City

Financiranje udruga

UDRUGE 2021.

Odluka o načinu raspodjele sredstava za 2021. godinu

1. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Bale za 2021. godinu
1.1. Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Bale
2. Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Bale za 2021. godinu
3. Upute za prijavitelje
4.1. Opisni obrazac prijave
4.2. Obrazac proračuna
5. Obrazac Izjave da su ispunjene sve obveze prema davat. potpora iz preth. ugovora za 2021
6. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja - DF za 2021
7. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu za 2021
8. Obrazac za_provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta Javnog poziva za 2021
9. Obrazac za procjenu kvalitete vrijednosti programa ili projekta za 2021
10. Obrazac Ugovora o financiranju udruga - ustanova - 2021
11.1. Obrazac za opisni izvještaj
11.2. Obrazac za financijski izvještaj

UDRUGE 2020.

Odluka o načinu raspodjele sredstava za 2020. godinu

1. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Bale za 2020. godinu
2. Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Bale za 2020. godinu
3. Upute za prijavitelje 2020
4.1. Opisni obrazac OPO za 2020
4.2. Obrazac proračuna OPR za 2020
5. Obrazac Izjave da su ispunjene sve obveze prema davat. potpora iz preth. ugovora za 2020
6._Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja - DF za 2020
7. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu za 2020
8. Obrazac za_provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta Javnog poziva za 2020
9. Obrazac za procjenu kvalitete vrijednosti programa ili projekta za 2020
10. Obrazac Ugovora o financiranju udruga - ustanova - 2020

UDRUGE 2019.

Odluka o načinu raspodjele sredstava za 2019. godinu

1. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro za 2019. godinu
1.1. Pravilnik o financiranju programa projekata i javnih potreba sredstvima proracuna Općine Bale
2. Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Bale za 2019. godinu
3. Upute za prijavitelje 2019
4.1.Opisni obrazac  OPO
4.2. Obrazac proračuna OPR
5. Obrazac Izjave da su ispunjene sve obveze prema davat. potpora iz prethodnih ugovora
6. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja - DF
7. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
8. Obrazac za provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta Javnog poziva
9. Obrazac za procjenu kvalitete vrijednosti programa ili projekta
10. Obrazac Ugovora o financiranju udruga-ustanova - kopija
11.1. Obrazac za opisni izvještaj OPI
11.2. Obrazac za financijski izvještaj FINI

Obrasci izvješća za 2018. godinu

11.1. Obrazac za opisni izvještaj OPI
11.2. Obrazac za financijski izvještaj FINI