BALE VALLE Bale-valle Iatliano Hrvatski
  


SLUŽBENO PRIOPĆENJE

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Bale, 24.ožujak 2014.

Na temelju članka 86. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br.05/09 i 02/13) Predsjednik Općinskog vijeća Općine Bale donosi

SLUŽBENO PRIOPĆENJE
Sa 1-2014. Sjednice Općinskog vijeća Općine Bale

Sjednica je održana dana 19.03.2014.godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 18,00 sati.
Sjednici je prisustvovalo 9 od 11 vijećnika, načelnik, zamjenici načelnika, pročelnica i administrativni referent Općine Bale, zaposlenik općinske tvrtke Forlanette, te novinar Glasa Istre.
Na početku sjednice utvrđen je Dnevni red sjednice sa ukupno 19.točaka, a na samom početku sjednice prihvaćen je Zapisnik sa 7-2013. sjednice Općinskog vijeća.
Donesena je Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Črnibjek, kojim će se urbanizirati i definirati namjena za oko 3,5 ha zemljišta.
Donesena je Odluka o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Stancije Menegethi. Stavljanjem izvan snage navedenog plana, ostvarit će se preduvjet za daljnji razvoj Stancije Meneghetti.
Donijeta je Odluka o prodaji nekretnina. Prodaji će se putem javnog natjećaja izložiti sveukupno 6 nekretnina, sve na zahtjev građana Bala, a riječ je o okućnicama.
Općinsko vijeće prihvatilo je Izvješća Načelnika za 2013.godinu i to za Program održavanja komunalne infrastrukture, te za Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture.
Općinsko vijeće donijelo je Suglasnost na Odluku o najpovoljnijem natjecatelju za pravo gradnje, na osnovu provedenog javnog natječaja, a odnosi se na parcele na predjelu Grote.
Također dana je i Suglasnost na Odluku o sufinanciranju naknade za pravo gradnje po prethodno sprovedenom postupku.
 Općinsko vijeće donijelo je Suglasnost na Odluku o raspisivanju javnog natječaja za osnovanje prava građenja u svrhu stanovanja, a odnosi se na parcele u predjelu Grote.
 Općinsko vijeće donijelo je Suglasnost za postavljanje montažnog objekta trgovačkom društvu MAIAN za  obavljanje ugostiteljske djelatnosti u kampu Colone.
 Donesen je Zaključak o nekorištenju prava nazad kupnje-prvokupa za nekretninu u Balama, a kojom se omogućuje uređenje okućnica za dva međususjedska odnosa u ulici Grote.
 Općinsko vijeće donijelo je Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za socijalnu politiku Općine Bale. Povjerenstvo se sastoji od pet članova, a osnovna zadaća Povjerenstva je prikupljanje i obrada podataka, pregled i utvrđivanje kriterija kod dodjele pomoći mještanima Općine Bale. Namjera je da se pomoći koje Općina pruža svojim mještanima omogući prvenstveno onima koji su najpotrebitiji, a u tu svrhu upućena je mještanima Općine Bale i anketa sa ciljem prikupljanja podataka neophodnih za izradu kriterija.
 Općinsko vijeće odobrilo je zahtjev fizičke osobe kojoj se produžuje rok za uređenje kupljenih nekretnina u Balama. Naime kupoprodajnim ugovorima definirana je obveza uređenja nekretnina unutar dvije godine. Budući je vlasništvo nekretnina mješovito, nije se pristupilo uređivanju nekretnina do potpunog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Rok je produžen za dvije godine.
 Zaposlenik općinske tvrtke Forlanette upoznao je Općinsko vijeće sa Planom rada za 2014.godinu.
 Općinsko vijeće prihavatilo je Izvjeće o radu za 2013.g., te Plan rada za 2014.godinu Javne vatrogasne postrojbe Rovinj.
 Donijeta je Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača za 2014.godinu. Iznos sredstava utvrđen je u iznosu od 1.000,00 kuna po pojedinom vijećniku, odnosno po 1.100,00 kuna za podzastupljeni spol. Svi vijećnici s liste grupe birača - nositelj Edi Pastrovicchio ( 8 viječnika ) odrekli su se svih prava na naknade, odnosno za svoj rad ne primaju nikakvu naknadu.
 Općinsko vijeće donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama odluke o davanju u zakup i kupoprodaju poslovnog prostora. Navedenom Odlukom dana je mogućnost prenamjene, odnosno dopune namjene poslovnog prostora, o čemu odobrenje donosi Načelnik, te su definirani uvjeti podzakupa dijela ili cijelog poslovnog prostora.

 


Predsjednik Općinskog vijeća
Vedran Šetić


 

    
 
Designed by: Eni, Ennio, Sandro