City

Općinska organizacija

Općina je samostalna u odlučivanju i donošenju akata u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i Statutom Općine Bale.

Općina u okviru samoupravnog djelokruga obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima a osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanja
- prostorno i urbanističko planiranje
- komunalne djelatnosti
- brigu o djeci
- socijalnu skrb
- primarnu zdravstvenu zaštitu
- odgoj i osnovno obrazovanje
- kulturu, tjelesnu kulturu i sport
- zaštitu potrošača
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša
- protupožarnu i civilnu zaštitu

Općina obavlja i druge poslove koji su od interesa za njen gospodarski, kulturni i socijalni razvoj, a nisu u nadležnosti drugih tijela.

Na posljednjim lokalnim izborima, održanim 2021. godine Edi Pastrovicchio, koji obnaša dužnost načelnika Bala od 2004. godine, kao kandidat Grupe birača dobio je povjerenje većine stanovnika Bala te je tako odabran u svoj šesti mandat. Tako su Baljani potvrdili da je sve što je od svog prvog mandata pa do danas učinio za boljitak svog rodnog gradića, prepoznato.

Tijekom njegovih mandata, proračun je povećan/povećavan nekoliko puta te su uložena značajna sredstva u razvoj infrastrukture. Zahvaljujući dostatnim sredstvima u proračunu, svi studenti dobivaju stipendije, učenicima srednjih škola se sufinancira autobusna karta te je svim mališanima koji pohađaju vrtić, članarina besplatna.

Osim toga, Općina isplaćuje sredstva za rođenje djeteta svim mladim obiteljima koje su dobile prinovu, pomaže i umirovljenicima s prigodnim darovima, sufinancira rad brojnih sportskih i kulturnih udruga te potpomaže rad svih onih subjekata koji na bilo koji način žele potaknuti život u Balama.

Za vrijeme mandata Edija Pastrovicchija, u Balama je usvojen i cijeli  niz prostorno-planskih dokumenata koji omogućavaju razvitak ovog kraja te samim time predstavljaju osnovni preduvjet za isti. Također, potrebno je spomenuti projekt gradnje kanalizacije u mjestu, izgradnju kružnog toka na cesti Rovinj-Pula, izgradnju pročišćivača otpadnih voda, te sustav javne rasvjete. Edi Pastrovicchio često i rado govori o potrebi za zajedništvom svih Baljana jer je samo zajedništvom moguće graditi bolju budućnost.

Fabrizio Fioretti iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine

Općinsko vijeće Općine Bala predstavničko je tijelo građana i lokalne samouprave.  Statutom je određeno da Općinsko vijeće Općine Bala broji 9 članova, a pripadnicima talijanske manjine osigurava se najmanje dva vijećnika. Općinsko vijeće Općine Bala radi na sjednicama i donosi odluke većinom glasova. Općinsko vijeće donosi Statut i druge akte kojima se uređuje pitanje iz samoupravnog djelokruga. Na Vijeću se usvaja i proračun, kao i odluke koje omogućavaju njegovo provođenje. Vijećnici odlučuju i o osnivanju javnih ustanova na području općine, odlučuju i o sastavu skupština trgovačkih društava, daju suglasnost na zaduživanje Općine kao i jamstva. Na Vijeću se donosi i odluka o raspisivanju referenduma, zadnja je i riječ vijećnika o tome kome će se dati priznanja ili nagrade.

Vedran Šetić - predsjednik Vijeća
Dea Lordanić - prva podpredsjednica 

Perica Knezović – drugi podpredsjednik

POPIS VIJEĆNIKA

1. DRAGAN JANKO KAND. LISTA GRUPE BIRAČA nositelja EDI PASTROVICCHIO
2. VEDRAN ŠETIĆ KAND. LISTA GRUPE BIRAČA nositelja EDI PASTROVICCHIO
3. SANDI DRANDIĆ KAND. LISTA GRUPE BIRAČA nositelja EDI PASTROVICCHIO
4. GIULIO PALAZIOL KAND. LISTA GRUPE BIRAČA nositelja EDI PASTROVICCHIO
5. DEA LORDANIĆ KAND. LISTA GRUPE BIRAČA nositelja EDI PASTROVICCHIO
6. MARIJA ORBANIĆ KAND. LISTA GRUPE BIRAČA nositelja EDI PASTROVICCHIO
7. SILVANO MODRUŠAN IDS
8. JELENA BRŠČIĆ IDS
9. PERICA KNEZOVIĆ HDZ

Obavijest o ispunjavanju obveza prema Čl.4. St. 3., . i 5. zakona o sprječavanju sukoba interesa 

Statutom Općine Bale utvrđeno je da su radna tijela Općinskog vijeća tri komisije i to Komisija za izbor i imenovanja, Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost te Mandatna komisija.  Komisija za izbor i imenovanja predlaže izbor i razrješenje svih onih koji su svojim radom usko vezani uz Općinsko vijeće, uključujući i prve ljude Vijeća.  Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost razmatra prijedloge odluka i akata koje donosi Vijeće i prati njihovu uslađenost s propisima u Hrvatskoj. Mandatna komisija kao što joj samo ime govori prati mandate u Općinskom vijeću. Odlukom Općinskog vijeća Bala, a sve s ciljem da što više ljudi bude uključeno u promišljanje budućnosti ove općine, ustanovljeno je još nekoliko komisija, a to su Komisija za provedbu natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Bale, Komisija za socijalnu skrb, Komisija za kulturu te Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja.

Radna tijela Općinskog vijeća:

Mandatna komisija
Predsjednik: Marija Orbanić
Članovi: Dea Lordanić, Perica Knezović

Komisija za izbor i imenovanja
Predsjednik: Sandi Drandić
Članovi: Dragan Janko, Marija Orbanić

Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost
1. Predsjednik Giulio Palaziol
2. Član Vedran Šetić
3. Član Marija Orbanić

Komisija za provedbu natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Bale
1. Predsjednik Sandi Drandić
2. Zamjenik predsjednika Dragan Janko
3. Član Daniela Peršić
4. Član Perica Knezović
5. Član Vedran Šetić

Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo
1. Predsjednica Marija Orbanić
2. Zamjenica predsjednice Irena Kremenić Baričević
3. Član Nives Bernè
4. Član Suzana Šabić
5. Član Mario Martin

Odbor za kulturu i društvene djelatnosti
1. Predsjednik Sandi Drandić
2. Zamjenica predsjednika Dea Lordanić
3. Član Tina Paretich
4. Član Sanda Marušić
5. Član Daniela Peršić
6. Član Iva Janko
7. Član Sanja Janko Pamić
8. Član Marija Patljak Bilić
9. Član Ljiljana Dellabernardina

Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja
Članovi:
Sandi Drandić
Dragan Janko
Andrej Cerin

Odbor za imenovanje ulica, trgova i toponomastiku
1. Predsjednik Vedran Šetić
2. Zamjenica predsjednika Marija Orbanić
3. Član Dea Lordanić
4. Član Tina Paretich
5. Član Mirjana Silvi

Komisija za pitanje i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne manjine
1. Predsjednica Dea Lordanić
2. Član Giulio Palaziol
3. Član Tina Paretich
4. Član Maricha Piutti
5. Član Alessandra Civitico Božić

Odbor za dodjelu nagrada, počasti i priznanja 
1. Predsjednik Vedran Šetić
2. Zamjenica predsjednika Korana Kolić
3. Član Marija Orbanić
4. Član Perica Knezović
5. Član Milivoje Popović

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu, ustrojen je Jedinstveni upravni odjel, čije je ustrojstvo utvrdilo Općinsko vijeće. Jedinstveni upravni odjel izvršava zakone i druge propise te provodi odluke Općinskog vijeća. Jedinstvenim upravnim odjelom rukovodi pročelnik kojeg nakon provedenog javnog natječaja postavlja načelnik Općine.

Irina Gobbato: mag.admin.publ– Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela
E: irina.gobbato@bale-valle.hr

Dino Mitoš- Savjetnik za financije, proračun i računovodstvo
E: dino.mitos@bale-valle.hr

Martina Poropat Suljić- Referent za uredsko poslovanje i opće poslove
E: opcina@bale-valle.hr

Alen Bilić- Viši stručni suradnik-komunalni i prometni redar
broj mob:  099/4776969
E: redarstvo@bale-valle.hr // alen.bilic@bale-valle.hr

Andrea Vellico, Viši stručni suradnik za gospodarstvo i razvojne projekte
E: andrea.vellico@bale-valle.hr

Maria Dellabernardina- spremačica

Trg Tomaso Bembo 1, 52 211 Bale
Tel. (0)52 824 303
E: opcina@bale-valle.hr

- ponedjeljak, srijeda  i četvrtak od 8:00 do 16:00 sati
- utorkom od 8:00 do 17:00 sati
- petkom od 8:00 do 15:00 sati

Dnevni odmor traje od 11:00 do 11:30 sati.

Uredovno vrijeme za stranke:    

Referent za uredsko poslovanje i opće poslove (pisarnica)
PON., SRI., ČET. 8:00 - 16:00
UTO: 8:00 - 17:00
PET: 8:00 - 15:00

Savjetnik za financije, proračun i računovodstvo
Viši referent za komunalno gospodarstvo i lokalnu samoupravu
PON., SRI., ČET. 8:00 - 11:00
UTO: 14:00 - 17:00

U ostalom vremenu stranke se primaju prema dogovoru.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
PON., SRI., ČET. 9:00 - 11:00
UTO: 15:00 - 17:00

Načelnik:
Uz obveznu prethodnu najavu:
UTO: 15:00 - 17:00

Članovi vijeća Mjesnog odbora Golaš jesu: 

1. Renato Debeljuh

2. Aleksandar Matika

3. Denis Cerin

4. Damir Modrušan 

5. Sejdo Šabić

Članovi vijeća Mjesnog odbora Krmed jesu:

1. Sanja Perković

2. Ivana Berkan

3. Danijela Drandić

4. Marija Drandić

5. Patricija Šetić

Akciju “Gradovi i općine – prijatelji djece“ su pokrenuli Savez društava “Naša djeca“ Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju 1999. godine, a povodom desete godišnjice usvajanja Konvencije o pravima djeteta UN-a sa ciljem motiviranja i stimuliranja odraslih da zajednički i usklađeno osiguraju potpunije ostvarivanje prava i potreba djece priznatih u Konvenciji.

Akciju provodi Središnji Koordinacijski odbor, kojeg čine predstavnici Saveza DND Hrvatske i Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju uz suradnju Ministarstva i pod pokroviteljstvom UNICEF-a za Hrvatsku. Akciju podržavaju Udruga gradova i Udruge općina te Hrvatska zajednica županija.

Cilj Akcije je motivirati odrasle u lokalnim zajednicama da potpunije ostvaruju prava i potrebe djece priznata u Konvenciji UN-a o pravima djeteta koja obvezuje sve odrasle da čine što najviše mogu kako bi se svako dijete potpuno i skladno razvijalo i pripremilo za život i korisno djelovanje u zajednici.

Program Akcije obuhvaća sva područja života djeteta u lokalnoj zajednici te afirmira holistički pristup cjelokupne zajednice usmjerene na dobrobit djece, stvarajući sigurno i poticajno okružje za djecu. Tako je hrvatski program razrađen putem 123 zahtjeva u 10 područja važnih za život djece:

1. Programiranje i planiranje za djecu,
2. Financijska sredstva za djecu,
3. Podrška i potpora udrugama za djecu,
4. Dijete u sigurnom i zdravom gradu,
5. Zdravlje djece,
6. Odgoj i obrazovanje djece,
7. Socijalna skrb za djecu,
8. Kultura i šport za djecu,
9. Slobodno vrijeme i rekreacija za djecu i
10. Podrška i pomoć roditeljima u skrbi i odgoju djece.

DOKUMENTI

1. Odluka o uključenju u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece
2. Odluka o imenovanju članova Koordinacijskog odbora akcije Općina Bale Valle - prijatelj djece
2b. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Koordinacijskog odbora akcije Općina Bale Valle - prijatelj djece
3. Odluka o osnivanju dječjeg općinskog vijeća Općine Bale
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke osnivanju dječjeg općinskog vijeća Općine Bale
5. Strategija za ostvarivanje prava i potreba djece na području Općine Bale za razdoblje 2019.-2022.g.
6. Statut dječjeg općinskog vijeća Općine Bale - Comune di Valle