City

Oglasna ploča

UPITNIK za dionike javnog i neprofitnog sektora za izradu Intervencija LRSR 2021. - 2027. FLAG-a Istarska batana - 1. faza istraživanja

11.05.2023 - 15:59

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Istarska batana“ (dalje: FLAG) kreće s pripremnim radnjama izrade nove Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (dalje: LRSR) koja će odrediti smjer razvoja ribarstvenog područja za razdoblje do 2027. godine.

U okviru ove, prve faze, intencija je prikupiti projektne ideje koje planirate prijaviti za dodjelu bespovratnih sredstava na buduće natječaje FLAG-a.

U nastavku se nalazi poveznica na anketni upitnik: https://forms.gle/VPsb9Bx1b2Zb2GNL6 koji je potrebno ispuniti najkasnije do petka 12.5.2023. godine.

Napomena: svi projekti koji se planiraju kandidirati na buduće natječaje FLAG-a moraju biti povezani s morem i/ili sektorom ribarstva i akvakulture, moraju se provoditi na području FLAG-a odnosno rezultati projekta se moraju ostvariti na području djelovanja FLAG-a.Javni poziv - nerazvrstane ceste

27.04.2023 - 09:47

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA

ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA

OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE

Općinski načelnik – Sindaco comunale

KLASA/CLASSE: 022-06/23-01/86

URBROJ/NPROT.: 2163-11-02/1-23-2

Bale-Valle, 27.04.2023.

 

Na temelju članka 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima ("Narodne novine" broj 59/18) OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE  objavljuje

JAVNI POZIV

            Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene nerazvrstane ceste:

Lokalna cesta – Krmed, NC015, k.č. 6661 i dio k.č. 2488/3

o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi

            Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao - javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Bale.

            Geodetski elaborat izvedenog stanja izradit će tvrtka URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE vl. SONJA PRICA-PEREŠA, Kranjčevićeva 16/I, Pula.

Predmetna cesta je definirana ogradnim zidovima, te nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat kao i zatražiti dodatna pojašnjenja dana 10.5.2023. od 10:00-11:00 sati u prostorijama Općine Bale od ovlaštene inženjerke geodezije Sonje Price-Pereše.

Jedinstveni upravni odjel Općine BaleObjava biračima - Izbori za nacionalne manjine u JLP(R)S

24.04.2023 - 09:18Rješenje o određivanju biračkog mjesta - Izbori manjine 2023.

18.04.2023 - 16:24

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE BALE-VALLE

KLASA:013-03/23-01/01

URBROJ: 2163-11-03/1-23-2

Bale, 18.04.2023.

 

 

Na osnovi članka 51. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Narodne novine br. 25/19) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Bale-Valle donosi

 

RJEŠENJE

 

 O ODREĐIVANJU BIRAČKOG MJESTA

 

 

 

Za područje Općine Bale - Valle određuje se biračko mjesto

U BALAMA - VALLE

 

- biračko mjesto br. 1.  u Balama - Valle, Domenico Cernecca 3, područna škola Bale

            koje obuhvaća birače:

- za izbor članova vijeća Istarske županije i to slijedeće manjine:

albanske, bošnjačke, crnogorske, romske, slovenske, srpske i talijanske nacionalne manjine,

            - za izbor predstavnika Istarske županije i to:

češke, mađarske, makedonske i ukrajinske  nacionalne manjine.

 

 

 

Predsjednica

Marina DukovićOdluka o neodržavanju izbora članova vijeća talijanske nacionalne manjine u Općini Bale-Valle

17.04.2023 - 13:58Poziv i dnevni red za 14. sjednicu Općinskog vijeća

07.04.2023 - 17:03

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA 
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/23-01/15
URBROJ/NUMPRO: 2163-11-01/1-23-1
Bale-Valle, 05.04.2023.   

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 13.04.2023. godine u Općinskoj vijećnici, Trg Tomaso Bembo 1, Bale,  s početkom u 18,30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 13.sjednice 
2. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva FORLANETTE d.o.o. za 2022. godinu
3. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva FORT FORNO d.o.o. za 2022. godinu
4. Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Bale za 2022. godinu
5. Izvješće o radu Davatelja javne usluge za 2022. godinu na području općine Bale – Valle
6. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Bale-Comune di Valle za razdoblje srpanj – prosinac 2022.
7. Izvješće o korištenju proračunske zalihe u proračunu Općine Bale-Comune di Valle za mjesec prosinac 2022. godine
8. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2022.godinu sa pripadajućim Programima javnih potreba
9. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2022.godinu
10. Donošene Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom natječaja za prodaju nekretnina
11. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na drugom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Bale-Valle
12. Plan davanja koncesija na području općine Bale-Valle za 2023. godinu
13. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Bale-Valle
14. Donošenje Odluke o dodjeli općinskih javnih priznanja i počasti za 2022. godinu
15. Vijećnička pitanja                                                                                                                                                          

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vedran ŠetićObjava biračima o Izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 2023.

05.04.2023 - 12:07Rješenje o uklanjanju vozila nepoznatog vlasnika

22.03.2023 - 15:39

Komunalni redar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bale - Comune di Valle donosi Rješenja o uklanjanju tehnički neispravnih i neregistriranh vozila.

Rješenje 1

Rješenje 2

Rješenje 3

Rješenje 4Poziv i dnevni red za 13. sjednicu Općinskog vijeća

03.03.2023 - 18:50

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA 
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/23-01/02
URBROJ/NUMPRO: 2163-11-01/1-23-1
Bale-Valle, 27.02.2023.   

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 09. ožujka 2023. godine u Kaštelu Bembo, Castel 1, Bale,  s početkom u 18,30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

  
1.    Prihvaćanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle
2.    Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Grote
3.    Donošenje Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „San Polo - Colone“
4.    Donošenje Odluke o prodaji nekretnina
5.    Donošene Odluke o odabiru najpovoljnije ponude povodom natječaja za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Bale
6.    Donošenje Odluke o donošenju demografskih mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji
7.    Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaj za osnivanje prava građenja za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji
8.    Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno
9.    Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu
10.    Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
11.    Donošenje Odluke o dopuni Odluke o plaći i drugim pravima Načelnika i njegovog zamjenika iz radnog odnosa
12.    Donošenje Odluke o naknadama vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle
13.    Donošenje Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima o dopuni Odluke za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale-Comune di Valle
14.    Izvješće o ostvarenju Programa korištenja sredstva od raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bale-Valle za 2022.godinu
15.    Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bale-Valle za 2023.godinu
16.    Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području  općine Bale-Valle za 2022. godinu 
17.    Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Bale-Valle za 2023. godinu
18.    Izvješća o stanju zaštite od požara općine Bale-Valle za 2022. godinu
19.    Plan motrenja, čuvanja, ophodnje i dojave za područje općine Bale-Valle za 2023.godinu
20.    Donošenje Odluke  o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara
21.    Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Bale-Valle za 2023. godinu
22.    Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vedran ŠetićOdluka o odabiru pružatelja medijskih usluga za 2023. g.

10.02.2023 - 11:41