City

Oglasna ploča

Poziv za predupis djece u prvi razred osnovne škole

12.12.2022 - 10:04Poziv i dnevni red za 12. sjednicu Općinskog vijeća

09.12.2022 - 15:48

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/22-01/53
URBROJ/NUMPRO: 2163-11-01/1-22-1
Bale-Valle, 09.12.2022.   

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 16.12.2022. godine u Kaštelu Bembo, Castel 1, Bale, s početkom u 18,00 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle
2. Prihvaćanje zapisnika sa 11. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle
3. Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Bale-Comune di Valle za 2022.godinu sa pripadajućim izmjenama i dopunama Programa
4. Prijedlog Proračuna Općine Bale-Comune di Valle za 2023.godinu sa projekcijom za 2024. i 2025.godinu sa pripadajućim Programima
5. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna Općine Bale za 2023.godinu
6. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranka i nezavisnih vijećnika u 2023. godinu
7. Donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova
8. Donošenje Odluke o prodaji i zamjeni nekretnina
9. Donošene Odluke o odabiru najpovoljnije ponude povodom natječaja za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Bale
10. Donošenje Odluke o najpovoljnijoj ponudi za osnivanje prava građenja
11. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja TP Carsi
12.    Plan rada i financijski plan poslovanja trgovačkog društva Forlanette d.o.o. za 2023.godinu
13.    Program rada Savjeta mladih Općine Bale-Comune di Valle za 2023. godinu
14.    Informacija Načelnika o darivanju potrebitih povodom božićnih i novogodišnjih blagdana
15.    Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vedran Šetić
 Obavijest za podjelu božićnih darova

22.11.2022 - 09:16

Pozivamo roditelje djece koja nisu u vrtiću, da se jave u Općinu Bale kako bi ih stavili na popis za dodjelu božićnog poklona. Ako su djeca prošle godine bila na popisu a i dalje ne pohađaju vrtić, molimo roditelje da se svakako opet jave najkasnije do 28.11.2022.

Pokloni se dodjeljuju djeci u dobi od 1 godine do 10 godina (ili do IV razreda osnovne škole).

Kontakt je: 824 303 ili opcina@bale-valle.hrPoziv i dnevni red za 11. izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća

07.11.2022 - 14:55

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
KLASA/CLASSE: 021-05/22-01/51
URBROJ/NUMPRO: 2163-11-01/1-22-1
Bale-Valle, 07.11.2022. 

Na temelju stavka 2. članka 71. i 74.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
11. izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 10.11.2022. godine u Kaštelu Bembo, Castel 1, Bale,  s početkom u 18,30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1.    Donošenje Zaključka o sklapanju sudske nagodbe 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
Vedran Šetić

Molimo vijećnike da prisustvuju sazvanoj sjednici. Eventualnu spriječenost javiti na tel.052/824-303.
 Poziv i dnevni red za 10. sjednicu Općinskog vijeća

06.10.2022 - 10:07

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/22-01/45
URBROJ/NUMPRO: 2163-11-01/1-22-1
Bale-Valle, 05.10.2022.   

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 11.10.2022. godine u Kaštelu Bembo, Castel 1, Bale,  s početkom u 18:00 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1.    Prezentacija Turističkog područja Skvačota
2.    Prihvaćanje zapisnika sa 09.sjednice Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle
3.    Donošenje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna  Općine Bale za 2022. godinu.
4.    Donošenje Prvih  Izmjena i dopuna Proračuna  Općine Bale za 2022. godinu s izmjenama i dopunama pripadajućih Programa
5.     Donošenje Odluke  o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale
6.    Donošenje Odluke o prodaji i zamjeni nekretnina u vlasništvu Općine Bale
7.    Donošenje Odluke o kupnji nekretnina
8.    Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Bale
9.    Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća časti Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle
10.    Izvješće o radu općinskog načelnika za siječanj-lipanj 2022.
11.    Razmatranje zahtjeva Ane Grabovac za isplatu novčane naknade za rođenje djeteta
12.    Vijećnička pitanja                                                                                                                                                          

PREDSJEDNIK                    
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vedran Šetić
 Anketni upitnik o rješavanju stambenog pitanja

29.09.2022 - 13:33

Anketni upitnik o rješavanju stambenog pitanja nalazi se na SLJEDEĆEM LINKU.Zajednički plan djelovanja civilne zaštite

26.09.2022 - 14:50JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA PRIPREMU IZRADE PRORAČUNA OPĆINE BALE ZA 2023. GODINU

19.09.2022 - 12:39

Document JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA PRIPREMU IZRADE PRORAČUNA OPĆINE BALE ZA 2023. GODINU
Document INVITO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PER LA PREPARAZIONE DEL BILANCIO DEL COMUNE DI VALLE 2023


Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat: EKSPLOATACIJA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA NA BUDUĆEM EKSPLOATACIJSKOM POLJU „ČABRUNIĆI“, OPĆINA BALE U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

04.08.2022 - 10:22

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da 9. kolovoza 2022. godine započinje javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za EKSPLOATACIJU ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA NA BUDUĆEM EKSPLOATACIJSKOM POLJU „ČABRUNIĆI“, OPĆINA BALE U ISTARSKOJ ŽUPANIJI.

Javna rasprava traje do 7. rujna 2022. godine. 

Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, a javna rasprava se provodi u suradnji s Općinom Bale.

Za vrijeme trajanja javne rasprave jedna cjelovita Studija i jedan sažetak za javnost biti će dostupni javnosti u trajanju od 30 dana, odnosno od 9. kolovoza 2022. godine do 7. rujna 2022. godine na sljedećim lokacijama:

•    Ulaznom holu Istarske županije u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.
•    Općina Bale - Valle, Trg Tomaso Bembo 1 - 52 211 Bale, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

Studija utjecaja na okoliš i Sažetak za javnost biti će dostupni javnosti u vrijeme trajanja javne rasprave i na službenim internet stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja – www.mingor.gov.hr, Istarske županije - www.istra-istria.hr,  i Općine Bele www.opcina.bale-valle.hr 

Javno izlaganje Studije održat će se u utorak 23. kolovoza 2022. godine u prostoru vijećnice, u upravnoj zgradi općine Bale, na adresi  Trg Tomaso Bembo 1, 52 211 Bale s početkom u 17,00 sati.

Izlaganju će biti nazočni predstavnici investitora, Kamen d.d. iz Pazina i predstavnici izrađivača Studije, IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba, koji će prikazati tehničko-tehnološke elemente zahvata kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom, te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost i zainteresirana javnost.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš upišu u knjige primjedbi koje se nalaze uz izloženu dokumentaciju ili dostave u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno s 7. rujna 2022. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29. 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi. 
 

Document STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ - sažetak
Document STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ - tehnički sažetak


Odluka o konačnoj listi prvenstva za davanje stanova u najam

29.07.2022 - 19:32