Obavijesti

Obavijest o poništenju dijela Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Objavljeno 10.09.2018. u 12:32h

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE

Općina Bale-Comune di Valle  objavljuje

Obavijest o poništenju dijela Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Poništava se dio Javnog natječaja Klasa: 944-01/18-01/62, Urbroj: 2171-02-18-1 od 14.kolovoza 2018. godine sukladno Odluci Općinskog vijeća Klasa: 021-05/18-01/43 Ur.broj: 2171/02-18-1 donesenoj na sjednici održanoj dana 07.rujna 2018.godine.         

OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE