City

Javni natječaji

Ponovljeni javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale - Valle 03/2024

Na temelju članka 50. Statuta Općine Bale - Comune di Valle (Službeni glasnik Općine Bale broj 01/18, 03/20 i 02/21)  i članka 9. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Bale - Comune di Valle (Službeni glasnik Općine Bale broj 07/17), Odluke Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle od dana 14. Prosinca 2023.g. KLASA: 021-05/23-01/53, URBROJ: 2163-11-01/1-23-1 i Odluke Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle od dana 20.12.2019.g. KLASA: 021-05/19-01/72, URBROJ: 2171/02-19-1, Jedinstveni upravni odjel raspisuje:

J A V N I      N A T J E Č A J

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

JAVNI NATJEČAJ
Izmjene i dopune Javnog Natječaja

Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru

Temeljem članka 71. st. 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23) i Plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine Bale-Valle za razdoblje 2024.-2028. godine ( Službeni glasnik Općine Bale broj 07/23 i 01/24), općinski načelnik Općine Bale-Comune di Valle dana 31.01.2024., raspisuje:  

Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru
Mikrolokacija San Polo
Mikrolokacija Colone
Mikrolokacija Barbariga
Ponudbeni list_obrazac
Izjava_obrazac

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale-Comune di Valle

Na temelju članka 50. Statuta Općine Bale - Comune di Valle (Službeni glasnik Općine Bale broj 01/18, 03/20 i 02/21)  i članka 9. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Bale - Comune di Valle (Službeni glasnik Općine Bale broj 07/17), Odluke Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle od dana 14. Prosinca 2023.g. KLASA: 021-05/23-01/53, URBROJ: 2163-11-01/1-23-1 Jedinstveni upravni odjel raspisuje:

J A V N I      N A T J E Č A J

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Javni natječaj

Javni natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Bale-Comune di Valle

Document Dokument za preuzimanje

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11,  64/15 i 112/18), članka 3. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bale („Službeni glasnik Općine Bale“ broj 01/12, 01/14 i 07/18), Odluke o visini zakupnine za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Bale(„Službeni glasnik Općine Bale“ broj 04/19),  članka 55. Statuta Općine Bale (Službeni glasnik Općine Bale broj 01/18, 03/20 i 02/21) Općinski načelnik Općine Bale raspisuje:

IZMJENA NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA NA ADRESI TRG TOMASO BEMBO 8, BALE

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika/ice

Na temelju članka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.86/18, 61/11, 04/18 i 112/19 - u nastavku teksta: Zakon), Pravilnika o unutarnjem redu JUO Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik Općine Bale-Comune di Valle br. 07/19, 01/21, 06/21, 02/22 i 01/23), Plana prijma u službu JUO Općine Bale-Comune di Valle za 2023. godinu (Službeni glasnik Općine Bale-Comune di Valle br. 01/23), pročelnica JUO Općine Bale-Comune di Valle raspisuje

 

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika/ice - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO I RAZVOJNE PROJEKTE

 

28.09.2023. Obavijest i upute podnositeljima prijave na natječaj

Poziv na prethodnu provjeru znanjai sposobnosti (pisano testiranje)

Javni natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Bale-Comune di Valle

Na temelju članka 50. Statuta Općine Bale - Comune di Valle (Službeni glasnik Općine Bale broj 01/18, 03/20 i 02/21)  i članka 9. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Bale - Comune di Valle (Službeni glasnik Općine Bale broj 07/17), Odluke Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle od dana 10. srpnja 2023.g. KLASA: 021-05/23-01/32, URBROJ: 2163-11-01/1-23-1 Jedinstveni upravni odjel raspisuje:

J A V N I      N A T J E Č A J

za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Javni natječaj 09/2023

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale 05/2023

Na temelju članka 50. Statuta Općine Bale - Comune di Valle (Službeni glasnik Općine Bale broj 01/18, 03/20 i 02/21)  i članka 9. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Bale - Comune di Valle (Službeni glasnik Općine Bale broj 07/17), Odluke Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle od dana 11. listopada 2022.g. KLASA: 021-05/22-01/46, URBROJ: 2163-11-01/1-22-1 Jedinstveni upravni odjel raspisuje:

J A V N I      N A T J E Č A J

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Javni natječaj

Javni natječaj za subvencioniranje uklanjanja azbesta

Općina Bale-Valle raspisuje Javni natječaj za subvencioniranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest.

Tekst Javnog natječaja i prijavnicu možete preuzeti u nižim poveznicama.

Javni natječaj

Prijavnica HR

Modulo IT

Javni natječaj za osnivanje prava građenja za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji

06.06.2023.

Rezultati Javnog natječaja za osnivanje prava građenja od 23.03.2023.

Općina Bale - Comune di Valle objavljuje Javni natječaj za osnivanje prava građenja za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji.

Tekst javnog natječaja i obrasci mogu se preuzeti u nastavku.

Javni natječaj
Obrazac 1. - Ponuda
Obrazac 2. - Izjava o izvanbračnoj zajednici
Obrazac 3. - Izjava o popisu članova uže obitelji
Obrazac 4. - Izjava o prihvaćanju iznosa godišnje naknade
Obrazac 5. - Izjava ponuditelj
Obrazac 6. - Izjava bračnog druga ponuditelja
Obrazac 7. - Izjava izvanbračnog druga ponuditelja
Obrazac 8. - Izjava ponuditelja
Obrazac 9. - Izjava ponuditelja

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale-Comune di Valle

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Natječaj je objavljen u NN br.30/23 od 15.03.2023.

Javni natječaj za prijam službenika/ice u JUO Općine Bale - Comune di Valle na neodređeno vrijeme

Obavijesti i upute prijaviteljima na natječaj za prijam u službu

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - Savjetnik za financije

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Document Dokument za preuzimanje

Ispravak javnog natječaja za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za zakup gotovo 65 ha državnog poljoprivrednog zemljišta

Drugi Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (002)
Gospodarski program za javni natječaj
Obrazac 1 izjava
Obrazac 2 izjava
Obrazac 3 izjava
Obrazac 4 izjava
Obrazac ponude
POPIS ČESTICA-ELENCO PARTICELLE - DRUGI JAVNI NATJEČAJ

 

Seconda gara pubblica per l'affito di terreni agricoli di proprieta RC
Programma economico per la gara pubblica
Modulo 1 dichiarazione
Modulo 2 dichiarazione
Modulo 3 dichiarazione
Modulo 4 dichiarazione
Modulo offerta
POPIS ČESTICA-ELENCO PARTICELLE - DRUGI JAVNI NATJEČAJ

Javni natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj - pravo građenja 17.10.2022.

Document Dokument za preuzimanje

Natječaj za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju nekretnina 07/2022

Document Dokument za preuzimanje

Javni oglas - lista prvenstva za davanje u najam stanova

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj - prodaja okućnica

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Document Dokument za preuzimanje

Natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina

Document Dokument za preuzimanje

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti-Viši stručni suradnik_komunalni i prometni redar

Document Dokument za preuzimanje

Obavijest-upute i opis poslova viši stručni suradnik- komunalni i prometni redar

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prijam službenika/ice u Jedinstveni upravni odjel Općine Bale-Comune di Valle na neodređeno vrijeme

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Document Dokument za preuzimanje

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - SSS referent za uredsko poslovanje

Document Dokument za preuzimanje

Upute i opis poslova - SSS referent za uredsko poslovanje

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prijam službenika/ice u Jedinstveni upravni odjel Općine Bale-Comune di Valle na neodređeno vrijeme (NN 23/21 - 05.03.2021.)

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale - 23.02.2021.

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za osnivanje prava građenja - IZJAVA

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za osnivanje prava građenja - PONUDA

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gosp. djelatnosti

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale - 03.09.2020.

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina 20.08.2020.

Document Dokument za preuzimanje

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Document Dokument za preuzimanje

Oglas na određeno vrijeme - Komunalni redar / prometni redar

Document Dokument za preuzimanje

Natječaj prodaja nekretnina-okućnica

Document Dokument za preuzimanje

Natječaj pravo gradnje za stanovanje

Document Dokument za preuzimanje

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale - 31.01.2020.

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale - 08.01.2020.

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za osnivanje prava građenja na K.Č.3337/1 K.O. Bale

Document Dokument za preuzimanje

Zahtjev za davanje u najam stana u vlasništvu Općine Bale uz prethodno objavljen Javni oglas

Document Dokument za preuzimanje

Javni oglas za utvrđivanja Liste prvenstva za davanje u najam stanova koji su u vlasništvu Općine Bale ili kojima gospodari Općina Bale

Document Dokument za preuzimanje

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za prijem u službu

Document Dokument za preuzimanje

Upute i obavijesti kandidatima / kandidatkinjama za prijem u službu

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

Oglas na određeno vrijeme komunalni radnik

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Document Dokument za preuzimanje

Oglas na određeno vrijeme komunalni radnik

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj - osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskim česticama u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2018/2019

Document Dokument za preuzimanje

Obrazac - stipendije (1)

Document Dokument za preuzimanje

Obrazac - stipendije (2)

Document Dokument za preuzimanje

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora iz Programa potpora poljoprivredi na području općine Bale za 2018. g.

Document Dokument za preuzimanje

Poljoprivreda - Obrazac 1.

Document Dokument za preuzimanje

Poljoprivreda - Obrazac 2.

Document Dokument za preuzimanje

Natječaj za pravo gradnje 13.9.2014.

Document Dokument za preuzimanje

Javni natjecaj za prodaju nekretnina 13.09.2018.

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale 14.8.2018.

Document Dokument za preuzimanje

Izvješće o provedenom postupku REFERENT KOMUNALNI REDAR PROMETNI REDAR

Document Dokument za preuzimanje

Poziv na testiranje i intervju - Referent komunalni redar

Document Dokument za preuzimanje

PRAVILA I POSTUPAK PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA / KANDIDATKINJA - REFERENT / REFERENTICA KOMUNALNI - PROMETNI REDAR

Document Dokument za preuzimanje

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA - REFERENT / REFERENTICA KOMUNALNI - PROMETNI REDAR

Document Dokument za preuzimanje

Oglas za prijam u službu - REFERENT KOMUNALNI REDAR – PROMETNI REDAR

Document Dokument za preuzimanje

Poziv na testiranje i intervju - Referent komunalni redar

Document Dokument za preuzimanje

PRAVILA I POSTUPAK PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA / KANDIDATKINJA - REFERENT / REFERENTICA KOMUNALNI - PROMETNI REDAR

Document Dokument za preuzimanje

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA - REFERENT / REFERENTICA KOMUNALNI - PROMETNI REDAR

Document Dokument za preuzimanje

Oglas za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale - Referent komunalni redar

Document Dokument za preuzimanje

Odluka o poništenju oglasa

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA KOJI PODNOSE PRIJAVU NA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE BALE - REFERENT / REFERENTICA KOMUNALNI-PROMETNI REDAR

Document Dokument za preuzimanje

PRAVILA I POSTUPAK PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA / KANDIDATKINJA KOJI PODNOSE PRIJAVU NA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE BALE NA RADNO MJESTO REFERENT/REFERENTICA KOMUNALNI-PROMETNI REDAR

Document Dokument za preuzimanje

Oglas za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale na radno mjesto: REFERENT KOMUNALNI REDAR – PROMETNI REDAR

Document Dokument za preuzimanje

Ponovljeni natječaj za prodaju službenog vozila – osobnog automobila

Document Dokument za preuzimanje

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskim česticama u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

Natječaj za prodaju službenog vozila – osobnog automobila

Document Dokument za preuzimanje

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja

Document Dokument za preuzimanje

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

Document Dokument za preuzimanje