Općinska organizacija

Općina je samostalna u odlučivanju i donošenju akata u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i Statutom Općine Bale.

Općina u okviru samoupravnog djelokruga obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima a osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanja
- prostorno i urbanističko planiranje
- komunalne djelatnosti
- brigu o djeci
- socijalnu skrb
- primarnu zdravstvenu zaštitu
- odgoj i osnovno obrazovanje
- kulturu, tjelesnu kulturu i sport
- zaštitu potrošača
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša
- protupožarnu i civilnu zaštitu

Općina obavlja i druge poslove koji su od interesa za njen gospodarski, kulturni i socijalni razvoj, a nisu u nadležnosti drugih tijela.

Načelnik

Općinsko vijeće

Radna tijela Općinskog vijeća

Općinska uprava

Mjesni odbori