BALE VALLE Bale-valle Iatliano Hrvatski
  


Poziv za dostavu ponuda bagatelne vrijednosti

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE
Načelnik
Klasa: 022-05/14-01/08
Ur.broj: 2171-02-14-2
Bale, 05.veljače 2014.


_________________
_________________
OIB:_________________

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE


Naručitelj Općina Bale upućuje Poziv na dostavu ponuda.
Sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.


1. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je nabava novog komunalnog traktora sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva.
Opis predmeta nabave: kupnja novog komunalnog traktora
Procijenjena vrijednost nabave:184.000,00 kuna

2. UVJETI NABAVE
Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:
- način izvršenja: ugovor,
- rok izvršenja: 60 dana od dana potpisa ugovora
- rok trajanja ugovora: 31.12.2014.,
- rok valjanosti ponude: 90 dana od dana dostave ponude,
- mjesto izvršenja: općina Bale, Istarska 13,
- rok, način i uvjeti plaćanja: nakon obavljene isporuke, 30 dana od dana primitka valjanog računa, račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Općina Bale, Trg T.Bembo 1, Bale , s naznakom "Račun za predmet nabave: kupnja novog komunalnog traktora ",
- cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja;
- cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,
- kriterij za odabir ponude: (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva):  najniža cijena,
dokazi sposobnosti: Preslika isprave o upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Svoju sposobnost ponuditelj dokazuje odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Ovim dokazom ponuditelj mora dokazati da je registriran za obavljanje poslova odnosno djelatnost koja je predmet nabave.

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
Ponuda treba sadržavati:
- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- Dokazi (traženi dokumenti)

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.
Molimo da Vašu ponudu dostavite:
- rok za dostavu ponude: 20.veljače 2014. godine do 11:00 sati
- način dostave ponude: (osobno ili poštom)
- mjesto dostave ponude: Općina Bale, Trg T.Bembo 1, Bale

Mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda:

Općinska vijećnica, I kat, Trg T.Bembo 1, Bale, 20.veljače 2014. godine 11:30 sati,
Otvaranje ponuda nije javno.


5. OSTALO
Obavijesti u vezi predmeta nabave: Igor Terlević, 098935599
Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

 

OPĆINA BALE
Načelnik
Edi Pastrovicchio

 

Dokumentacija za preuzimanje u PDF formatu:

troškovnik i ponudbeni list.pdf

    
 
Designed by: Eni, Ennio, Sandro