Obavijesti

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Na temelju članka 8. Odluke o gospodarenju nekretninama (Službeni glasnik 1/99, 2/99, 4/04, 7/04, 9/07), članka 2. Odluke o načinu i uvjetima provođenja natječaja za prodaju nekretnina unutar naselja Bale, Golaš i Krmed (Službeni glasnik 4/04, 5/04, 2/08 ) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15)  i Odluke Općinskog vijeća Općine Bale od dana 11.travnja 2017.g. Klasa: 021-05/17-01/29 , Ur.broj: 2171-02-17-1, i Odluke Općinskog vijeća Općine Bale od 05.srpnja 2017.g. Klasa: 021-05/17-01/39, Ur.broj: 2171-02-17-1 Jedinstveni upravni odjel raspisuje:

J A V N I      N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Općine Bale, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na slijedećim lokacijama:

1.   k.č.4003/2 k.o.Bale,
-    površina nekretnine iznosi 936 m2
-    početni iznos kupoprodajne cijene iznosi:415.584,00 kn
-    iznos jamčevine iznosi: 83.116,80 kn

2. k.č.4005/12 k.o.Bale,
-    površina nekretnine iznosi 999 m2
-    početni iznos kupoprodajne cijene iznosi:446.553,00 kn
-    iznos jamčevine iznosi:89.310,60 kn

I. UVJETI NATJEČAJA

Natjecati se mogu fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.

Pravo podnošenja ponuda imaju i strani državljani i pravne osobe sukladno odredbama članka 354. do 358. a Zakona o vlasništvu i drugima stvarnim pravima (NN br. 94/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12.).

Općina Bale ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnina, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije i stvarnog stanja u prostoru.   

II. NAJPOVOLJNIJA PONUDA

Najpovoljnija ponuda je ona ponuda kojom se ispunjavaju uvjeti iz natječaja te kojom se ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene.

III. POSTUPAK NATJEČAJA

Tekst natječaja objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Bale, a obavijest o raspisivanju javnog natječaja u dnevnom listu “Glas Istre”.
U razmatranje će se uzeti samo one ponude koje budu zaprimljene u pisarnici Općine Bale ili koje poštom budu dostavljene u pisarnicu zaključno do

 

                                   dana 14.07.2017.godine u 10.00 sati.

Ponude koje pristignu poštom ili budu predane u pisarnicu nakon toga roka smatrat će se zakašnjelim neovisno o datumu predaje ponude na poštu, te će se odbaciti.

Prikupljanje pisanih ponuda provodi se dostavom takvih ponuda putem pošte ili predajom u pisarnicu Općine Bale u zatvorenoj omotnici uz naznaku:

“NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA PRODAJU/ZAMJENU NEKRETNINA”, a ponude se dostavljaju na adresu OPĆINA BALE, TRG T. BEMBO 1, - Komisija za provedbu natječaja za raspolaganje nekretninama.

PISANA PONUDA obvezatno sadrži:

1. ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja, s naznakom prebivališta ili boravišta, odnosno sjedišta, OIB
2. oznaku nekretnine za koju se dostavalja ponuda,
3. ponuđenu cijenu, a koja ne može biti niža od početnog iznosa kupoprodajne cijene.
4. naćin plaćanja cijene (odjednom ili na obroke), odnosno kod zamjenu vl.list
5. broj računa ponuditelja na koji se vraća jamčevina ako nije utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj

UZ PONUDU SE PRILAŽE:

1. dokaz o državljanstvu ili registraciji pravne osobe u RH,
2. dokaz o uplaćenoj jamčevini,
3. ovlaštenje, odnosno punomoć (za ovlaštene predstavnike, odnosno punomoćnike),
4. dokaz o ostvarivanju prvenstvenog prava otkupa ukoliko ponuditelj želi ostvariti prvenstveno pravo,

Pravo sudjelovanja u ovom Javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe, koje prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina u RH.

Dokazi se prilažu u izvorniku ili presliku uz obvezu predočenja izvornika dokumenta JUO Općine Bale. 

Jamčevina se uplaćuje na račun Općine Bale broj: IBAN HR4224070001800500008, sa naznakom – jamčevina za kupnju nekretnine br.____________.

Obavezno upisati poziv na broj i to za fizičke osobe 68-7757 – OIB, a za pravne osobe 68-7757 – OIB.

IV. OTVARANJE PONUDA I ODABIR NAJPOVOLJNIJE

Otvaranje i razmatranje prispjelih pisanih ponuda izvršiti će Komisija za provedbu natječaja za raspolaganje nekretninama u prostorijama Općinske vijećnice Općine Bale,

 

dana 14.07.2017.godine u 10.00 sati.

na način da uvodno utvrdi koliko je pisanih ponuda zaprimljeno i koji su ponuditelji nazočni.

U postupku natječaja najprije se utvrđuje koje ponude ispunjavaju uvjete natječaja .

Ponude koje ne ispunjavaju uvjete odbaciti će se kao nevaljane i neće se razmatrati u daljnjem tijeku natječaja.

Komisija zapisnički utvrđuje najpovoljniju ponudu, Odlukm koja se dostavlja natjecateljima. Nezadovoljan natjecatelj ima pravo podnijeti prigovor Načelniku Općine Bale.

Općinsko vijeće na prijedlog Komisije donosi Odluku o najpovoljnijim natjecateljima.  Ponuditeljima koji nisu uspjeli u natječaju jamčevina se vraća u roku od 10 dana od donošenja Odluke. Ponuditelj je obvezan ugovor o kupoprodaji potpisati u roku od 15 dana od dana donošenja konačne odluke. Ponuditelj kojem je ponuda utvrđena kao najpovoljnija gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine ako odustane od ponude, a nekretnina će se ponovno izložiti prodaji.

Kupoprodajnu cijenu  za nekretnine natjecatelji mogu isplatiti:

-odjednom ili u 2 rate (50% u roku od osam dana  po potpisu Ugovora, a 50% najkasnije u roku od 6 mjeseci sa fiksnom mjesečnom kamatnom stopom od 1%)

Plaćanje cijene odjednom,  dužni su najpovoljniji natjecatelji koji su imali dospjelo i nepodmireno dugovanje prema Općini Bale u posljednjoj godini dana prije sklapanja ugovora.

Ostali uvjeti u svezi prodaje nekretnina sadržani su u Odluci o gospodarenju nekretninama Općine Bale (“Sl.gl.br. 1/99, 2/99, 4/04, 7/04, 9/07) i Odluci o načinu i uvjetima provođenja natječaja za prodaju nekretnina unutar naselja Bale, Golaš i Krmed (“Sl.gl. br. 04/04, 05/04, 2/08).

Podrobnije obavijesti mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale tijekom radnog vremena od 08,00  do 11,00 sati i to osobno ili telefonom na br. 052/824-303.

Jedinstveni upravni odjel
Pročelnica:
Irina Gobbato, spec.publ.admin.

Klasa: 944-01/17-01/26
Ur.broj:  2171-02-17-1                                        
Bale, 06.srpnja 2017.