City

Oglasna ploča

Poziv i dnevni red za 4. sjednicu Općinskog vijeća u 2021. godini

26.11.2021 - 15:48

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/21-01/61
URBROJ/NUMPRO: 2171-2-21-1
Bale-Valle,24.11.2021.   

Na temelju članka 70. xi 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
04. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 02.12.2021. godine u Kaštelu Bambo, Castel 1, Bale,  s početkom u 18,30 sati.

Predlažem
D N E V N I    R E D   

1. Prihvaćanje zapisnika sa 03.sjednice u 2021.godini
2. Prijedlog Proračuna Općine Bale-Comune di Valle za 2022.g. sa projekcijom za 2023.g. i 2024.g.-1.čitanje
3. Donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova
4. Donošenje Odluke o najpovoljnijoj ponudi za prodaju nekretnina
5. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina
6. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Bale-Comune di Valle u 2022.godini
7. Izvješće o radu Općinskog načelnika za siječanj-lipanj 2021.godine
8. Informacija Načelnika o darivanju potrebitih povodom božićnih i novogodišnjih blagdana
9. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vedran Šetić
 Objava ponovne javne rasprave III ID DPU Grote

23.11.2021 - 12:40

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka Načelnika Općine Bale (Klasa: 022-06/21-01/155, Urbroj: 2171-02-21-1, od 22. studenog 2021. godine), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

P O N O V N U  J A V N U   R A S P R A V U 
o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Grote

1. Objavljuje se Ponovna javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Grote (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana). 
2. Javna rasprava održat će se u razdoblju od 25. studenog 2021. godine do 03. prosinca 2021. godine.
3. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid  u Općinskoj vijećnici Općine Bale, radnim danom u vremenu od 900 do 1400 sati. 
4. Prijedlog Plana bit će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Bale na adresi www.opcina.bale-valle.hr. 
5. Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga Plana 29. studenog 2021. (ponedjeljak) s početkom u 13 sati i to putem livestream servisa, sukladno preporuci Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 20. ožujka 2020. livestream servis omogućuje sudjelovanje javnosti javnom izlaganju, a pristup je preko linka, koji će se objaviti na mrežnim stranicama Općine Bale na dan javnog izlaganja. 
6. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe  na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 03.prosinca 2021. godine na način utvrđen odredbama članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to: 
- postavljanjem  pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje 
- davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i u Knjigu primjedbi
- uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe  neposredno u pisarnicu Općine Bale ili poštom na adresu: Općina Bale, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale.
7. Pisani prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 

Jedinstveni upravni odjel

>> DOKUMENTACIJA (ZIP format) <<Poziv na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

19.11.2021 - 12:45

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Jedinstveni upravni odjel Općine Bale otvara Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Bale -Valle

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću 

Postupak savjetovanja provodi se s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom – e-mail: opcina@bale-valle.hr  ili u pisanom obliku na adresu Općina Bale, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale-  dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na obrascu koji se nalazi u prilogu ovog poziva, i to do zaključno 19.prosinca 2021. godine.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja, za koju potrebu vam je na raspolaganju utvrđeni Nacrt prijedloga akta i obrazac sudjelovanja u savjetovanju koji se nalaze u privitku.

Općina Bale

>> DOKUMENTACIJA (ZIP format) <<Važna obavijest za Popis stanovništva

11.11.2021 - 15:35

Državni zavod za statistiku poziva građane Istarske županije, a koji nisu popisani, da intervju s popisivačem mogu obaviti i u prostorijama popisnih centara u petak (12. studenog 2021.) i u subotu (13. studenog 2021.) od 9:00 do 16:00 sati, i to:

PULA – Mjesni odbor Vidikovac, Voltićeva 1
POREČ – Pučko otvoreno učilište Poreč, Narodni trg 1
ROVINJ – Dom kulture, Trg M. Tita 8
UMAG – Trgovačka 6Izvješće o javnoj raspravi

25.10.2021 - 13:38

Izvješće o javnoj raspravi možete pronaći na sljedećem LINKU (u pdf formatu).Poziv i dnevni red za 3. sjednicu Općinskog vijeća u 2021. godini

15.10.2021 - 14:18

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/21-01/53
URBROJ/NUMPRO: 2171-2-21-1
Bale-Valle,13.10.2021.   

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
03. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 21.10.2021. godine u Kaštelu Bembo, Castel 1, Bale,  s početkom u 18,30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 03.sjednice u 2021.godini
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  Općine Bale za 2021. godinu.
3. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale
4. Odluke o prodaji nekretnina
5. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja priobalja San Polo-Colone-Paravia
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stancije Meneghetti
7. Donošenje Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale
8. Donošenje pročišćenog teksta odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja općine Bale
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnijih  ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Bale-Valle od 26.10.2020. 
10. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
11. Donošenje Odluke o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke te izgledu službene odore komunalnog redara
12. Donošenje Zaključka o ne korištenju prava nazad kupnje-prvokupa za zgr.č.222 Z k.o. Bale udio ½
13. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja San Polo - Colone
14. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vedran Šetić
 Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu izrade Proračuna Općine Bale-Comune di Valle za 2022.

10.09.2021 - 01:40

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Načelnik-Sindaco
KLASA/CLASSE:400-06/21-01/15
Urbroj/Numprot: 2171/02-21-1
Bale- Valle, 08. rujna 2021.


Na temelju članka 50. Statuta Općine Bale-Comune di Valle(Službene novine Općine Bale-Comune di Valle broj 01/18, 03/20 i 02/21), Općinski načelnik objavljuje

Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu izrade Proračuna Općine Bale-Comune di Valle za 2022. godinu

U pripremi je izrada prijedloga  Proračuna Općine  Bale-Comune di Valle za 2022. godinu. Želja nam je u proces kreiranja Proračuna uključiti što veći broj zainteresiranih kako bi Proračun bio što kvalitetniji u smislu obuhvaćanja projekata i potreba za Općinu Bale, kao zajednicu.

Stoga, pozivamo sve zainteresirane da dostave svoje prijedloge i sugestije u svezi izrade Proračuna Općine Bale-Comune di Valle za 2022. godinu, te na taj način aktivno sudjeluju u kreiranju Proračuna .

Rok za dostavu prijedloga je 04. listopada 2021. godine. Prijedlozi se mogu predati u pisarnici Općine ili uputiti poštom na adresu: Općina Bale-Comune di Valle, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale-Valle ili poslati elektronskom poštom na adresu: opcina@bale-valle.hr

Sa poštovanjem

Općinski načelnik
Edi Pastrovicchio, v.r.Odluka o privremenom obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Bale-Valle

25.08.2021 - 15:29

Općinski načelnik Općine Bale, donio je dana 19.kolovoza 2021. godine, 

Odluku o  privremenom obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine Bale-Valle, kojom se trgovačkom društvu DIMNJAK d.o.o. Osijek, Biljska cesta 66, daje suglasnost da na području općine Bale-Valle obavlja dimnjačarske poslove do provedbe postupka dodjele koncesije i odabira koncesionara za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Naime, odredbom članka 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18) propisano je načelo kontinuiteta obavljanja komunalnih djelatnosti, dok je člankom 24. istog Zakona kao jedna od uslužnih komunalnih djelatnosti navedeno  i obavljanje dimnjačarskih poslova, pod čime se podrazumijeva čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u građevinama.

Na temelju predmetne Odluke, dimnjačarske poslove na području općine Bale-Valle privremeno obavlja: DIMNJAK d.o.o. Osijek, Biljska cesta 66

FIZIČKE OSOBE
Vlasnici/korisnici za izvršenje usluga kontaktiraju Općinu putem;
- telefona na broj: 052/824-303,
- elektroničke pošte na: opcina@bale-valle.hr

PRAVNE OSOBE
Vlasnici/korisnici direktno dogovaraju izvršenje usluga sa Dimnjak d.o.o., podružnica Pula;
- telefon: 052/543-597 / faks 052/543-556
- elektronička pošta: infopula@dimnjak.hr

CJENIK USLUGA (FIZIČKE OSOBE)
CJENIK USLUGA (PRAVNE OSOBE)

ODLUKAOdluka o isplati naknade troškova izborne promidžbe

29.07.2021 - 10:41

Odluka o isplati naknade troškova izborne promidžbe nalazi se na sljedećem LINKU.Poziv za 02.sjednicu Općinskog vijeća saziva 2021-2025

17.07.2021 - 22:32

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/21-01/22
URBROJ/NUMPRO: 2171-2-21-1
Bale-Valle,12.07.2021.   

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
02. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 22.07.2021. godine u Kaštelu Bembo, Castel 1, Bale,  s početkom u 19,00 sati.

Predlažem
D N E V N I    R E D
   

1. Prihvaćanje zapisnika sa 02.sjednice u 2021.godini
2. Prihvaćanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice 
3. Izvješće o poslanju trgovačkog društva FORLANETTE d.o.o. za 2020. godinu
4. Izvješće o poslanju trgovačkog društva FORT FORNO d.o.o. za 2020. godinu
5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Savjeta mladih Općine Bale za 2021. godinu
6. Donošenje Odluke o osnivanju i ustrojstvu stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle
7. Prijedlog rješenja o imenovanju članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle za mandatno razdoblje 2021.- 2025. godine,
8. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Bale za 2021.g. sa projekcijom za 2022.g. i 2023.g. s pripadajućim izmjenama i dopunama Programa
9. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija, opremanje i prenamjena zgrade starog kina u društveni i kulturni centar Bale (zgrada javne namjene)“
10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranka i nezavisnih vijećnika u 2021.godini
11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale-Comune di Valle
12. Donošenje Zaključka o prijedlogu izbora članova nadzornog odbora MON PERIN d.d.
13. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br.6568/2 k.o.Bale
14. Plan manifestacija za 2021. godinu
15. Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom  u vlasništvu Općine Bale- Comune di Valle a razdoblje od 2021. do 2027. godine
16. Vijećnička pitanja
                                         
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Vedran Šetić