City

Oglasna ploča

Anketni upitnik o rješavanju stambenog pitanja

29.09.2022 - 13:33

Anketni upitnik o rješavanju stambenog pitanja nalazi se na SLJEDEĆEM LINKU.JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA PRIPREMU IZRADE PRORAČUNA OPĆINE BALE ZA 2023. GODINU

19.09.2022 - 12:39

Document JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA PRIPREMU IZRADE PRORAČUNA OPĆINE BALE ZA 2023. GODINU
Document INVITO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PER LA PREPARAZIONE DEL BILANCIO DEL COMUNE DI VALLE 2023


Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat: EKSPLOATACIJA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA NA BUDUĆEM EKSPLOATACIJSKOM POLJU „ČABRUNIĆI“, OPĆINA BALE U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

04.08.2022 - 10:22

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da 9. kolovoza 2022. godine započinje javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za EKSPLOATACIJU ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA NA BUDUĆEM EKSPLOATACIJSKOM POLJU „ČABRUNIĆI“, OPĆINA BALE U ISTARSKOJ ŽUPANIJI.

Javna rasprava traje do 7. rujna 2022. godine. 

Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, a javna rasprava se provodi u suradnji s Općinom Bale.

Za vrijeme trajanja javne rasprave jedna cjelovita Studija i jedan sažetak za javnost biti će dostupni javnosti u trajanju od 30 dana, odnosno od 9. kolovoza 2022. godine do 7. rujna 2022. godine na sljedećim lokacijama:

•    Ulaznom holu Istarske županije u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.
•    Općina Bale - Valle, Trg Tomaso Bembo 1 - 52 211 Bale, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

Studija utjecaja na okoliš i Sažetak za javnost biti će dostupni javnosti u vrijeme trajanja javne rasprave i na službenim internet stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja – www.mingor.gov.hr, Istarske županije - www.istra-istria.hr,  i Općine Bele www.opcina.bale-valle.hr 

Javno izlaganje Studije održat će se u utorak 23. kolovoza 2022. godine u prostoru vijećnice, u upravnoj zgradi općine Bale, na adresi  Trg Tomaso Bembo 1, 52 211 Bale s početkom u 17,00 sati.

Izlaganju će biti nazočni predstavnici investitora, Kamen d.d. iz Pazina i predstavnici izrađivača Studije, IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba, koji će prikazati tehničko-tehnološke elemente zahvata kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom, te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost i zainteresirana javnost.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš upišu u knjige primjedbi koje se nalaze uz izloženu dokumentaciju ili dostave u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno s 7. rujna 2022. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29. 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi. 
 

Document STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ - sažetak
Document STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ - tehnički sažetak


Odluka o konačnoj listi prvenstva za davanje stanova u najam

29.07.2022 - 19:32Zaključak o davanju bonova odlikašima

18.07.2022 - 09:32Poziv i dnevni red za 9. sjednicu Općinskog vijeća

14.07.2022 - 08:30

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/22-01/23
URBROJ/NUMPRO: 2163-11-01/1-22-1
Bale-Valle, 05.07.2022.   

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
09. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 14.07.2022. godine u Kaštelu Bembo, Castel 1, Bale,  s početkom u 19:30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED
 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 08.sjednice 
2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021.godinu sa pripadajućim Programima javnih potreba
3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2021.godinu
4. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Općine Bale – Comune di Valle
5. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Bale-Valle
6. Donošenje Odluke o dodjeli javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Bale-Valle
7. Izvještaj o radu Savjeta mladih Općine Bale-Comune di Valle za 2021. godinu
8. Izvješće o radu općinskog načelnika za srpanj-prosinac 2021.
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale
10. Donošenje Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Forlanete
11. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Uslužnog centra Bale-Jug i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale 
12. Donošene Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom natječaja za prodaju nekretnina
13. Donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa između Općine Bale i Općine Donji Kraljevec
14. Izvješće o ostvarenju Programa korištenja sredstva od raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bale-Valle za 2021.godinu
15. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bale-Valle za 2022.godinu
16. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Etičkog odbora Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle
17. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća časti Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle
18. Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale-Comune di Valle
19. Plan manifestacija za 2022. godinu
20. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području općine Bale
21. Vijećnička pitanja                                                                                                                                                          


PREDSJEDNIK                    
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vedran ŠetićObjavljen godišnji natječaj za prijavu projektnih ideja Saveza Alpe-Jadran za sufinanciranje projekata

09.05.2022 - 10:03

Savez Alpe-Jadran objavio je Javni poziv za sufinanciranje projekata vlastitim sredstvima koji traje od 15. travnja do 31. svibnja 2022. godine.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri su organizacije civilnog društva, tijela javne vlasti, ustanove, poduzeća i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na javni poziv mogu se javiti prijavitelji koji provode međunarodni projekt u koji su uključene minimalno tri organizacije/ustanove iz tri regije/države članice Saveza (Austrija, Slovenija, Mađarska i Hrvatska), odnosno s područja 12 regija članica Saveza koje obuhvaćaju austrijske pokrajine – Korušku, Štajersku i Gradišće, županiju Vas iz Mađarske, Republiku Sloveniju koju u Savezu predstavlja Skupnost občin Slovenije, te hrvatske županije: Istarsku, Međimursku, Koprivničko-križevačku, Krapinsko- zagorsku, Primorsko-goransku, Varaždinsku i Zagrebačku županiju.

Savez Alpe-Jadran putem javnog poziva pruža financijsku potporu za:

• troškove pripreme projekta koji će biti financiran iz EU programa (npr. Europa za građane, ERASMUS+, Kreativna Europa, itd.)

• zajedničke projekte od općeg interesa za mrežu suradnje (Savez Alpe-Jadran)

• troškove provedbe projekta sufinanciranog iz EU programa Kriteriji za uspješan odabir prijava:

• Projekti financirani iz proračuna Saveza moraju uključivati minimalno tri redovne članice iz tri različite države Saveza (Austrija, Hrvatska, Mađarska, Slovenija), odnosno s područja 12 regija članica Saveza koje obuhvaća austrijske pokrajine – Korušku, Štajersku i Gradišće, županiju Vas iz Mađarske, Republiku Sloveniju koju u Savezu predstavlja Skupnost občin Slovenije, te hrvatske županije: Istarsku, Međimursku, Koprivničko-križevačku, Krapinsko-zagorsku, Primorsko-goransku, Varaždinsku i Zagrebačku županiju

• Što je veći broj projektnih partnera, veće su šanse za odobrenje financiranja

• Sve članice Saveza Alpe-Jadran moraju imati priliku biti dio projekta

• U Prijavnom obrascu mora biti opisana uloga svakog partnera

• Očekivana dodana vrijednost projekta za čitavu mrežu Saveza mora biti jasno opisana u Prijavnom obrascu te je podložna evaluaciji nakon provedbe projekta

• Općeniti doseg projekta (sudionici, očekivan broj posjetitelja/sudionika, prijenos putem medija, tiskane i/ili online publikacije rezultata, itd. ) je ključan

• Svi projekti moraju doprinijeti prioritetu “Jačanje kohezije Zajednice (vidi str. 62./63. Strategije Geografskog područja Saveza Alpe-Jadran do 2027. godine) Savez Alpe-Jadran ima tematske koordinacijske točke (TCP) koje pokrivaju 12 područja.: Ruralni razvoj i zavičajna baština; Umjetnost i kultura; Prevencija katastrofa; Gospodarstvo; Energija i okoliš; Ravnopravnost spolova; Europa; Zdravstvena zaštita; Inkluzija; Cjeloživotno učenje; Sport i Turizam.

Zainteresirani prijavitelji mogu svoj projektni prijedlog prijaviti na prijavnom obrascu koji je objavljen na službenoj web stranici Saveza Alpe Jadran - Prijavni obrazac

Sve projektne prijave moraju biti poslane odgovornoj Tematskoj koordinacijskoj točki (TCP) zaključno do 31. svibnja 2022. Godine, do 23,59 sati. Kontakt podaci TCP-eva dostupni su na poveznici: https://alps-adriatic-alliance.org/contact/

Sve informacije vezano za Javni poziv nalaze se na mrežnoj stranici Saveza Alpe-Jadran - https://alps-adriatic-alliance.org/downloads/ , a za više informacija o natječaju možete se obratiti resornim koordinacijskim točkama.

Ovim putem se pozivaju sve zainteresirane organizacije s područja Istarske županije, koje planiraju provedbu projek ata u skladu s kriterijima Saveza Alpe Jadran, da prijave svoje projektne prijedloge.  Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Bale-Valle

01.04.2022 - 10:06Poziv na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

19.03.2022 - 12:22

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Jedinstveni upravni odjel Općine Bale otvara Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području općine Bale-Valle

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću 

Postupak savjetovanja provodi se s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom – e-mail: opcina@bale-valle.hr  ili u pisanom obliku na adresu Općina Bale, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale -  dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na obrascu koji se nalazi u prilogu ovog poziva, i to do zaključno 19.travnja 2022. godine.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja, za koju potrebu vam je na raspolaganju utvrđeni Nacrt prijedloga akta i obrazac sudjelovanja u savjetovanju koji se nalaze u privitku.

Nacrt odluke o organizaciji i načinu parkiranja na području Općine Bale
Obrazac sudjelovanja - Odluka o organizaciji parkiranja 2022

Općina Bale
 Izvješće za IiD UPU Stancija Meneghetti

20.01.2022 - 09:51

Izvješće za IiD UPU Stancija Meneghetti nalazi se na sljedećem LINKU.