City

Komunalni sustav

Komunalno redarstvo

Sukladno odredbi čl. 36. St. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu Općine Bale, Trg T.Bembo 1, ili na mail stručnog suradnika za poslove komunalne i poslove samouprave-komunalnog redara dragan.lordanic@bale-valle.hr

Obrazac za prijavu preuzmite OVDJE
Evidencija lokacija divljih odlagališta
Obrazac prijave divljeg odlagališta
Informacija o lokacijama spremnika za odvojeno sakupljanje otpada

Komunalno redarstvo osnovano je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, a nadzire uređenje naselja, održavanje čistoće i javnih površina, korištenje javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanje snijega i leda s javnih prometnih površina, uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i drugo, sukladno posebnim propisima.
Osim nadzora, komunalno redarstvo ovlašteno je i izdavati rješenja i naloge kojima se pravnim i fizičkim osobama naređuju mjere radi održavanja komunalnog reda. Sukladno posebnim propisima redari su ovlašteni izdavati novčane kazne i obavezne prekršajne naloge radi održavanja komunalnog reda odnosno sankcioniranja prekršitelja.

Kontakt:

Komunalni redar:
Jasmin Nanić

Telefon: 0994776969
e-mail: redarstvo@bale-valle.hr

PRIJAVE, PRIMJEDBE, ZAPAŽANJA komunalnog (ne)reda možete prijaviti putem:

>> OBRAZAC ZA PRIJAVU KOMUNALNOG NEREDA

NADLEŽNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA

obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje komunalni red,
obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuju nerazvrstane ceste,
obavlja nadzor nad provedbom propisa stavljenih u nadležnost jedinica lokalne samouprave, kojima se uređuje građevinska inspekcija.
obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje autotaksi prijevoz putnika,
obavlja nadzor nad provedbom propisa o držanju kućnih ljubimaca,
obavlja nadzor nad provedbom propisa o otpadu iz djelokruga jedinice lokalne samouprave,
obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje zaštita od buke u djelokrugu jedinica lokalne samouprave.

OVLASTI KOMUNALNOG REDARA:

izdati usmeni nalog (hitne intervencije, opasnost po život, zaštita imovine i sl.),
izdati pisani nalog na zapisnik,
izdati rješenja kojima se naređuje postupanje stranke za otklanjanje zatečenih nepravilnosti odnosno usklađenje sa propisanim odredbama, po potrebi i putem treće osobe o trošku stranke,
naplatiti novčane kazne na licu mjesta,
izdati obavezni prekršajni nalog.

Kada komunalni redar evidentira ili zaprimi prijavu situacije za koju se sumnja da predstavljaju postupanja protivno pozitivnim propisima, a u kojoj nije ovlašten postupati, promptno će obavijestiti odgovarajuću nadležnu inspekciju ili druga ovlaštena tijela o saznanjima  i činjenicama koja ima.
Sve pravne i fizičke osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora i na njegov zahtjev u ostavljenom roku dostaviti podatke, očitovanja i dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje nadzora kako bi se što točnije utvrdilo činjenično stanje.

ŠTO NIJE U NADLEŽNOSTI KOMUNANOG REDARSTVA:

zagađenje zraka, vode, svjetlosno zagađenje te opasna zračenja,
prekoračenje razina buke u vrijeme propisano Zakonom,
kontrola radnog vremena,
kršenje javnog reda i mira te ostali oblici ponašanja kojima se vrijeđaju moralni osjećaji i sl.,
kućni red i drugi odnosi između vlasnika stanova u višestambenim zgradama,
građenje čvrstih objekata i izvođenje radova koji ne spadaju pod jednostavne građevine i radove sukladno posebnim propisima,
nadzor držanja kućnih ljubimaca u zajedničkim dijelovima zgrada,
sporovi između vlasnika privatnih parcela (međe, zidovi, stabla, izlijevanje vode i sl.),
imisije štetnih tvari i smetanje vlasništva,
obavljanje djelatnosti bez valjanih odobrenja i uvjeta u privatnim poslovnim prostorima,
ostalo što nije u nadležnosti sukladno posebnim propisima, odnosno za što su nadležne ostale inspekcije i MUP.


Evidencija komunalne infrastrukture

Evidencija komunalne infrastrukture na području Općine Bale sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18 i 110/18).

Odluka o ustrojavanju evidencije komunalne infrastrukture
Javne zelene površine
Komunalna infrastruktura - Javna rasvjeta
Registar nerazvrstanih cesta
Građevine i uređaji javne namjene
Groblje
Javna parkirališta
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

 

Koncesije

Dimnjačarska služba

Ovlašteni dimnjačar-koncesionar kontrolira, čisti i održava sve dimovodne objekte na području općine Bale sukladno dodijeljenoj koncesiji.

Dimnjačarski poslovi obuhvaćaju:
- obavljanje redovnih i izvanrednih kontrola dimnjaka i uređaja za loženje,
- čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,
- provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje,
- spaljivanje i vađenje čađe iz dimnjaka i uređaja za loženje,
- poduzimanje preventivnih mjera zaštite od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje.

Cjenik dimnjačarskih usluga možete preuzeti ovdje.

Dimnjačarske poslove na području općine Bale obavlja isključivo ovlašteni dimnjačar – koncesionar:
Dimnjačar DOKA j.d.o.o.
T:  0912451115
T:  051245115