City

Oglasna ploča

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale u 2019.

27.05.2019 - 13:50

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
OPĆINSKO VIJEĆE-CONSIGLIO COMUNALE
KLASA/CLASSE: 021-05/19-01/29
URBROJ/NUMPROT: 2171-02-19-1
Bale-Valle, 21.05.2019.          

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/18):

SAZIVAM
3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale

Sjednica će se održati dana 31. svibnja 2019. godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 18,30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 2.sjednice Općinskog vijeća u 2019.godini
2. Izvješće Mandatne komisije, verifikacija mandata, svečana prisega člana Općinskog vijeća i zamjenika načelnika iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine
3. Izbor potpredsjednika Općinskog vijeća
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Bale
za 2018. godinu s pripadajućim programima javih potreba
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Bale
za 2019. godinu s pripadajućim izmjenama i dopunama programa javnih potreba
7. Donošenje Odluke o najpovoljnijoj ponudi za prodaju nekretnina
8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bale
9. Donošenje Odluke o visini zakupnine za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Bale
10. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na području općine Bale-Valle
11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Bale
12. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Općine Bale za 2018. godinu
13. Vijećnička pitanja

Predsjednik:
Vedran Šetić