City

Oglasna ploča

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale u 2019.

15.07.2019 - 09:19

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
OPĆINSKO VIJEĆE-CONSIGLIO COMUNALE
KLASA/CLASSE: 021-05/19-01/41
URBROJ/NUMPROT: 2171-02-19-1
Bale-Valle, 09. srpnja 2019.          

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/18):

SAZIVAM
4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale

Sjednica će se održati dana 16. srpnja 2019. godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 19,00 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 3.sjednice Općinskog vijeća u 2019.godini
2. Izbor potpredsjednika Općinskog vijeća
3. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Mandatne komisije
4. Donošenje Odluke o visini zakupnine za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Bale
5. Donošenje Odluke o komunalnom redu
6. Donošenje Odluke o javnim površinama 
7. Donošenje Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja naselja Bale
8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz proračuna Općine Bale za 2019. godinu
9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje nagodbe s Vallis d.o.o.
10. Donošenje Statuta Dječjeg Općinskog vijeća Općine Bale
11. Informacija i razmatranje Zahtjeva OPG Lupić
12. Vijećnička pitanja

Predsjednik:
Vedran Šetić, v.r.