City
U subotu prikupljanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta  Novosti

U subotu prikupljanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta 

29.11.2022

Komunalni Servis Rovinj - Servizio Comunale Rovigno dana 03. prosinca 2022. godine (subota) planira putem mobilnog reciklažnog dvorišta odvojeno sakupljati komunalni otpad.

Mobilno reciklažno dvorište nalazit će se na lokaciji parkirališta iza sportske dvorane, ul. Domenica Cernecca, Bale od 8.00 do 13.00 sati.
Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva.

U mobilno reciklažno dvorište mogu se odložiti sljedeće vrste otpada u manjim količinama :
 
- papir i karton
- ambalaža od plastike, metala i stakla
- ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari
- ostala plastika, staklo i metali
- tekstil
- baterije i akumulatori
- lijekovi
- boje, tinta, ljepila, smole
- otpadna ulja (i jestiva i motorna)
- otpadne gume
- glomazni otpad
- EE otpad
- fluorescentne i štedne žarulje