Obavijesti

Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Bale

Na temelju članka 35. i članka 61.a stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- proč.tekst, 137/15 i 123/17), članka 55.Statuta Općine Bale (Službeni glasnik Općine Bale broj 01/18) te članka 4. Odluke o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora na području Općine Bale  (Službeni glasnik Općine Bale), Općinsko vijeće Općine Bale na svojoj  sjednici održanoj 07.lipnja 2018. godine , donijelo je

Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Bale

Članak 1.
Ovom Odlukom raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine
Bale, kako slijedi:
1. Mjesni odbor “Golaš“
2. Mjesni odbor „Krmed“

Članak 2.
Određuje se broj članova pojedinog Vijeća mjesnog odbora iz članka 1. ove Odluke kako
slijedi:
1. Mjesni odbor “Golaš“ – 5 članova
2. Mjesni odbor „Krmed“ – 5 članova

Članak 3.
Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja,  15.srpnja  2018. godine.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u Službenom glasniku Općine Bale, a ista će se objaviti i na oglasnoj ploči u sjedištu Općine Bale, na oglasnim pločama mjesnih odbora te na mrežnim stranicama Općine Bale.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BALE
Predsjednik
Vedran Šetić, v.r.

PRIJEDLOG KANDIDACIJSKE LISTE POLITIČKE STRANKE/POLITIČKIH STRANAKA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA

PRIJEDLOG KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA

POPIS SA POTPISIMA BIRAČA KOJI PODRŽAVAJU KANDIDACIJSKU LISTU GRUPE BIRAČA 

OČITOVANJE KANDIDATA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA ČLANA VIJEĆA MJESNOG ODBORA