BALE VALLE Bale-valle Iatliano Hrvatski
  


NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ISTARSKA
OPĆINA BALE
Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 604-01/14-01/06
Ur.broj: 2171/02-14-1
Bale, 14.listopada 2014.

              Na temelju članka 3. Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata (Službeni glasnik Općine Bale br. 07/13) Načelnik  Općine Bale raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2014/2015


I. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju:

-        studenti koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području
         Općine   Bale
-        studenti koji imaju status redovnog studenta
-        studenti koji imaju status izvanrednog studenta pod uvjetom da nisu u radnom odnosu
-        studenti koji ne primaju stipendiju ili neku drugu novčanu potporu.
 
II.        Zainteresirani kandidati za dodjelu stipendija moraju priložiti sljedeće dokumente:

1.    Prijava - obrazac
2.    Potvrdu o upisu na fakultet,
3.    Uvjerenje o prebivalištu,
4.    Preslik domovnice,
5.    Preslik ocjena zadnje godine obrazovanja,
6.    Preslik diplome sa natjecanja /državno i međunarodno/,
7.    Potvrdu o smještaju u studentski dom ili potvrdu o podstanarstvu,
8.    Potvrdu liječnika o teško bolesnom članu obitelji
9.    Pismena izjava studenta da nije korisnik niti jedne druge stipendije ili potpore

III.      Rok za podnošenje prijava za dodjelu stipendije je 31.listopada 2014.g.
Obrazac prijave i izjave preuzima se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale ili na web stranici www.opcina.bale-valle.hr

Prijave se podnose na adresu:
Općina Bale
Povjerenstvo za dodjelu stipendija
Trg T. Bembo 1, 52211 Bale.


Načelnik
Edi Pastrovicchio, v.r.

 

obrazac izjave 

obrazac prijave studenti 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Bale, 15.listopad 2014.


Na temelju članka 86. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br.05/09 i 02/13) Predsjenik Općinskog vijeća Općine Bale donosi


SLUŽBENO PRIOPĆENJE
Sa 7-2014. Sjednice Općinskog vijeća Općine Bale


        Sjednica je održana dana 14.10.2014.godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 18,00 sati.
        Sjednici je prisustvovalo 7 od 11 vijećnika, načelnik, zamjenik načelnika, pročelnica,
te djelatnica JUO općine Bale.

       Na početku sjednice utvrđen je Dnevni red sjednice sa ukupno 6.točaka, a na samom početku sjednice prihvaćen je Zapisnik sa 6-2014. sjednice Općinskog vijeća.
       Općinsko Vijeće donijelo je Odluku o prodaji nekretnina. Na osnovu zahtjeva zainteresiranih stranaka, prodaji će se putem javnog natječaja izložiti dvije nekretnine.
       Općinsko Vijeće donijelo je Odluku o najpovoljnijoj ponudi za kupnju nekretnine po sprovedenom javnom natječaju.
       Također dana je i Suglasnost na Odluku o sufinanciranju naknade za pravo gradnje po prethodno sprovedenom postupku, a odnosi se na parcele u predjelu Grote, tzv. "parcele za 1 kunu".
        Donijeta je Odluka putem koje se Istarskoj županiji podnosi zahtjev za povjeravanje poslova priznavanja prava na naknadu za troškove ogrijeva. Odluka se odnosi na dodjelu naknade za troškove ogrijeva stanovnicima općine Bale koji ostvaruju to pravo sukladno odredbi članka 43.stavak 1.Zakona o socijalnoj skrbi.

Predsjednik Općinskog vijeća
Vedran Šetić

    
 
Designed by: Eni, Ennio, Sandro