City

Oglasna ploča

5. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale u 2019.

09.09.2019 - 16:33

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
OPĆINSKO VIJEĆE-CONSIGLIO COMUNALE
KLASA/CLASSE: 021-05/19-01/47
URBROJ/NUMPROT: 2171-02-19-1
Bale-Valle, 05.rujna 2019.          

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/18):

SAZIVAM
5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale

Sjednica će se održati dana 13. rujna 2019. godine u sjedištu Općine Bale-Comune di Valle, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 19,00 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 4.sjednice Općinskog vijeća u 2019.godini
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bale-Comune di Valle za 2019.godinu
3. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela
4. Donošenje Odluke o ukidanju Vlastitog pogona Općine Bale-Comune di Valle
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Bale
6. Donošenje Zaključka o ne korištenju prava nazadkupnje – prvokupa
7. Izvješće o radu  načelnika Općine Bale-Comune di Valle  za razdoblje siječanj – lipanj 2019.
8. Vijećnička pitanja

Predsjednik:
Vedran Šetić, v.r.