Obavijesti

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN broj, 94/13 i 73/17) jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada. Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javnih usluga u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN broj, 50/17). Sukladno tome, Općina Bale dužna je donijeti odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada.

Sa namjenom donošenja navedene odluke izrađen je nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Bale. Cilj Odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Bale.

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Bale uključi u pripremu konačnog Nacrta odluke provest će se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Zakonu o zaštiti potrošača uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, radi upoznavanja javnosti s načinima i uvjetima budućeg pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, kao i usluge povezane s javnom uslugom (odvojeno prikupljanje komunalnog otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta, spremnika na javnim površinama te odvojeno prikupljanje glomaznog otpada). Na taj se način želi upoznati javnost sa Nacrtom prijedloga odluke i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Nacrt prijedloga odluke javno je objavljen na internetskim stranicama Općine Bale, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga odluke je najkasnije do 15. siječnja 2018. godine.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga odluke mogu se izvršiti dostavom na e-mail adresu: opcina.bale@pu.t-com.hr
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku neće se uzeti u razmatranje.

>> DOKUMENT ZA PREUZIMANJE <<