nfl jerseys cheap wholesale soccer jerseys cheap nfl jerseys cheap authentic nhl jerseys wholesale cheap nhl hockey jerseys from china mbt shoes on sale mbt shoes australia
Općina Bale-Valle
BALE VALLE Bale-valle Iatliano Hrvatski
  


Statut - jedan od najvažnijih dokumenata

Zasigurno jedan od najvažnijih dokumenata svake općine je Statut, njime se podrobnije uređuje  samoupravni djelokrug Općine, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma o pitanjima iz djelokruga Općine, mjesna samouprava, oblici suradnje jedinica lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu te  niz drugih pitanja.

Iz Statuta Bala doznajemo da je naziv ove općine - Općina Bale - Comune di Valle, te da je u njoj ravnopravna službena uporaba hrvatskog jezika i jezika talijanske nacionalne manjine.

Statut precizno definira i zadatke odnosno ovlasti načelnika, Općinskog vijeća i komisija Vijeća, ali i službenu uporabu grba i zastave. U Statutu čitamo kako je 1. svibnja Dan Općine Bale, a obilježava se u čast Blaženog Julijana, zaštitnika Općine.

 

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), Općinsko vijeće Općine Bale, na sjednici održanoj 19. kolovoza 2009. donosi

S T A T U T

OPĆINE  BALE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

            Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma o pitanjima iz djelokruga Općine, mjesna samouprava, oblici suradnje jedinica lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.

Članak 2.

            Općina Bale (u nastavku teksta: Općina) je jedinica lokalne samouprave u sastavu  Istarske županije i Republike Hrvatske u kojoj građani, neposredno ili preko izabranih tijela,  sukladno Ustavu Republike Hrvatske i zakonima, odlučuju o svojim potrebama i interesima.

Članak 3.

            Naziv Općine je:  - OPĆINA BALE  -  COMUNE  DI  VALLE.

            Općina Bale je pravna osoba sa sjedištem u Balama, Trg Tomaso Bembo 1.

Članak 4.

            Područje Općine utvrđeno je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

            Općina Bale graniči sa Gradom Rovinjom, Općinom Kanfanar, Općinom Svetvinčenat i Gradom Vodnjanom.

 

II. OBILJEŽJA OPĆINE BALE

Članak 5. 

            Općina ima svoj grb i zastavu.

            Grb Općine je povijesni grb Bala. Opis grba i zastave Općine,  način i zaštita njihove uporabe, utvrđuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 6.

Svi građani Općine uživaju jednaka prava temeljena na principima poštivanja ljudskih prava, sloboda i jednakosti, prava na rad i socijalnu zaštitu.

Općina Bale podstiče ostvarivanje uvjeta slobodnog povrata i stjecanja ravnopravnog statusa građana , svim iseljenicima i optantima s područja Općine Bale te promiče njihove veze s rodnim zavičajem.

Građanima koji upotrebljavaju lokalno narječje osigurava se pravo na kulturne inicijative i aktivnosti, pravo na pismo, poštivanje toponomastike i narodnih običaja.

Članak 7.

            Dan Općine je 1. svibnja koji se obilježava u  čast  Blaženog  Julijana, zaštitnika Općine.

 

III. JAVNA PRIZNANJA 

Članak 8.

            Općinsko vijeće može proglasiti počasnim građaninom Općine osobu koja je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem pridonijela napretku i ugledu Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj, mira u svijetu i napretku čovječanstva.

            Počasnim građaninom  može se proglasiti državljanin Republike Hrvatske ili strani državljani koji nema prebivalište na području Općine Bale.

Članak 9.

            Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupak njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

 

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 10.

            Ostvarujući zajedničke interese u unapređivanju gospodarskog i društvenog razvitka, Općina može uspostaviti suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave i njihovim udrugama u zemlji i inozemstvu.

            Odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma o suradnji te sadržaju i oblicima suradnje donosi Općinsko vijeće u skladu s ovim Statutom i zakonom.

            Sporazum o suradnji s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država objavljuje se u Službenom glasniku Općine.

 

V. SAMOUPRAVNI  DJELOKRUG

Članak 11.

            Općina je samostalna u odlučivanju i donošenju akata  u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i ovim Statutom.

            Nadzor nad zakonitošću općih akata koje  u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela općina obavljaju uredi državne uprave u županijama i nadležna središnja tijela državne uprave svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Članak 12.

            Općina u okviru samoupravnog djelokruga obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima a osobito poslove koji se odnose na:

-         uređenje naselja i stanovanja,

-         prostorno i urbanističko planiranje,

-         komunalne djelatnosti,

-         brigu o djeci,

-         socijalnu skrb,

-         primarnu zdravstvenu zaštitu,

-         odgoj i osnovno obrazovanje,

-         kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

-         zaštitu potrošača,

-         zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

-         protupožarnu i civilnu zaštitu

-         promet na svom području,

te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

            Odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, Statutom Istarske županije i ovim Statutom, mogu se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine prenijeti na Istarsku županiju, odnosno mjesnu samoupravu.

            Poslovi državne uprave koji se obavljaju u Općini određeni su zakonom.

            Troškovi obavljanja poslova iz prethodnog stavka osiguravaju se u državnom proračunu, u skladu sa zakonom.

 

VI. RAVNOPRAVNA  SLUŽBENA  UPORABA  JEZIKA  I  PISMA

NACIONALNE  MANJINE

Članak 13.

            U Općini Bale je ravnopravna službena uporaba hrvatskog jezika i jezika talijanske nacionalne manjine i latinično pismo, osim u mjestima Čubani, Golaš, Krmed i Pižanovac.

Pripadnicima talijanske nacionalne manjine koji žive na području Općine zajamčuje se da slobodno i ravnopravno upotrebljavaju svoj jezik i pismo, pravo očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta, kao i da uživaju druga prava utvrđena Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

            U svrhu ostvarivanja prava iz prethodnog stavka, pripadnici talijanske nacionalne manjine mogu osnivati kulturna i druga društva, te mogu slobodno organizirati informativnu i izdavačku djelatnost na talijanskom jeziku i pismu.

            Na zgradi sjedišta Općine, a na ostalim mjestima  prigodom državnih blagdana i drugih svečanosti, ističe se uz zastavu Republika Hrvatske i zastava talijanske nacionalne manjine.

Članak 14.

            Na području Općine svi javni natpisi, oglasi na oglasnim pločama tijela  državne uprave, sudbene vlasti, lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnih poduzeća i ustanova ističu se na hrvatskom i talijanskom jeziku.

Članak 15.

Na sjednicama Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela rad se odvija  na hrvatskom i talijanskom jeziku i latiničnim pismom.

U Općini se osigurava dvojezično:

-         ispisivanje teksta pečata i žigova istom veličinom slova,

-         ispisivanje natpisnih ploča predstavničkog, izvršnog i upravnog tijela Općine,

-         ispisivanje zaglavlja akata istom veličinom slova,

-         dostava materijala za sjednicu Općinskog vijeća,

-         objavljivanje akata i službenih obavijesti Općinskog vijeća i upravnih tijela u službenom glasniku Općine ili na oglasnoj ploči u skladu sa ovim statutom i Poslovnikom,

-         izdavanje javnih isprava

-         tiskanje obrazaca koji se koriste u službene svrhe,

-         ispisivanje istom veličinom slova pisanih prometnih znakova i drugih pisanih oznaka u prometu,

-         naziv ulica i trgova,

-         naziv mjesta i geografskih lokaliteta. 

Članak 16.

            Kada tijela Općine rješavaju o pravima, dužnostima i interesima pripadnika talijanske nacionalne manjine, postupak se vodi na talijanskom jeziku a odluke i druge javne isprave  se izdaju na jezicima u službenoj uporabi.

            U tijelima iz stavka 1. ovog članka koja u svom radu neposredno komuniciraju sa građanima moraju se utvrditi i popuniti radna mjesta za koja je obvezatno poznavanje hrvatskog i talijanskog jezika.

Članak 17.

            Tijela državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, sudbene vlasti, javna poduzeća i ustanove te druge organizacije od posebnog društvenog interesa upotrebljavaju  u svom radu pečate, žigove i štambilje na hrvatskom i talijanskom jeziku.

Članak 18.

            Učenje talijanskog jezika podstiče se u odgojno-obrazovnim institucijama na području Općine.

Članak 19.

            Na području Općine mogu se osnivati zasebna odjeljenja  predškolske ustanove s programom na talijanskom jeziku.

Članak 20.

            Pripadnicima talijanske nacionalne manjine osigurava se pravo na zastupljenost u tijelima lokalne samouprave u skladu sa zakonom.

Članak 21.

            U Općini brak se sklapa na jeziku ili jezicima koji su u službenoj uporabi na području Općine, prema sporazumu osoba koje namjeravaju sklopiti brak.

Članak 22.

            Općina priznaje Zajednicu Talijana sa sjedištem u Balama, kao predstavnika talijanske nacionalne manjine za područje Općine.

            Zajednica Talijana može neposredno zatražiti da se na dnevni red Općinskog vijeća stavi razmatranje problematika, pitanja, prijedlozi, inicijative i dr. koje se odnose na talijansku nacionalnu manjinu i njene pripadnike.

            Za rad Zajednice Talijana Općina osigurava financijska sredstva u svom proračunu u okviru svojih mogućnosti.

 

VII. NEPOSREDNO  SUDJELOVANJE  GRAĐANA U  ODLUČIVANJU

Članak 23.

            Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o pitanjima od lokalnog značaja iz svog samoupravnog djelokruga putem referenduma i mjesnog zbora građana u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Referendum

Članak 24.

            Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

            Referendum temeljem odredaba zakona i ovog Statuta raspisuje Općinsko vijeće na prijedlog jedne trećine njegovih članova, Načelnika, na prijedlog polovine mjesnih odbora na području  Općine ili na prijedlog 20% birača upisanih u birački popis Općine.

            Referendum se može raspisati radi razrješenja Načelnika i njegovog zamjenika u slučaju:    

      -     kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog vijeća,

-          kada svojim radom prouzroče Općini znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u iznosu od 1% od proračuna Općine u tekućoj godini.

            Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

            Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja načelnika i njegovog zamjenika može dati i 20% birača upisanih u popis birača Općine.

Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača.

            Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata načelnika i njegovog zamjenika.

            Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma.

Članak 25.

            Općinsko vijeće dužno je razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijma prijedloga.

            Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači sukladno članku 24. stavku 3. Statuta, Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 26.

            Odlukom o raspisivanju referenduma određuju se pitanja o kojima će građani odlučivati, datum glasovanja i područje na kojem se sprovodi.

            Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine i upisani su u popis birača.

            Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće.

            Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

 

Mjesni zbor građana

Članak 27.

            Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana  o prijedlogu

 općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine, kao i o drugim pitanjima  određenim

 zakonom i ovim Statutom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati :

-         jedna trećina vijećnika, odnosno 4 vijećnika,

-    načelnik     

Općinsko vijeće dužno je raspravljati o svakom prijedlogu za traženje mišljenja, a ako

prijedlog ne prihvati, dužno je o razlozima odbijanja prijedloga obavijestiti predlagatelje. 

            Odlukom iz stavka 1. ovog članka Općinsko vijeće određuje pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana.

 

Prijedlozi, predstavke i pritužbe građana

Članak 28.

            Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegovog djelokruga.

            O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine, te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 29.

            Svaki građanin i pravna osoba ima pravo Općinskom vijeću i njegovim tijelima podnositi predstavke i pritužbe i na njih dobiti odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja.

 

VIII. UNUTARNJE USTROJSTVO I TIJELA OPĆINE

Članak 30.

Tijela Općine su:

1.      Općinsko vijeće

2.      Načelnik

 

      Općinsko vijeće

Članak 31.

            Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 32.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su Načelnika.

Članak 33.

            Općinsko vijeće čini 11 vijećnika izabranih u skladu sa zakonom.

            Pripadnicima talijanske manjine osigurava se zastupljenost u Općinskom vijeću sa najmanje 3 člana.

Članak 34.

            Općinsko vijeće radi na sjednicama i donosi odluke većinom glasova  ako je na sjednici nazočna većina od ukupnog broja članova Vijeća.

Članak 35.

            Način rada predstavničkog tijela uređuje se Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Bale.

Poslovnikom se uređuju  odredbe o sazivanju i načinu konstituiranja Općinskog vijeća, o njegovom radu, pravima i obvezama predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća i vijećnika, o postupku donošenja odluka i drugih akata, o tijeku sjednice, o glasovanju, vođenju zapisnika te održavanju reda na sjednici .

Članak 36.

            Mandat vijećnika izabranog na redovnim izborima traje četiri godine a mandat vijećnika izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima.

            Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik u skladu s odredbama posebnog zakona. Nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 37.

Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

            Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću, ali ima pravo na naknadu troškova i izgubljenu zaradu u skladu s odlukom Vijeća.

Članak 38.

            Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju javnim  glasovanjem.

            Za predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća izabran je kandidat za kojega je glasovala većina od ukupnog broja vijećnika.

            Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika podnosi Komisija za izbor i imenovanja, a mogu ga dati i najmanje 3 vijećnika u pismenom obliku, što potvrđuju svojim imenom  i prezimenom i potpisom.

            Kada je predloženo više kandidata za predsjednika i potpredsjednike Vijeća, a nijedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, glasovanje se ponavlja na način da se glasuje o dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova. Ako u ponovljenom glasovanju kandidat ne dobije većinu glasova svih vijećnika, ponavlja se  kandidacijski  postupak.

            Opoziv i razrješenje predsjednika i potpredsjednika vijeća vrši se po postupku utvrđenom za njihov izbor.

Članak 39.

            Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene komisije  i druga radna tijela u svrhu

pripreme prijedloga općih i pojedinačnih akata iz njegovog djelokruga.

            Članovi radnih tijela mogu biti vijećnici Općinskog vijeća, te osobe koje nisu članovi općinskog vijeća, a stručnjaci su za pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga.

            Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se Poslovnikom, odnosno posebnom odlukom Vijeća o osnivanju radnog tijela.

            Pojedini članovi Općinskog vijeća mogu biti zaduženi za jedno ili više određenih područja iz djelokruga lokalne samouprave.

Članak 40.

            Općinsko vijeće:

1.      donosi Statut i izmjene  Statuta ,

2.      donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz svog samoupravnog

            djelokruga,

      3.   donosi Poslovnik Općinskog vijeća Općine Bale,

      4.   donosi proračun  i godišnji obračun općinskog proračuna kao i odluke o izvršenju

            proračuna te odluku o  privremenom financiranju

      5.  donosi godišnji program rada vijeća,

      6.  obavlja izbor, imenovanje i razrješenje :

-         predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća ,

-         predsjednika, potpredsjednika i članove radnih tijela Općinskog vijeća,

 1. donosi odluku o ustroju i djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela
 2. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti za  od interesa za općinu ,
 3. odlučuje o sastavu skupština trgovačkih društava u kojima općina ima udjel,
 4. odlučuje o stjecanju i prijenosu dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima kojih je općina osnivač,
 5. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
 6. odlučuje odavanju suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstva za ispunjavanje

      obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu općine čiji

je osnivač općina iznad iznosa koji prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, odnosno iznad iznosa od

      1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u

      skladu sa zakonskim propisima,

13.donosi akte o uspostavljanju suradnje s pojedinim jedinicama lokalne samouprave u      

            zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima,

      14. donosi odluku o dodjeli javnih priznanja,

15. donosi odluku o grbu i zastavi,

16. raspisuje referendum

17.obavlja i druge poslove koji su  zakonom, statutom  ili drugim propisom stavljeni u

          djelokrug Općinskog vijeća.

 Poslovnik, proračun, godišnji obračun i druga pitanja utvrđena ovim Statutom i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća, donose se većinom glasova svih vijećnika.  

Većinom glasova vijećnika , od najmanje 7 vijećnika  donose se odluke o :

- donošenju, izmjenama i dopunama Statuta,

- stjecanju, otuđenju i raspolaganju nekretninama čija pojedinačna vrijednost prelazi

    10.000.000,00 kuna, ili se raspolaganje određuje na rok duži od  5 godina

- donošenju i izmjenama prostornih planova, Prostornog plana uređenja općine,

   urbanističkih planova uređenja,

- izmjeni i dopuni Strategije razvoja  Općine Bale,

- zaduživanju ili davanju suglasnosti pravnim osobama u većinskom vlasništvu općine za

   zaduživanje na iznose koji prelaze 10.000.000,00 kuna

-otuđenju udjela u tvrtkama,

Za donošenje odluka  za koje je predviđena kvalificirana većina  mora se prethodno provesti rasprava putem zborova građana. 

Članak 41.

            Predsjednik općinskog vijeća predstavlja Općinsko vijeće, saziva sjednice, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama i potpisuje akte vijeća, brine o javnosti rada vijeća te obavlja druge poslove predviđene Poslovnikom vijeća.

            Potpredsjednik vijeća zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti, vodi sjednicu, a obavlja i druge poslove iz djelokruga predsjednika kada mu ih predsjednik povjeri.

 

Načelnik

Članak 42.

U obavljaju izvršne vlasti načelnik:

-          priprema prijedloge općih akata,

-          izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća

-          utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,

-          upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,

-          odlučuje o stjecanju, raspolaganju, opterećenju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina , a najviše do 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

-          upravlja prihodima i rashodima Općine,

-          upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,

-          odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstva za ispunjavanje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu općine čiji je osnivač općina do iznosa koji ne  prelazi 0,5 % iznosa prihoda    bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, odnosno do iznosa od 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u  skladu sa zakonskim propisima,

-          donosi pravilnik o unutarnjem redu za Jedinstveni upravni odjel Općine,

-          donosi odluku o  kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

-          imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog  upravnog odjela Općine,

-          imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

-          utvrđuje plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine

-          predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

-          usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini,

-          nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

-          daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

-          obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora,

-          obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

            Načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineje 8. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

Članak 43.

            Načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  upravnih tijela Općine.

Članak 44.

            Načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine  za razdoblje  srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

            Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

            Načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko  jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

            Općinsko vijeće ne može zahtijevati  od načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 45.

            Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

-          ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, načelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti  predstojnika ureda državne uprave u Istarskoj županiji, te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave,

-          ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 46.

            Načelnik ima zamjenika koji ga zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju  svoje dužnosti.

Članak 47.

            Načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

            Zamjenik  načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa načelnika.

Članak 48.

            Načelnik i zamjenik načelnika mogu dužnost obavljati  profesionalno.

            Oni su dužni u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnoj službi u Općini o tome da li će dužnost obnašati profesionalno.

Članak 49.

            Načelniku i zamjeniku načelnika  mandat prestaje po sili zakona:

-          danom podnošenja ostavke,

-          danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

-          danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,

-          danom odjave prebivališta s područja jedinice,

-          danom prestanka hrvatskog državljanstva,

-          smrću.

            Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog načelnika.

            Ako  mandat načelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost načelnika do kraja mandata obavlja zamjenik načelnika.

Članak 50.

            Načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom člankom 24. ovog Statuta.

            Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti načelnika.

Članak 51.

Radna tijela

Radna tijela Općinskog vijeća su:

-          Komisija za izbor i imenovanja,

-          Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,

-           Mandatna komisija.

Članak 52.

            Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:

-          izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

-          izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,

-          imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,

Članak 53.

            Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:

-          predlaže Statut Općine  i Poslovnik Općinskog vijeća,

-          predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,

-          razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,

-          obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 54. 

            Mandatna komisija:

-          na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

-          obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

-          obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

-          obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,

-          obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.  

Članak 55.

            Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

            Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.

 

Jedinstveni upravni odjel

Članak 56.

            Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.

            Ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela utvrđuje Općinsko vijeće odlukom o ustroju i djelokrugu rada tog upravnog tijela, skladu sa zakonom i ovim Statutom.

            Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojega na temelju javnog natječaja imenuje Načelnik.

Članak 57.

            Jedinstveni upravni odjel izvršava zakone i druge propise te opće i pojedinačne akte Općinskog vijeća i odgovoran je za stanje u oblasti za koje je osnovan.

     Tijelo iz stavka 1. ovog članka dužno je svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i drugih pravnih subjekata.

Članak 58.

      Jedinstveni upravni odjel samostalan je u obavljanju poslova iz svog  djelokruga  a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova odgovoran je Načelniku.

Članak 59.

            Sredstva za obavljanje poslova i djelatnosti iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu Općine, te iz drugih izvora utvrđenih zakonom i ovim Statutom.

 

IX.  MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 60.

            Radi ostvarivanja neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građani mogu, u skladu sa zakonom i ovim Statutom, osnivati mjesne odbore kao jedinice mjesne samouprave.

Mjesni odbor osniva se za područje Općine koje u odnosu na ostale dijelove Općine čini zasebnu razgraničenu cjelinu.

Na području općine osniva se mjesni odbor Krmed i mjesni odbor Golaš.

Mjesni odbor pravna je osoba.

Članak 61.

            Sredstva za rad mjesnog odbora osiguravaju se iz proračuna Općine a mogu se ostvariti i donacijama novčanih i materijalnih sredstava i dobrovoljnim radom.

Članak 62.

            Prostor za rad mjesnih odbora osigurava Općina.

            Obavljanje upravnih i drugih poslova za potreba rada mjesnog odbora osigurava Općinsko vijeće putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

 

Postupak davanja inicijative i podnošenja prijedloga za osnivanje mjesnog odbora

Članak 63.

            Inicijativa i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora podnosi se Općinskom vijeću, a može je podnijeti:

-         najmanje 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se traži osnivanje mjesnog odbora,

-         najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća, odnosno 4 vijećnika,

-         načelnik.

 

Djelokrug i ovlasti mjesnog odbora

Članak 64.

            Tijela mjesnog odbora su:

-         Vijeće mjesnog odbora

-          predsjednik Vijeća mjesnog odbora.

            Vijeće mjesnog odbora može imati do 5 članova, s tim da njihov broj mora biti neparan.

            Mandat predsjednika i članova Vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Članak 65.

Članove Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Članovi vijeća biraju se neposredno, tajnim glasovanjem, na način i po postupku propisanom odredbama zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela  jedinica lokalne samouprave.

Članak 66.

            Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje načelnik u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana  od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

            Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 67.

            Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava tajnim glasovanjem bira predsjednika Vijeća

na vrijeme od četiri godine, većinom glasova nazočnih članova, pod uvjetom da je na sjednici vijeća mjesnog odbora nazočna većina članova Vijeća.

            Predsjednik vijeća mjesnog odbora zastupa i predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara Vijeću mjesnog odbora.

Za obavljanje povjerenih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine koje obavlja mjesni odbor, predsjednik Vijeća mjesnog odbora odgovara Načelniku.

            Predsjednik Vijeća mjesnog odbora saziva i rukovodi sjednicama Vijeća.         

Članak 68.

            Vijeće mjesnog odbora donosi :

-         odluku o izboru predsjednika i potpredsjednika Vijeća,

-         program rada i izvješće o radu,

-         plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,

-         saziva mjesne zborove građana,

-         pravila mjesnog odbora,

-         poslovnik o svom radu,

-         financijski plan i godišnji obračun,

-         obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 69.

            Vijeće mjesnog odbora predlaže Općinskom vijeću koncept razvoja svoga područja u okviru razvojnog plana Općine i rješenja od interesa za svoje područje iz samoupravnog djelokruga Općine.

Članak 70.

            Nadzor na zakonitošću rada tijela mjesnog odbora Obavlja Općinsko vijeće koje može raspustiti Vijeće mjesnog odbora ako učestalo krši Statut i druge opće akte Općine, ili ne izvršava povjerene mu poslove.

 

Program rada mjesnog odbora                   

Članak 71.

            Vijeće mjesnog odbora donosi četvorogodišnji program i jednogodišnji program rada.

            Četvorogodišnji program rada mjesnog odbora donosi se za mandatno razdoblje vijeća mjesnog odbora.

            Jednogodišnji program rada mjesnog odbora donosi se za kalendarsku godinu.

            Program rada mjesnog odbora obavezno sadrži:

-         opis, opseg i rokove izvršenja poslova i aktivnosti procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima,

-         iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora

financiranja,

Prijedlog četvorogodišnjeg programa rada mjesnog odbora dostavlja se Općinskom vijeću na suglasnost, u roku od tri mjeseca od dana konstituiranja Vijeća mjesnog odbora.

Prijedlog jednogodišnjeg programa rada Vijeća mjesnog odbora dostavlja se Općinskom vijeću na suglasnost najkasnije do 1. studenog tekuće za narednu godinu.   

 

Osnove pravila mjesnih odbora

Članak 72.

Načelnik je dužan  informirati Vijeće mjesnog odbora o pitanjima u svezi sa:

 1. planiranim razvojem Općine,
 2. programima uprave,
 3. zaštitom okoliša,
 4. gradnjom objekata na području mjesnog odbora,
 5. drugim pitanjima od značaja za područje mjesnog odbora.

Načelnik je dužan prije donošenja pojedine odluke Općinskog vijeća zatražiti mišljenje Vijeća mjesnog odbora u svezi sa:

 1. planom uređenja javnih površina,
 2. osnivanjem i premještajem ustanova, trgovačkih društava i drugih javnih službi,
 3. uređivanjem prometa,
 4. izmjenom granica mjesnog odbora,
 5. utvrđivanjem radnog vremena na području mjesnog odbora,
 6. priredbama na javnim cestama, trgovima i pješačkim zonama.

Članak 73.

            Vijeće mjesnog odbora održava sjednice u pravilu jednom mjesečno.

Vijeće mjesnog odbora najmanje jednom godišnje saziva mjesni zbor građana radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značaja.

Vijeće mjesnog odbora dužno je sazvati mjesni zbor građana :

          - kada Općinsko vijeće zatraži mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom ili ovim Statutom,

    - kada to zatraži 1/3 članova Vijeća mjesnog odbora,

          - kada je mjesnom odboru dostavljena obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu prostornih planova u skladu sa posebnim propisima,

-         kada je u tijeku javni uvid, odnosno javna rasprava u postupku procjene utjecaja na

okoliš namjeravanog zahvata u prostoru, prema posebnim propisima,

      - kada je u tijeku javna rasprava o drugim pitanjima značajnim za područje mjesnog odbora.

 

X.  IMOVINA I FINANCIRANJE  OPĆINE

Članak 74.

            Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini čine njezinu imovinu.

            Općina mora  upravljati, koristiti se i gospodariti svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina.

            Imovinom Općine upravljaju načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

            Načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.

Članak 75. 

            Pojedinačni akt (ugovor) o kupnji, prodaji odnosno prometu nekretnina, o davanju u zakup ili drugom pravnom poslu glede nekretnina i pokretnina, priprema nadležno upravno tijelo Općine, a potpisuje ga načelnik, u skladu sa zakonom i općim aktima Općine.

            Pojedinačni akt (odluka, sporazum, ugovor i sl.) o osnivanju, prestanku i statusnim promjenama trgovačkog društva ili javne ustanove u vlasništvu Općine donosi Općinsko vijeće, a potpisuje ga načelnik.

Članak 76.

            Općina ima prihode kojima u okviru samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

            Prihodi Općine su:

 1. općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,
 2. prihodi od stvari i imovinskih prava u vlasništvu Općine
 3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u općinskom vlasništvu ili u

 kojima Općina ima udio ili dionice,

 1. prihodi od naknada za koncesije koje daje Općinsko vijeće,
 2. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje Općina sama propiše u

 skladu sa zakonom,

 1. udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,
 2. sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,
 3. darovi, nasljedstva i legati,
 4. naknade iz državnog proračuna za obavljanje poslova državne uprave koji su preneseni na Općinu,
 5. drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 77.

            Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

Članak 78.

            Općinsko vijeće donosi proračun Općine do 31. prosinca tekuće za narednu proračunsku godinu.

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih  potječu.

Prihodi i rashodi proračuna moraju biti uravnoteženi.

            Ukoliko se proračun ne donese u roku iz prethodnog stavka, vodi se privremeno financiranje, i to najduže za razdoblje od tri mjeseca.

            Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće, u skladu sa zakonom.

Nakon isteka godine za koju je proračun donijet, vijeće utvrđuje godišnji obračun proračuna, najkasnije do travnja.

 

XI. AKTI OPĆINE

           Opći akti

Članak 79.

            Općinsko Vijeće, na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom, u svom samoupravnom djelokrugu donosi Statut, poslovnik, godišnji program rada, općinski proračun, završni račun privremeno financiranje, odluke, zaključke rješenja, preporuke, naputke i ostale akte te daje vjerodostojna tumačenja odredbi ovog Statuta.

            Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i rješenja.

            Pobliže odredbe o općim aktima  Općine, postupku donošenja akata te vjerodostojnom tumačenju akata, utvrdit će se Poslovnikom Općinskog Vijeća

Članak 80. 

            Načelnik donosi odluke, zaključke, preporuke, naputke, povelje, zahvalnice i druge akte kada je za to ovlašten zakonom i općim aktom.

Članak 81.

            Opći akti Općinskog vijeća  se objavljuje u službenom glasilu Općine.

            Opći akti Načelnika i opći akti koje donosi Jedinstveni upravni odjel Općine, objavljuju se na oglasnoj ploči Općine, a ako je to pojedinim aktom predviđeno, i u službenom glasilu Općine.

            Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim aktom se može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave.

            Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

Članak 82.

            Načelnik osigurava izvršavanje općih akata Općinskog Vijeća te obavlja nadzor nad zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog odjela koji obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine.

Članak 83.

            Jedinstveni upravni odjel kao upravno tijelo osnovano za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, neposredno izvršava i nadzire provođenje općih akata Općinskog Vijeća.

            U provođenju nadzora iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel može u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimati mjere propisane tim aktom i zakonom.

 

Pojedinačni akti 

Članak 84. 

            Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

            Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka koje donosi Jedinstveni upravni odjel, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Istarske županije.

            Na donošenje akata iz ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 85.

            Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, načelnik i Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća.

            Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

            Općinsko vijeće, većinom glasova od najmanje 7 vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

            Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 86.

            Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju  Statuta Općine Bale (Službeni glasnik Općine Bale br.2/01, 2/02, 4/03, 2/06) i  zakona, uskladit će se  s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.  

Članak 87.

            Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Bale".

            Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Bale (Službeni glasnik Općine Bale br.2/01, 2/02, 4/03, 2/06).

                                                                                                            Predsjednica:

                                                                                                       Karmen Ignoto

 

Klasa: 012-02/09-01/1

Urbroj: 2171-02-09-1

 

OBRAZLOŽENJE

Pravni temelj

            Pravni osnov za donošenje Statuta sadržan je u članku 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08 i 36/09) kojima je uređen sadržaj statuta i nadležnost predstavničkog tijela.

Razlozi za donošenje

 Statut je osnovni akt općine kojim se uređuje samoupravni djelokrug jedinice lokalne samouprave.

Statut koji je dostavljen na donošenje mijenjan je u skladu sa  znatnim izmjenama u sustavu lokalne samouprave, a odnose se na neposredne izbore načelnika kao izvršnog tijela prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.109/'7,125/08,i 36/09) i Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika grada Zagreba (NN br.109/07,125/08), Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br.44/05-prečišćeni tekst i 109/07.)

Neposredno izabran načelnik od strane birača preuzeo je ovlasti poglavarstva .

Obzirom na značajne novine  u zakonskoj regulativi i činjenicom da je postojeći statut već doživio izmjene, predlaže se donošenje novog statuta.( izmjene su pisane u kosom kurzivu radi lakšeg uočavanja).

Financijska sredstva potrebna za provedbu akta

Provedba akta ne iziskuje dodatna financijska sredstva.

                                      Komisija za statut , poslovnik i  normativnu djelatnost

                                                                                    Predsjednik

                                                                                 Plinio Cuccurin

 
 
Designed by: Eni, Ennio, Sandro