Obavijesti

OBVEZATNE UPUTE O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE BALE


Na temelju članka 25. Odluke o postupku izbora članova Vijeća Mjesnih odbora (»Službeni glasnik Općine Bale« broj 05/18) Općinsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora Općine Bale propisuje

OBVEZATNE UPUTE O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU 
OPĆINE BALE

A) REDOSLIJED RADNJI I ROKOVI
I. Općinsko vijeće Općine Bale je na sjednici održanoj dana 07.lipnja 2018. godine donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Bale i to za sljedeće mjesne odbore:
1. Mjesni odbor “Golaš“
2. Mjesni odbor „Krmed“

II. Izbori će se održati  
15.srpnja 2018. godine (nedjelja) u vremenu od 7:00 do 19:00 sati.
(čl.3.Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Bale).

III. Rokovi teku od 12.lipnja 2018. godine

IV. Kandidacijske liste i kandidature  moraju prispjeti Općinskom izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora, odnosno do 26.lipnja  2018. godine 
(čl.14.Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Bale.)

III. Općinsko izborno povjerenstvo  ovjeravat će očitovanja o prihvaćanju kandidatura svakim radnim radom od 7:00 do 13:00 sati., utorkom od 15:00 do 17:00 sati
Očitovanja o prihvaćanju kandidature sastavni je dio Prijedloga liste kandidata za članove vijeća mjesnog odbora.

IV. Općinsko izborno povjerenstvo će sastaviti i na web stranici Općine Bale te na oglasnim pločama objaviti sve pravovaljane predložene liste, kao i zbirnu listu, 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista odnosno do 28.lipnja 2018. godine do 24:00 sati.
(čl.17.Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Bale.)

V. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje zaključno do 24 sata prije održavanja izbora, odnosno do 13.srpnja 2018. godine do 24:00 sata.

VI. U tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora kao i na dan izbora do zaključno 19:00 sati, zabranjena je svaka izborna promidžba kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata, odnosno od 
00:00 sati 14. srpnja 2018. godine do 19:00 sati 15. srpnja 2018. godine. 
(čl.20.Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Bale.)

VII. Općinsko izborno povjerenstvo objavljuje, najkasnije 15 dana prije dana izbora, biračka mjesta s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom mjestu, odnosno do 30.lipnja 2018. godine.
(čl.27. Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Bale.)

VIII. Općinsko izborno povjerenstvo mora imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije 10 dana prije održavanja izbora za članove vijeća mjesnih odbora, odnosno do 05.srpnja 2018. godine
(čl.26. Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Bale.)
Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena Općinskom izbornom povjerenstvu.Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju Općinskom izbornom povjerenstvu, Općinsko izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora

IX.  Općinsko izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja za pojedina vijeća mjesnih odbora na temelju rezultata glasovanja na biračkim mjestima pojedinog mjesnog odbora u roku od 24 sata od zatvaranja birališta. (čl.40.Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Bale.)

X. Kada Općinsko izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja bez odgode će objaviti rezultate izbora sukladno zapisniku o radu izbornog povjerenstva. (čl.41.Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Bale.)

XI. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća podnosi se Općinskom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju se stavlja prigovor. Općinsko izborno povjerenstvo donijeti će rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su mu dostavljeni izborni materijali na koji se odnosi prigovor. (čl.46.Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Bale.)
Podnositelj prigovora koji je nezadovoljan rješenjem Općinskog izbornog povjerenstva može podnijeti žalbu Uredu državne uprave Istarske županije u roku od 48 sati, računajući od dana kada je primljeno pobijano rješenje..(čl.48.Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Bale.)

X. Na sve ostale radnje u postupku kandidiranja i izbora, a koje nisu obuhvaćene ovim uputama, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12 i 121/16).

I. OBRAZCI ZA PROVOĐENJE IZBORA

Pripreme i provođenje izbora za vijeća mjesnih odbora obavljat će se isključivo na obrascima koji nose oznaku „VMO“ i to :
− VMO-1 - Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranka 
− VMO-2 - Prijedlog kandidacijske liste grupe birača 
− VMO-3 - Popis sa potpisima birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača
− VMO-4 - Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature
− VMO-5 - Izjava o prihvaćanju dužnosti članice/člana Općinskog izbornog 
                          povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora
−     VMO-6 - Izjava o prihvaćanju dužnosti članice/člana biračkog odbora za provedbu izbora 
               za članove vijeća mjesnih odbora
− VMO-7 - Rješenje o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva
− VMO-8 - Rješenje o određivanju biračkih mjesta 
− VMO-9- Rješenje o imenovanju biračkog odbora 
− VMO-10- Glasački listić
− VMO-11- Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor za članice/članove vijeća mjesnog  
                odbora
− VMO-12- Zapisnik o radu Općinskog izbornog povjerenstva za izbor za članice/članove 
                      vijeća mjesnog odbora.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE BALE