City

Prostorno planiranje

Studija valorizacije ruralnog krajobraza

Prostornim planom uređenja općine Bale i Studijom razvoja analizirano je šire i uže prostorno i društveno–ekonomsko okruženje Bala. Studija ruralnog krajobraza dala je odgovor na pitanje u kojoj se mjeri i u kojim pojavnim oblicima ruralni turizam može razvijati na teritoriju općine Bale s ciljem da bude vodeći faktor u njegovom integralnom i održivom prostornom razvoju. Studija se nije bavila obalnim pojasom, ali je obradila 7,6 hektara površine u "unutrašnjosti" općine. U studiji se zaključuje kako su postojeće poljoprivredne površine nesumnjivo veliki privredni potencijal i generator prosperiteta općine. No, naglašava se također kako sve aktivnosti u općini trebaju biti planirane tako da se uvažavajući prirodni ambijent valoriziraju i tradicija i klutura.

Studija valorizacije ruralnog krajobraza (u PDF formatu)