City
Dodjela javnih priznanja i počasti Novosti

Dodjela javnih priznanja i počasti

06.03.2023

Na temelju članka 55. Statuta Općine Bale-Comune di Valle („Službeni glasnik Općine Bale“ broj 01/18, 03/20, 02/21)  te čl. 15. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku dodjele javnih priznanja i počasti Općine Bale (Službeni glasnik Općine Bale br. 03/18), Općinski načelnik objavljuje sljedeći 

 

P O Z I V

 

 Pozivaju se svi zainteresirani građani i pravne osobe sa područja općine Bale te ovlašteni predlagatelji da najkasnije do 10. travnja 2023. godine podnesu svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja i počasti Općine Bale za 2022. godinu. Javna priznanja dodijeliti će se tijekom svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Bale u povodu obilježavanja zaštitnika Blaženog Julijana – Dana Općine Bale.

Javna priznanja dodjeljuju se radi odavanja priznanja za postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za promicanje aktivnosti koje su tome usmjerene. Javna priznanja i počasti Općine Bale jesu: Plaketa, Priznanje, Zahvalnica i Imenovanje počasnim građaninom.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu dati: najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća, radna tijela Općinskog vijeća (osim Komisije za izbor i imenovanja), Općinski Načelnik, ovlaštena tijela pravnih osoba i udruga građana, građani sa prebivalištem na području općine Bale. 

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mora sadržavati sljedeće:

  • podatke o podnositelju prijedloga,
  • obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnog priznanja Općine Bale uz odgovarajuću dokumentaciju,
  • životopis kandidata za fizičku osobu,
  • vrstu javnog priznanja za koje se osoba predlaže.

 

Prijedlozi podnose se pismenim putem osobno ili putem pošte na sljedeću adresu: Općina Bale, Trg Tomaso Bembo 1, Bale-Valle te putem elektroničke pošte:opcina@bale-valle.hr

Prijedlozi koji se dostave nakon naznačenog roka te nepotpuni prijedlozi ne uzimaju se u obzir.

Odluku o dodjeli općinskih javnih priznanja i počasti donosi Općinsko vijeće Općine Bale.

 

KLASA/CLASSE: 022-06/23-01/48

UR.BROJ/NUMPROT: 2163-11-02/1-23-1

Bale-Valle, 06.ožujka 2023.

                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                          EDI PASTROVICCHIO, v.r.