih od Općine Bale u prethodnoj godini te Zapisnik sa održane redovne godišnje skupštine za prethodnu godinu.            

            Pored navedenog predlagatelji će dostaviti tražene podatke na posebnoj prijavnici ( Obrazac- Prijavnica JP) uz obrazložene prijedloga program za koji se traži financiranje (Obrazac -Prijedlog JP).  

            Pozivaju se sve ustanove, udruge i druge organizacije u navedenim područjima  da dostave prijedloge programa pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva  (jedan primjerka) - do 03.listopada 2014. godine na adresu: 

OPĆINA BALEJedinstveni upravni odjel Trg  Tomaso Bembo 1, 52211 BALE 

"Poziv za uvrštenje u Proračun Općine Bale za 2015. godinu". 

Obrasci za prijavu mogu se dobiti u prijemnom uredu Općine Bale ili na web stranici Općine Bale, na adresi www.opcina.bale-valle.hr

 Nepotpune, neobrazložene i troškovnikom nepotkrijepljene prijave, te prijave koje se ne dostave u navedenom roku neće se uzimati u razmatranje za dodjelu sredstava.  

Jedinstveni upravni odjel

Obrazac za preuzimanje:

Obrazac Prijavnica JP Obrazac PrijedlogJP

    
 
Designed by: Eni, Ennio, Sandro