City

Oglasna ploča

19. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale - Comune di Valle

28.03.2024 - 08:16

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale 
KLASA/CLASSE: 021-05/24-01/04
URBROJ/NUMPRO: 2163-11-01/1-24-1
Bale-Valle, 19.03.2024.   

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati u četvrtak dana 28.03.2024. godine u Općinskoj vijećnici, Trg Tomaso Bembo 1, Bale,  s početkom u 18:30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 18.sjednice
2. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu dozvole na pomorskom dobru
3. Donošene Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom natječaja za prodaju nekretnina
4. Donošenje Odluke o dodjeli općinskih javnih priznanja i počasti za 2023. godinu
5. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bale-Valle
6. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu projekta Rekonstrukcija postojeće nerazvrstane prometnice NC007 St. Cernbieco – Ž5096
7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale-Comune di Valle
8. Izvješće o radu Davatelja javne usluge za 2023. godinu na području općine Bale – Valle
9. Informacija o stanju sigurnosti na području općine Bale u 2023.godini
10. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od  prirodnih nepogoda Općine Bale-Comune di Valle
11. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Bale za 2024. godinu
12. Donošenje Odluke o donošenju izmjena i dopuna Plana zaštite od požara općine Bale
13. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području  općine Bale-Valle za 2023. godinu
14. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Bale-Valle za 2024. godinu
15. Izvješća o stanju zaštite od požara općine Bale-Valle za 2023. godinu
16. Plan motrenja, čuvanja, ophodnje i dojave za područje općine Bale-Valle za 2024.godinu
17. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Bale – Comune di Valle u području prirodnih nepogoda
18. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općine Bale – Comune di Valle u 2023.godini
19. Vijećnička pitanja          

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Vedran Šetić, v.r.