City

OBAVIJEST

11.03.2020

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
NAČELNIK

Klasa: 022-06/20-01/41
Urbroj: 2171/02-20-1
Bale, 11. ožujka 2020.

Na temelju preporuke Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije i Zaključaka Stožera civilne zaštite Istarske županije od 10. ožujka 2020. godine o mjerama koje je potrebno poduzeti u svrhu sprečavanja širenja epidemije bolesti koronavirusa COVID- 19 u Istri, kao i zaključaka Stožera civilne zaštite Općine Bale od 11. ožujka 2020. godine, donosim slijedeću

ODLUKU

I.

Prihvaća se Preporuka Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, Zaključci 19. Sjednice Stožera civilne zaštite Istarske županije i zaključci Stožera civilne zaštite Općine Bale o potrebi provođenja preventivnih mjera obzirom na blizinu granice s Republikom Italijom u kojoj je došlo do pogoršanja epidemiološke situacije u smislu nekontroliranog širenja virusa, velikog broja oboljelih te smrtnih slučajeva.

II.

U Općini Bale odgađaju se do 14. travnja 2020. godine sva javna, sportska i kulturna događanja, javni skupovi i dječje priredbe. Privremeno se zatvaraju svi javni objekti i ustanove kojima upravlja Općina Bale i to:

-  Multimedijalni centar „Ulika“, osim ureda Turističke zajednice
-  Sportska dvorana i sportski tereni
-  Palača Soardo Bembo
-  Objekt „Kino Sala“
-  Objekti koje koriste udruge civilnog društva i sportske udruge općine Bale za svoje aktivnosti.

Dvorana ostaje otvorena za potrebe škola, odnosno za odvijanje nastave tjelesnog odgoja.

Preporučuje se svim građanima općine Bale da što je moguće manje koriste usluge Doma zdravlja radi očuvanja integriteta medicinskog sustava.

III.

Zabrana okupljanja odnosi se na otvoreni i zatvoreni prostor. Slijedom rečenog, u periodu od 11.03. do 14.04.2020. neće se izdavati Odobrenja za korištenje javne površine radi okupljanja, promidžbe ili inih aktivnost, niti će davatelji javnih prostora odobravati ikakve aktivnosti u prostorima kojima upravljaju.

IV.

Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale koje upravlja mjesnim grobljem Sv. Antun da izda preporuku o obavljanju pokopa pokojnika u krugu obitelji.

V.

Djelatnici općinske uprave, ustanova i poduzeća komunikaciju s građanima moraju svesti na on-line komunikaciju (elektronička pošta) i komunikaciju putem pošte i telefona, a ukoliko to nije moguće dužni su komunicirati na udaljenosti od najmanje jednog metra, bez rukovanja.

VI.

Radno vrijeme svih ugostiteljskih objekata ograničava se maksimalno do 23 sata.

VII.

Djelatnici općinske uprave, ustanova i poduzeća dužni su pridržavati se preporučenih higijenskih mjera i mjera opreza, izbjegavati bliski kontakt sa osobama koje imaju respiratorne simptome, održavati higijenu okoline i radnog mjesta u smislu čišćenja i dezinfekcije površina, predmeta i provjetravanja radnog prostora te isto preporučivati građanima/strankama s kojima je u komunikaciji.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se i na mrežnim stranicama općine Bale i na oglasnoj ploči. Ustanove i gradska poduzeća moraju je istaknuti na svojim oglasnim pločama i mrežnim stranicama.

Načelnik Stožera CZ Općine Bale
Evilijano Gašpić 

Načelnik Općine Bale
Edi Pastrovicchio