City

Oglasna ploča

RJEŠENJE O UKLANJANJU NEREGISTRIRANIH VOZILA

28.02.2024 - 13:15

Komunalni redar Jedinstvenog Upravnog Odjela Općine Bale, na temelju članka 114. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18, 110/18) i članka 144., 145. Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Općine Bale-Valle broj 4/19), rješavajući u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti, u predmetu uklanjanja tehnički neispravnih i neregistriranih vozila na javnoj površini, nepoznatog vlasnika donosi:

RJEŠENJE O UKLANJANJU VOZILA MARKE AUDI A6
RJEŠENJE O UKLANJANJU VOZILA MARKE ALFA ROMEO 147
RJEŠENJE O UKLANJANJU VOZILA MARKE MAZDA 6JAVNI POZIV na javni uvid u geodetski elaborat

26.02.2024 - 15:22

Na temelju članka 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima ("Narodne novine" broj 59/18) OPĆINA BALE -COMUNE DI VALLE objavljuje

JAVNI POZIV

                Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene nerazvrstane ceste:

Lokalna cesta – dio Ul. Domenico Cernecca, NC017, dio k.č.4827/2, dio k.č.4827/3, dio k.č.6560, dio k.č.4827/4, dio k.č.4827/1, dio k.č.4827/8, dio k.č.4838 i dio k.č. 6486/1

Lokalna cesta – dio Ul. San't Elia, NC018, k.č.6771, k.č.6770/2, dio k.č.6619/1 i dio k.č.6872

o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

                Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao - javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Bale.

                Geodetski elaborat izvedenog stanja izradit će tvrtka URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE vl. SONJA PRICA-PEREŠA, Kranjčevićeva 16/I, Pula

Na temelju članka 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN59/2018) geodetski izvoditelj Ured ovlaštenog inženjera geodezije Sonja Prica-Pereša poziva suvlasnike k.č.4410/1 u k.o. Bale na JAVNI UVID U GEODETSKI ELABORAT izrađen u svrhu evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica za predmetnu k.č. 4411/1 u k.o. Bale.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetske elaborate kao i zatražiti dodatna pojašnjenja dana 7.3.2024. od 9:00-11:00 sati u prostorijama Općine Bale od  ovlaštene inženjerke geodezije Sonje Price-Pereše.

Jedinstveni upravni odjelObavijest o Javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Forlanete

08.02.2024 - 09:50

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Zaključka općinskog načelnika Općine Bale (KLASA: 350-04/22-01/01, URBROJ: 2163-11-03/1-24-9, od 07.veljače 2024. godine), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

 

J A V N U   R A S P R A V U

o prijedlogu II.izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Forlanete

 

 1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu II.izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Forlanete (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

 

 1. Javna rasprava održat će se u razdoblju od  12. veljače 2024. godine do 26. veljače 2024.

 

 1. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid  u Općinskoj vijećnici Općine Bale, radnim danom u vremenu od 9 do 12 sati.

 

 1. Prijedlog Plana bit će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Bale na adresi www.opcina.bale-valle.hr.

 

 1. Javno izlaganje radi obrazloženja Prijedloga Plana održat će se za sve zainteresirane u  utorak 20.02.2024. godine s početkom u 12,00 sati u Općinskoj vijećnici, Trg Tomaso Bembo 1, Bale.

 

 1. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe  na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 26. veljače 2024. godine na način utvrđen odredbama članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to:
  • postavljanjem  pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje
  • davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i u Knjigu primjedbi
  • uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe  neposredno u pisarnicu Općine Bale ili poštom na adresu: Općina Bale, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale.
 2. Pisani prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

                                                                                                          Jedinstveni upravni odjel

 

II. IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA FORLANETE

TEKST II IiD DPU FORLANETE 
1 NAMJENA PP II IiD DPU FORLANETE
2A PROMET PP II IiD DPU FORLANETE
2B TK PP II IiD DPU FORLANETE
2C ENERG PP - II IiD DPU FORLANETE
2D VODA PP II IiD DPU FORLANETE
2E ODVODNJA PP II IiD DPU FORLANETE
3A PARCELACIJA PP II IiD FORLANETE
3B UVJETI PP II IiD DPU FORLANETEObavijest o Javnoj raspravi o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Grote

08.02.2024 - 09:45

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Zaključka općinskog načelnika Općine Bale (KLASA: 350-01/23-01/01, URBROJ: 2163-11-03/1-24-10, od 07. veljače 2024. godine), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

 

 J A V N U   R A S P R A V U

o prijedlogu IV.izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Grote

 

 1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Grote (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

 

 1. Javna rasprava održat će se u razdoblju od  12. veljače 2024. godine do 26. veljače 2024.

 

 1. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid  u Općinskoj vijećnici Općine Bale, radnim danom u vremenu od 9 do 12 sati.

 

 1. Prijedlog Plana bit će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Bale na adresi www.opcina.bale-valle.hr.

 

 1. Javno izlaganje radi obrazloženja Prijedloga Plana održat će se za sve zainteresirane u  utorak 20.02.2024. godine s početkom u 13,00 sati u Općinskoj vijećnici, Trg Tomaso Bembo 1, Bale.

 

 1. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe  na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 26. veljače 2024. godine na način utvrđen odredbama članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to:
  • postavljanjem  pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje
  • davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i u Knjigu primjedbi
  • uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe  neposredno u pisarnicu Općine Bale ili poštom na adresu: Općina Bale, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale.
 2. Pisani prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

                                                                                                          Jedinstveni upravni odjel

IV. IZMJENE I DOPUNE DPU GROTE


TEKST PP - IV. IiD DPU GROTE
1 NAMJENA PP - IV. IiD DPU GORTE
2A PROMET PP - IV. IiD DPU GROTE
2B TK PP - IV. IiD DPU GROTE
2C ENERG PP - IV. IiD DPU GORTE
2D VODA PP - IV. IiD DPU GROTE
2E ODVODNJA PP - IV. IiD DPU GROTE
3A PARCELACIJA PP - IV. IiD DPU GROTE
3B UVJETI PP - IV. IiD DPU GROTEPoziv i dnevni red za 18. sjednicu Općinskog vijeća

16.01.2024 - 07:19

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA 
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale 
KLASA/CLASSE: 021-05/24-01/ 
URBROJ/NUMPRO: 2163-11-01/1-24-1 
Bale-Valle, 12.01.2024.

Na temelju članka 70. i 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati u četvrtak dana 18.01.2024. godine u Općinskoj vijećnici, Trg Tomaso Bembo 1, Bale, s početkom u 18:30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 17.sjednice
2. Donošene Odluke o odabiru najpovoljnije ponude povodom natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale
3. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Bale za razdoblje od 2024.-2028. godine
4. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bale-Valle za 2024.godinu
5. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Vedran ŠetićPoziv i dnevni red za 17. sjednicu Općinskog vijeća

12.12.2023 - 13:52

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA 
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/23-01/45
URBROJ/NUMPRO: 2163-11-01/1-23-1
Bale-Valle, 02.12.2023.   

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati u četvrtak dana 14.12.2023. godine u Općinskoj vijećnici, Trg Tomaso Bembo 1, Bale, s početkom u 18:30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1.    Prihvaćanje zapisnika sa 16.sjednice 
2.    Plan rada i financijski plan poslovanja trgovačkog društva Forlanette d.o.o. za 2024.godinu
3.    Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Bale-Comune di Valle za 2023.godinu sa pripadajućim izmjenama i dopunama Programa
4.    Prijedlog Proračuna Općine Bale-Comune di Valle za 2024.godinu sa projekcijom za 2025. i 2026.godinu sa pripadajućim Programima
5.    Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna Općine Bale za 2024.godinu
6.    Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu u Općini Bale- Comune di Valle
7.    Donošenje Odluke o lokalnim porezima
8.    Donošenje Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Bale – Comune di Valle
9.    Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranka i nezavisnih vijećnika u 2024. godinu
10.    Donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području općine Bale-Valle 
11.    Donošenje Odluke o prodaji nekretnina
12.    Donošene Odluke o odabiru najpovoljnije ponude povodom natječaja za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Bale
13.    Donošenje Odluke o redu na pomorskom dobru
14.    Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Bale za razdoblje od 2024.-2028. godine
15.    Donošenje Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja San Polo-Colone
16.    Prethodna suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova
17.    Prijedloga Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje 2024 do 2026. godine.
18.    Donošenje Odluke o  osnivanju Savjeta mladih Općine Bale-Comune di Valle
19.    Donošenje Odluke o izmjeni udjela u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rovinj-Rovigno - Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno
20.    Prijedlog II. aneksa Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj Rovigno - Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno
21.    Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Bale - Valle za period 2024.-2028.
22.    Informacija općinskog načelnika o darivanju potrebitih povodom božićnih i novogodišnjih blagdana
23.    Vijećnička pitanja           

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Vedran ŠetićJAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU UPU USLUŽNOG CENTRA BALE - JUG

29.11.2023 - 09:30

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka Načelnika Općine Bale (KLASA/CLASSE:350-04/22-01/02 URBROJ/NUMPROT: 2163-11-03/1-23-15), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

IZMJENU OBJAVE

Javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Uslužnog centra Bale-Jug i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale

U objavi javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Uslužnog centra Bale-Jug i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale točka 2. mijenja se i glasi:

2.         a) Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Uslužnog centra Bale-Jug provest će se u razdoblju od 13.studenog 2023. godine do 12. prosinca 2023.

           b) Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale provest će se u razdoblju od 17.studenog 2023. godine do 01. prosinca 2023.

Točka 6. mijenja se i sada glasi:

6.         Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Uslužnog centra Bale-Jug mogu se dostaviti do zaključno 12.prosinca 2023. godine te na Prijedlog  Prostornog plana uređenja Općine Bale do zaključno 01.prosinca 2023. godine na način utvrđen odredbama članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to:

-           postavljanjem  pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje

-           davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i u Knjigu primjedbi

-           uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe  neposredno u pisarnicu Općine Bale ili poštom na adresu: Općina Bale, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale.

Objava javne rasprave mijenja se zbog tehničkih razloga. Ovom izmjenom objave poništava se izmjena objave Javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Uslužnog centra Bale-Jug i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale objavljena 16. studenog 2023. godine.

 Nositelj izrade dostaviti će svim javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima obavijest o izmjeni objave javne rasprave te će istu objaviti u dnevnom listu te na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenje, graditeljstva i državne imovine (www.mpgi.hr) i Općine Bale (www.opcina.bale-valle.hr).

 

                                                                                                      Jedinstveni upravni odjel

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.11.2023.

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka Načelnika Općine Bale (KLASA/CLASSE:350-04/22-01/02 URBROJ/NUMPROT: 2163-11-03/1-23-13), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

IZMJENU OBJAVE

Javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Uslužnog centra Bale-Jug i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale

U objavi javne rasprave o prijedlogu o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Uslužnog centra Bale-Jug i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale točka 2. mijenja se i glasi:

„2. Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid, u Općinskoj vijećnici Općine Bale od 17.studenog  2023. godine do 01.prosinca 2023. godine svakim radnim danom od 9 do 12 sati

U stavku 6. točki 2. tekst "12.prosinca 2023. godine" mijenja se s tekstom "01. prosinca 2023. godine.".

Objava javne rasprave mijenja se zbog tehničkih razloga. Nositelj izrade dostaviti će svim javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima obavijest o izmjeni objave javne rasprave te će istu objaviti u dnevnom listu te na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenje, graditeljstva i državne imovine (www.mpgi.hr) i Općine Bale (www.opcina.bale-valle.hr).

                                                                                                      Jedinstveni upravni odjel

_______________________________________________________________________________________________________________________________

08.11.2023.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA USLUŽNOG CENTRA BALE-JUG
I S TIME POVEZANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BALE

Jedinstveni upravni odjel Općine Bale - Comune di Valle objavljuje JAVNU RASPRAVU o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Uslužnog centra Bale-Jug i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale

Obavijest o Javnoj raspravi

 

UPU USLUŽNOG CENTRA BALE-JUG

1 TEKST UPU UC BALE JUG
2. PJR NAMJENA POVRŠINA
2.1. PJR PROMET
2.2. PJR EK
2.3. PJR ELEKTR_SN I NN
2.4. PJR VODOOPSKRBA
2.5. PJR ODVODNJA OTPADNIH VODA
3. PJR UVJETI_KOR_OBLICI KORIŠTENJA
4. PJR NAČIN I UVJETI
A. OBRAZLOŽENJE UPU
B. SAŽETAK UPU

 

IZMJENE I DOPUNE PPUO BALE

1. TEKST PPUO
2. OBRAZLOŽENJE PPUO
3. SAŽETAK PPUOJavna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bale

14.11.2023 - 11:39

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Zaključka općinskog načelnika Općine Bale (KLASA: 350-04/21-01/63, URBROJ: 2163-11-03/1-23-29, od 09.studenog 2023. godine), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

Javnu raspravu o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bale

1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bale (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana). 
 
2. Javna rasprava održat će se u razdoblju od 15.studenog 2023. godine do 14. prosinca 2023.

3. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid  u Općinskoj vijećnici Općine Bale, radnim danom u vremenu od 9 do 12 sati. 
 
4. Prijedlog Plana bit će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Bale na adresi www.opcina.bale-valle.hr. 
 
5. Javno izlaganje radi obrazloženja Prijedloga Plana održat će se za sve zainteresirane u  ponedjeljak 04.12.2023. godine s početkom u 12,00 sati u Općinskoj vijećnici, Trg Tomaso Bembo 1, Bale.
 
6.    Mišljenja, prijedlozi i primjedbe  na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 14.prosinca 2023. godine na način utvrđen odredbama članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to: 
- postavljanjem  pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje 
- davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i u Knjigu primjedbi
- uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe  neposredno u pisarnicu Općine Bale ili poštom na adresu: Općina Bale, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale.

7. Pisani prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 

Jedinstveni upravni odjel

 

PRIJEDLOG V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BALE

15.11.2023.

1_PROSTORI ZA RAZVOJ I UREĐENJE
2. PROMET
3. VODOOPSKRBA I ODVODNJA
4. ENERGETSKI SUSTAVI
5. GRADITELJSKA BAŠTINA
6. POSEBNE MJERE
7. PP-4.A. - V ID
8. PP-4.B. - V ID
9. PP-4.C. - V ID
10. PP-4.D. - V ID
11. PP-4.E. - V ID
12. PP-4.F. - V ID
13. PPUO BALE - V ID SAŽETAK
14. PPUO BALE- V ID TEKSTJAVNI POZIV PODUZETNICIMA ZA DODJELU POTPORA U 2023. GODINI

13.10.2023 - 15:19

OBAVIJEST-AVVISO

 

Općina Bale objavila je Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2023. godini

Obrasce zahtjeva za dodjelu potpora te predmetni Javni poziv može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale na adresi Trg Tomaso Bembo 1, te na web stranicama www.opcina.bale-valle.hr

Ostale informacije možete zatražiti na telefonskom broju  824-303

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava koja su planirana u Proračunu Općine Bale za 2023. godinu, a najdulje do 01.prosinca 2023. godine, koji je i zadnji rok za predaju zahtjeva.

Sredstva predviđena za potpore poduzetnicima iznose 13.500,00 eura.

JAVNI POZIV

PROGRAM POTPORE

OBRAZAC 1
OBRAZAC 2
OBRAZAC 3
OBRAZAC 4
OBRAZAC 5
OBRAZAC 6
OBRAZAC 7
OBRAZAC 8
OBRAZAC Z2-IZJAVAJAVNI POZIV POLJOPRIVREDNICIMA ZA DODJELU POTPORA U 2023. GODINI

13.10.2023 - 15:03

OBAVIJEST-AVVISO

 

Općina Bale objavila je Javni poziv poljoprivrednicima za dodjelu potpora za razvoj poljoprivrede u 2023. godini

Obrasce zahtjeva za dodjelu potpora te predmetni Javni poziv može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale na adresi Trg Tomaso Bembo 1, te na web stranicama www.opcina.bale-valle.hr

Ostale informacije možete zatražiti na telefonskom broju  824-303

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava koja su planirana u Proračunu Općine Bale za 2023. godinu, a najdulje do 01.prosinca 2023. godine, koji je i zadnji rok za predaju zahtjeva.

Sredstva predviđena za potpore poljoprivrednicima iznose 3.350,00 eura.

JAVNI POZIV

PROGRAM POTPORA

OBRAZAC 1

OBRAZAC 2