BALE VALLE Bale-valle Iatliano Hrvatski
  


SLUŽBENO PRIOPĆENJE

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Bale, 16.rujna 2013.

Na temelju članka 86. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br.05/09 i 02/13) Predsjenik Općinskog vijeća Općine Bale donosi

SLUŽBENO PRIOPĆENJE
Sa 4. Sjednice Općinskog vijeća Općine Bale

     Sjednica je održana dana 13.09.2013.godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 19,00 sati.
Sjednici je prisustvovalo 10 od 11 vijećnika, načelnik, pročelnica i administrativni referent Općine Bale.
     Na početku sjednice utvrđen je Dnevni red sjednice sa ukupno 12.točaka, a na samom početku sjednice prihvaćen je Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća.
     Općinsko vijeće prihvatilo je polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bale za period siječanj-lipanj 2013.godine. Prihodi su ostvareni u skladu s planiranom i očekivanom dinamikom, a u skladu s time i rashodi općine.
     Donesena je odluka o zaduživanju Općine na iznos od 1.000.000,00 kuna na period od 8 godina, a za rekonstrukciju i modernizaciju javne rasvjete. Međutim, s provođenjem same odluke će se malo prićekati kako bi se prije svega osigurala sredstva za nabavku pročiščivaća, a tek nakon toga bi se krenulo u zaduživanje Općine za javnu rasvjetu. Obnova javne rasvjete izvršila bi se u naseljima Bale, Golaš i Krmed, a obnovljenom rasvjetom ostvarila bi se značajna ušteda utrošene električne energije. Po planiranim izračunima, sama ušteda električne energije osigurala bi sredstva za isplatu kredita.
     Općinsko vijeće donijelo je Odluku o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Bale. Navedenom Odlukom propisani su uvjeti, mjerila, postupak i tijela za davanje u zakup zemljišta, prava i obveze ugovornih strana, prvenstveno pravo zakupa i ostala pitanja. Poljoprivredno zemljište će se davati u zakup na period od 20 godina, osim zemljišta na rubnoj granici građevinskog područja, koje će se davati u zakup na period od 5 godina. Maksimalna površina koju pojedina osoba može zakupiti je 2 hektara, a utvrđena je godišnja cijena u iznosu od 0,10 kuna/po metru kvadratnom. 
     Izvršena je nadopuna Odluke o osnivanju Vlastitog pogona općine, na osnovu koje je izvršena nadopuna djelatnosti koje će Vlastiti pogon izvršavati i to za upravljanje i održavanje općinskom dvoranom, te za djelomično održavanje nerazvrstanih cesta.
     Donesene su odluke o izradi registra i o nerazvrstanim cestama Općine Bale. Navedenim odlukama određena je izrada registra nerazvrstanih cesta Općine Bale, te je imenovano radno tijelo za izradu istog. Odlukom o nerazvrstanim cestama uređena su pitanja korištenja, upravljanja, održavanja, građenja, rekonstrukcije, zaštite, financiranja i nadzora nad nerazvrstanim cestama Općine Bale.
     Općinsko vijeće raspravljalo je o Odluci o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Bale, u prvom čitanju odluke, a donošenje same odluke očekuje se na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća.
     Donesen je Plan gospodarenja otpadom na području Općine Bale za razdoblje 2013-2018 godine. Plan uključuje analizu postojećeg stanja, ciljeve gospodarenja otpadom, te mjere i aktivnosti za cjelovito gospodarenje otpadom.
     Općinsko vijeće donijelo je Plan zaštite i spašavanja, te Plan civilne zaštite Općine Bale. Ovim Planovima definirane su mjere, postupci i zadaće za svakog pojedinog sudionika u sustavu zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara, a u slučajevima velikih nesreća ili katastrofa na podrućju općine Bale.

      Sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, za dodatne informacije o donesenim aktima Općinskog vijeća Općine Bale, mogu se obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale unutar radnog vremena utvrđenog za rad sa strankama.


        Predsjednik Općinskog vijeća
         Vedran Šetić


 

 

    
 
Designed by: Eni, Ennio, Sandro