City

Oglasna ploča

Poziv i dnevni red za 20. sjednicu Općinskog vijeća

31.05.2024 - 13:49

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale
KLASA/CLASSE: 024-02/24-01/12
URBROJ/NUMPRO: 2163-11-01/1-24-1
Bale-Valle, 28.05.2024.

Na temelju članka 70. i 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 07.06. 2024. godine u Općinskoj vijećnici, Trg Tomaso Bembo 1, Bale, s početkom u 14:30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 19.sjednice
2. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva FORLANETTE d.o.o. za 2023. godinu
3. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva FORT FORNO d.o.o. za 2023. godinu
4. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2023.godinu sa pripadajućim Programima javnih potreba
5. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2023.godinu
6. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe u Proračunu Općine Bale za mjesec prosinac 2023. godine
7. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe u Proračunu Općine Bale za I. tromjesečje (siječanj-ožujak) 2024. godine
8. Izvješće o ostvarenju Programa korištenja sredstva od raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bale-Valle za 2023.godinu
9. Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Bale za 2023. godinu
10. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Bale-Comune di Valle za razdoblje srpanj – prosinac 2023.
11. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu dozvole na pomorskom dobru
12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području općine Bale-Valle
13. Prethodna suglasnost na izmjene općih uvjeta isporuke komunalne djelatnosti parkiranja na uređenim javnim otvorenim površinama
14. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na dijelu k.č.br.6614/1 k.o. Bale
15. Donošenje Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi
16. Donošenje Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi
17. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Vedran ŠetićJavni poziv - nerazvrstane ceste

16.05.2024 - 15:54

Općina Bale-Comune di Valle

Trg Tomaso Bembo 1, Bale, 52211

OIB: 05198666627

                Na temelju članka 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima ("Narodne novine" broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena Lokalna cesta - dio Ulica Fonde u naselju BALE u k.o. BALE, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao - javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Bale

Geodetski elaborat izvedenog stanja Lokalna cesta - dio Ulica Fonde izradit će tvrtka URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE vl. SONJA PRICA-PEREŠA, Kranjčevićeva 16/I, Pula

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta će se izvršiti dana 23.5.2024. godine od 9-10 sati, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 28.5.2024. od 9-10 sati u prostorijama općine Bale na adresi Bale, Trg Tomaso Bembo 1PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BALE

15.05.2024 - 08:41

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Zaključka općinskog načelnika Općine Bale-Comune di Valle (KLASA/CLASSE: 350-01/21-01/63 URBROJ/NUMPROT: 2163-11-03/1-24-50 od 14. svibnja 2024. godine), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bale

1.    Objavljuje se ponovna javna rasprava o prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bale (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana). 
 
2.    Ponovna javna rasprava održat će se u razdoblju od  17.svibnja 2024. godine do 24.svibnja 2024.

3.    Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid  u Općinskoj vijećnici Općine Bale, radnim danom u vremenu od 9 do 12 sati. 
 
4.    Prijedlog Plana bit će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Bale na adresi www.opcina.bale-valle.hr. 
 
5.    Javno izlaganje radi obrazloženja Prijedloga Plana održat će se za sve zainteresirane u  utorak 24.05.2024. godine s početkom u 11,30 sati u Općinskoj vijećnici, Trg Tomaso Bembo 1, Bale.
 
6.    Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog  Plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga Plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe  na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 24. svibnja 2024. godine na način utvrđen odredbama članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to: 
-    postavljanjem  pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje 
-    davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i u Knjigu primjedbi
-    uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe  neposredno u pisarnicu Općine Bale ili poštom na adresu: Općina Bale, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale.
7.    Pisani prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 

Jedinstveni upravni odjel


 

Document DOKUMENTACIJA (U ZIP FORMATU)


PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA GROTE

15.05.2024 - 08:40

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Zaključka općinskog načelnika Općine Bale-Comune di Valle (KLASA/CLASSE:350-01/23-01/01 URBROJ/NUMPROT: 2163-11-03/1-24-24 od 14. svibnja 2024.godine), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Grote

1.    Objavljuje se ponovna javna rasprava o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Grote (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana). 
 
2.    Ponovna javna rasprava održat će se u razdoblju od  17.svibnja 2024. godine do 24.svibnja 2024.

3.    Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid  u Općinskoj vijećnici Općine Bale, radnim danom u vremenu od 9 do 12 sati. 
 
4.    Prijedlog Plana bit će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Bale na adresi www.opcina.bale-valle.hr. 
 
5.    Javno izlaganje radi obrazloženja Prijedloga Plana održat će se za sve zainteresirane u  utorak 24.05.2024. godine s početkom u 12:00 sati u Općinskoj vijećnici, Trg Tomaso Bembo 1, Bale.
 
6.    Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog  Plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga Plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe  na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 24. svibnja 2024. godine na način utvrđen odredbama članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to: 
-    postavljanjem  pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje 
-    davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i u Knjigu primjedbi
-    uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe  neposredno u pisarnicu Općine Bale ili poštom na adresu: Općina Bale, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale.
7.    Pisani prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 

Jedinstveni upravni odjel

Document DOKUMENTACIJA (U ZIP FORMATU)


PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA FORLANETE

15.05.2024 - 08:39

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Zaključka općinskog načelnika Općine Bale-Comune di Valle (KLASA/CLASSE: 350-04/22-01/01 URBROJ/NUMPROT: 2163-11-03/1-24-20 od 14. svibnja 2024.godine), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Forlanete

1. Objavljuje se ponovna javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Forlanete (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana). 
 
2. Ponovna javna rasprava održat će se u razdoblju od  17.svibnja 2024. godine do 24.svibnja 2024.

3. Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid  u Općinskoj vijećnici Općine Bale, radnim danom u vremenu od 9 do 12 sati. 
 
4. Prijedlog Plana bit će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Bale na adresi www.opcina.bale-valle.hr. 
 
5. Javno izlaganje radi obrazloženja Prijedloga Plana održat će se za sve zainteresirane u  utorak 24.05.2024. godine s početkom u 12:30 sati u Općinskoj vijećnici, Trg Tomaso Bembo 1, Bale.
 
6. Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog  Plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga Plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe  na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 24. svibnja 2024. godine na način utvrđen odredbama članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to: 
- postavljanjem  pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje 
- davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i u Knjigu primjedbi
- uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe  neposredno u pisarnicu Općine Bale ili poštom na adresu: Općina Bale, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale.
7.    Pisani prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 

Jedinstveni upravni odjel

Document Dokumentacija (u ZIP formatu)


PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU UPU USLUŽNOG CENTRA BALE-JUG

12.04.2024 - 09:39

Temeljem članka 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Zaključka općinskog načelnika Općine Bale KLASA/CLASSE: 350-01/20-01/33, URBROJ/NUMPROT: 2163-11-03/1-24-21 od 05. travnja 2024.godine nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

Ponovnu javnu raspravu o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Uslužnog centra Bale - Jug

01 TEKST UPU UC BALE-JUG
1. PONOVNA JR Namjena površina
2.1. PONOVNA JR Promet
2.2. PONOVNA JR Elek_komunikacije
2.3. PONOVNA JR Elektro SN i NN
2.4. PONOVNA JR Vodoopskrba
2.5. PONOVNA JR Odvodnja otpadnih voda
3. PONOVNA JR Uvjeti korištenja
4. PONOVNA JR Način gradnje
A Obrazloženje UPU za PONOVNU JR
B Sažetak za javnost UPU za PONOVNU JR

Izvješće o provedenoj JROBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI - IiD UPU NASELJA BALE

10.04.2024 - 09:24

Temeljem članka 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Zaključka općinskog načelnika Općine Bale KLASA/CLASSE: 350-01/20-01/33, URBROJ/NUMPROT: 2163-11-03/1-24-21 od 05. travnja 2024.godine nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bale

0 0 JR 1 namjena površina za JR htrs
0 0 JR 2_4 OTPADNE VODE za JR htrs
0 0 JR 3 KORIŠTENJE POVRŠINA za JR htrs
0 0 JR 4 NAČIN I UVJETI GRADNJE za JR htrs
0 TEKST IiD UPU naselja Bale 2024.
A Obrazloženje UPU
B Sažetak za javnost UPU
 

 Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Bale - Valle

09.04.2024 - 10:3419. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale - Comune di Valle

28.03.2024 - 08:16

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale 
KLASA/CLASSE: 021-05/24-01/04
URBROJ/NUMPRO: 2163-11-01/1-24-1
Bale-Valle, 19.03.2024.   

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati u četvrtak dana 28.03.2024. godine u Općinskoj vijećnici, Trg Tomaso Bembo 1, Bale,  s početkom u 18:30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 18.sjednice
2. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu dozvole na pomorskom dobru
3. Donošene Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom natječaja za prodaju nekretnina
4. Donošenje Odluke o dodjeli općinskih javnih priznanja i počasti za 2023. godinu
5. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bale-Valle
6. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu projekta Rekonstrukcija postojeće nerazvrstane prometnice NC007 St. Cernbieco – Ž5096
7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale-Comune di Valle
8. Izvješće o radu Davatelja javne usluge za 2023. godinu na području općine Bale – Valle
9. Informacija o stanju sigurnosti na području općine Bale u 2023.godini
10. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od  prirodnih nepogoda Općine Bale-Comune di Valle
11. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Bale za 2024. godinu
12. Donošenje Odluke o donošenju izmjena i dopuna Plana zaštite od požara općine Bale
13. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području  općine Bale-Valle za 2023. godinu
14. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Bale-Valle za 2024. godinu
15. Izvješća o stanju zaštite od požara općine Bale-Valle za 2023. godinu
16. Plan motrenja, čuvanja, ophodnje i dojave za područje općine Bale-Valle za 2024.godinu
17. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Bale – Comune di Valle u području prirodnih nepogoda
18. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općine Bale – Comune di Valle u 2023.godini
19. Vijećnička pitanja          

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Vedran Šetić, v.r.Odluka o odabiru pružatelja medijskih usluga za 2024. godinu

06.03.2024 - 14:56