Obavijesti

Rješenje o imenovanju biračkog odbora - Krmed

Na temelju članka 26.  Odluke o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora na području Općine Bale (Službeni glasnik Općine Bale broj 02/14 ), Općinsko Izborno povjerenstvo Općine Bale donosi

Rješenje o imenovanju biračkog odbora - Krmed

I. U birački odbor za biračko mjesto broj 1 u Krmedu, Društveni dom, imenuje se:

1. Doriana Didović , za predsjednika
2. Ivana Berkan, za člana,
3. Patricija Šetić, za člana,

1. Anita Lordanić ,  za zamjenika predsjednika,
2. Sanja Perković , za zamjenika člana,
3. Marija Drandić, za zamjenika člana.

II. Imenovani birački odbor neposredno provodi glasovanje na biračkom mjestu na izborima za članove vijeća mjesnog odbora na području Mjesnog odbora Krmed koji će se održati 15. srpnja 2018. godine.

Predsjednica 
Općinskog izbornog povjerenstva 
Irina Gobbato, v.r.