City

Oglasna ploča

Objava druge ponovne javne rasprave ID PPUO Bale

12.04.2021

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Jedinstveni upravni odjel 
Klasa: 350-01/21-01/01
Urbroj: 2171-02-21-8
Bale-Valle, 09.04.2021. 

Na temelju članka 104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13., 65/17., 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Načelnika Općine Bale-Comune di Valle Klasa: 022-01/21-01/36 , Urbroj: 2171-02-19-1 od 09. travnja 2021. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Bale-Comune di Valle kao nositelj izrade objavljuje 

D R U G U   P O N O V N U    J A V N U    R A S P R A V U 
o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale

1. Druga ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana  uređenja općine Bale (u daljnjem tekstu: Prijedlog plana) započinje 21. travnja 2021. godine i trajat će do 28. travnja 2021. godine.
Javni uvid održat će se  u Općinskoj vijećnici Općine Bale, radnim danom u vremenu od 9:00 do 12:00 sati. Prijedlog Plana bit će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Bale na adresi www.opcina.bale-valle.hr.

2. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga plana održat će se za sve zainteresirane 22.04.2021.godine s početkom u 13:00 sati u prostoriji vijećnice Općine Bale.

3. Sukladno članku 104. Zakona o prostornom uređenju, druga ponovna javna rasprava se održava sukladno dopisu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine KLASA: 350-02/21-11/18, URBROJ: 531-06-1-1-21-2 od 08.04.2021.godine, ishođenog prema članku 108. Zakona o prostornom uređenju na Konačan prijedlog  Plana.

4. Za vrijeme trajanja druge ponovne javne rasprave o izmijenjenom Prijedlogu plana javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan. Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana za drugu ponovnu javnu raspravu mogu se podnositi samo u svezi s dijelovima plana koji su u odnosu na prethodni Prijedlog plana izmijenjeni.Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe  na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 28.travnja  2021. godine na način utvrđen odredbama članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to: 
- postavljanjem  pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje 
- davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i u Knjigu primjedbi
- uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe  neposredno u pisarnicu Općine Bale ili poštom na adresu: Općina Bale, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale. 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

Javno izlaganje održati će se sukladno važećoj Odluci stožera civilne zaštite o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja. Svi sudionici na javnom izlaganju dužni su se pridržavati propisanih epidemioloških mjera.
                                                   
Jedinstveni upravni odjelPoziv i dnevni red za 2. sjednicu Općinskog vijeća u 2021. godini

07.04.2021

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE 
Općinsko vijeće-Consiglio comunale
KLASA/CLASSE: 021-05/21-01/15
URBROJ/NUMPRO: 2171/2-21-1 
Bale-Valle,07.04..2021.

Na temelju članka 70. i 76.a Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/18 i 01/21):

SAZIVAM
02. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale

Sjednica će se održati u ponedjeljak dana 12.04.2021. godine u 18,30 sati elektroničkim putem-ZOOM sastanak

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 01.sjednice u 2021.godini
2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Bale za 2020. godinu sa pripadajućim Programima javnih potreba
3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu
4. Izvještaj o radu davatelja usluge Komunalni servis d.o.o. za 2020.godinu
5. Donošenje Odluke o najpovoljnijoj ponudi za prodaju nekretnina
6. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina
7. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Bale
8. Vijećnička pitanja
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BALE-VALLE
PREDSJEDNIK 
Vedran ŠetićIzmjena Obavijest o upućivanju na javnu raspravu DPU Grote

01.04.2021

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka Načelnika Općine Bale (Klasa: 022-06/21-01/27, Urbroj: 2171-02-21-2), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

IZMJENU OBJAVE
Javne rasprave o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Grote

U objavi javne rasprave o o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Grote stavak 2. mijenja se i glasi:

"2.Javna rasprava održat će se u razdoblju od 02. travnja 2021. godine do 12.travnja 2021."

U stavku 5. riječ "petak" mijenja se s rječju "utorak"
U stavku 6. točki 2. tekst "09.travnja 2021. godine" mijenja se s tekstom "12. travnja 2021. godine.".

Objava javne rasprave mijenja se zbog tehničkih razloga. Nositelj izrade dostaviti će svim javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima obavijest o izmjeni objave javne rasprave te će istu objaviti u dnevnom listu te na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenje, graditeljstva i državne imovine (www.mpgi.hr) i Općine Bale (www.opcina.bale-valle.hr).

Jedinstveni upravni odjelJavna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Grote

29.03.2021

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka Načelnika Općine Bale (Klasa: 022-06/21-01/27, Urbroj: 2171-02-21-1, od 23. ožujka 2021. godine), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Grote

1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Grote (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana). 
 
2. Javna rasprava održat će se u razdoblju 31. ožujka 2021. godine do 09.travnja 2021. 

3. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid  u Općinskoj vijećnici Općine Bale, radnim danom u vremenu od 9:00 do 14:00 sati. 
 
4. Prijedlog Plana bit će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Bale na adresi www.opcina.bale-valle.hr. 
 
5. Javno izlaganje radi obrazloženja Prijedloga Plana održat će se za sve zainteresirane u petak 06.travnja 2021. godine s početkom u 13,00 sati u Općinskoj vijećnici, Trg Tomaso Bembo 1, Bale.
 
6. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe  na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 09.travnja 2021. godine na način utvrđen odredbama članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to

- postavljanjem  pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje 

- davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i u Knjigu primjedbi

- uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe  neposredno u pisarnicu Općine Bale ili poštom na adresu: Općina Bale, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale.

7. Pisani prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 

Jedinstveni upravni odjel
 

Document GROTE III - Tekstualni dio
Document GROTE III - Detaljna namjena površina
Document GROTE III - Promet
Document GROTE III - Elektroničke komunikacije
Document GROTE III - Energetski sustav
Document GROTE III - Vodoopskrba
Document GROTE III - Odvodnja otpadnih voda
Document GROTE III - Plan parcelacije
Document GROTE III - Uvjeti gradnje


Izvješće za Odluku o stavljanju izvan snage UPU priobalja SPCP

18.03.2021

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja priobalja "San Polo - Colone - Paravia" možete pronaći na SLJEDEĆEM LINKU (u PDF formatu).Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "San Polo - Colone"

16.03.2021

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "San Polo - Colone" možete pronaći na SLJEDEĆEM LINKU (u PDF formatu).Obavijest - parkiralište Val de Godena

12.03.2021

Obavještavamo korisnike parkirališta na lokaciji Val de Godena u Balama, da uklone svoja vozila kako bi nesmetano mogli započeti radovi na izgradnji novog parkirališta.

Početak izvođenja radova je predviđen za 15.ožujka, od 7 sati.

Parkiralište će ostatiti zatvoreno sve do dovršetka radova. A rok završetka je najkasnije za tri mjeseca.

Molimo korisnike na razumijevanje te da koriste alternativna parkirališta. Poziv za dodijelu javnih priznanja i počasti Općine Bale za 2020

09.03.2021

Na temelju članka 55. Statuta Općine Bale-Comune di Valle („Službeni glasnik Općine Bale“ broj 01/18, 03/20 i 02/21)  te čl. 15. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku dodjele javnih priznanja i počasti Općine Bale (Službeni glasnik Općine Bale br. 03/18), dana 09.ožujka 2021. godine, Općinski načelnik objavljuje sljedeći 

P O Z I V

Pozivaju se svi zainteresirani građani i pravne osobe sa područja općine Bale te ovlašteni predlagatelji da najkasnije do 01.travnja 2021. godine podnesu svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja i počasti Općine Bale. Javna priznanja dodijeliti u povodu obilježavanja zaštitnika Blaženog Julijana – Dana Općine Bale.

Javna priznanja dodjeljuju se radi odavanja priznanja za postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za promicanje aktivnosti koje su tome usmjerene. Javna priznanja i počasti Općine Bale jesu: Plaketa, Priznanje, Zahvalnica i Imenovanje počasnim građaninom.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu dati: najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća, radna tijela Općinskog vijeća (osim Komisije za izbor i imenovanja), Općinski Načelnik, ovlaštena tijela pravnih osoba i udruga građana, građani sa prebivalištem na području općine Bale. 

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mora sadržavati sljedeće:

- podatke o podnositelju prijedloga,
- obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnog priznanja Općine Bale uz odgovarajuću dokumentaciju,
- životopis kandidata za fizičku osobu,
- vrstu javnog priznanja za koje se osoba predlaže.

Prijedlozi podnose se pismenim putem osobno ili putem pošte na sljedeću adresu:  Općina Bale-Comune di Valle, Trg Tomaso Bembo 1, Bale-Valle.
Prijedlozi koji se dostave nakon naznačenog roka te nepotpuni prijedlozi ne uzimaju se u obzir.
Odluku o dodjeli općinskih javnih priznanja i počasti donosi Općinsko vijeće Općine Bale.

OPĆINSKI NAČELNIK
EDI PASTROVICCHIO v.r.Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Bale-Comune di Valle

19.02.2021

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA 
ISTARSKA ŽUPANIJA- REGIONE ISTRIANA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio municipale
Komisija za izbor i imenovanja 
 
KLASA: 612-01/21-01/02
URBROJ: 2171/02-21-7
Bale, 15.02.2021. 
 
Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine, broj 41/14.) i članka 10. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Bale-Comune di Valle („Službeni glasnik Općine Bale“, broj 03/20), Komisija za izbor i imenovanje na sjednici održanoj 15.02.2021. godine donosi sljedeće 

I Z V J E Š Ć E 
o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za  
članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Bale-Comune di Valle

Temeljem članka 6. i 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Bale-Comune di Valle, Općinsko vijeće Općine Bale je na svojoj sjednici održanoj 30.11.2020. godine donijelo Odluku o raspisivanju javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Bale-Comune di Valle.

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Bale-Comune di Valle objavljen je na mrežnim stranicama Općine Bale 29.01.2021. godine. Rok za podnošenje kanidatura bio je 13.02.2021. godine, odnosno 15 dana od dana objave.  
Na Javni poziv pristigli su sljedeći prijedlozi kandidatura za članove i  zamjenike članova Savjeta mladih Općine Bale-Comune di Valle
 
NEFORMALNA SKUPINA MLADIH predložila je sljedeće kandidate: 
 
1. Andrea Vellico za člana i Nika Šetić za zamjenicu člana
2. Fabian Guljaš za člana i Stefan Đokić za zamjenika člana
3. Maricha Piutti za člana i Toni Poropat za zamjenika člana
4. Tina Paretich za člana i Nina Žufić za zamjenika člana

ZAJEDNICA TALIJANA BALE- COMMUNITA' DEGLI ITALIANI VALLE predložila je sljedeće kandidate: 
 
1. Matteo Bene' za člana i Cristina Žilović, za zamjenika člana.  
Komisija za izbor i imenovanje, na sjednici održanoj 15. veljače 2021. godine razmatrala je pristigle prijedloge kandidatura i provjerom formalnih uvjeta utvrdila sljedeće:  
- da je na Javni poziv u zakonskom roku od ovlaštenih predlagatelja pristiglo 
5 prijedloga kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Bale 
- svi predloženi kandidati imaju prebivalište na području Općine Bale i ispunjavanju propisani starosni uvjet od navršenih 15 do 30 godina u trenutku podnošenja kandidature; 
- kandidature sadrže sve potrebne podatke sukladno točci V. Javnog poziva: naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, popis predlagatelja neformalne skupine mladih, podatke o kandidatu za člana i zamjenika člana, obrazloženje prijedloga te potpis i pečat;  
- priložena je tražena dokumentacija iz koje je vidljivo da kandidati za člana i zamjenika člana imaju prebivalište na području Općine Bale, te dokumentacija iz koje je vidljivo da ispunjavaju tražene uvjete glede starosti.  
 
Odlukom o  osnivanju Savjeta mladih Općine Bale-Comune di Valle, člankom 10., propisano je da Komisija za izbor i imenovanje, nakon provjere formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, utvrđuje popis važećih kandidatura.  

Popis važećih kandidatura utvrđuje se na način da se ime i prezime kandidata na popisu navodi prema redoslijedu zaprimljenih prijedloga a popis sadrži naznaku predlagatelja, ime i prezime kandidata i zamjenika kandidata te datum i godinu njihova rođenja.  

Slijedom navedenog, Komisija za izbor i imenovanje utvrđuje popis važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Bale koji je sastavni dio ovog Izvješća.  

Ovo Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih sa popisom važećih kandidatura za članove i zamjenike članova savjeta mladih dostavit će se Općinskom vijeću radi izbora i objaviti na mrežnim stranicama.  

PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE 
Giulio PalaziolPoziv i dnevni red za 1. sjednicu Općinskog vijeća u 2021. godini

12.02.2021

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE 
Općinsko vijeće-Consiglio comunale
KLASA/CLASSE: 021-05/21-01/1 
URBROJ/NUMPRO: 2171-2-21-1 
Bale-Valle,12.02.2021.

Na temelju članka 70. i 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/18):

SAZIVAM
01. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale

Sjednica će se održati u petak dana 19.02.2021. godine u Kaštelu Bembo, Castel 1,Bale, s početkom u 18,30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 08.sjednice u 2020.godini
2. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bale-Comune di Valle
3. Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale
4. Izbor Savjeta mladih Općine Bale
5. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranka i nezavisnih vijećnika u 2021.godini
6. Donošenje Odluke o najpovoljnijoj ponudi za prodaju nekretnina
7. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina
8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o sufinanciranju naknade za pravo građenja
9. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bale
10. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bale-Valle
11. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bale za 2021. godinu
12. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno - Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno
13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju zaključivanja Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno – Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno
14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju zaključivanja 1.Aneksa Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno – Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj- Rovigno
15. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statut Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno – Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno
16. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Bale za 2020. godinu
17. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Bale za 2021. godinu
18. Izvješća o stanju zaštite od požara općine Bale za 2020. godinu
19. Plan motrenja, čuvanja, ophodnje i dojave za područje općine bale za 2021.godinu
20. Izmjene i dopune Plana zaštite od požara općine Bale
21. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o ustrojavanju zajedničkog komunalnog i prometnog redarstva
22. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale-Comune di Valle 
23. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale
24. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 6536/4 k.o.Bale
25. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Vedran Šetić, v.r.