City

Oglasna ploča

Objavljen godišnji natječaj za prijavu projektnih ideja Saveza Alpe-Jadran za sufinanciranje projekata

09.05.2022 - 10:03

Savez Alpe-Jadran objavio je Javni poziv za sufinanciranje projekata vlastitim sredstvima koji traje od 15. travnja do 31. svibnja 2022. godine.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri su organizacije civilnog društva, tijela javne vlasti, ustanove, poduzeća i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na javni poziv mogu se javiti prijavitelji koji provode međunarodni projekt u koji su uključene minimalno tri organizacije/ustanove iz tri regije/države članice Saveza (Austrija, Slovenija, Mađarska i Hrvatska), odnosno s područja 12 regija članica Saveza koje obuhvaćaju austrijske pokrajine – Korušku, Štajersku i Gradišće, županiju Vas iz Mađarske, Republiku Sloveniju koju u Savezu predstavlja Skupnost občin Slovenije, te hrvatske županije: Istarsku, Međimursku, Koprivničko-križevačku, Krapinsko- zagorsku, Primorsko-goransku, Varaždinsku i Zagrebačku županiju.

Savez Alpe-Jadran putem javnog poziva pruža financijsku potporu za:

• troškove pripreme projekta koji će biti financiran iz EU programa (npr. Europa za građane, ERASMUS+, Kreativna Europa, itd.)

• zajedničke projekte od općeg interesa za mrežu suradnje (Savez Alpe-Jadran)

• troškove provedbe projekta sufinanciranog iz EU programa Kriteriji za uspješan odabir prijava:

• Projekti financirani iz proračuna Saveza moraju uključivati minimalno tri redovne članice iz tri različite države Saveza (Austrija, Hrvatska, Mađarska, Slovenija), odnosno s područja 12 regija članica Saveza koje obuhvaća austrijske pokrajine – Korušku, Štajersku i Gradišće, županiju Vas iz Mađarske, Republiku Sloveniju koju u Savezu predstavlja Skupnost občin Slovenije, te hrvatske županije: Istarsku, Međimursku, Koprivničko-križevačku, Krapinsko-zagorsku, Primorsko-goransku, Varaždinsku i Zagrebačku županiju

• Što je veći broj projektnih partnera, veće su šanse za odobrenje financiranja

• Sve članice Saveza Alpe-Jadran moraju imati priliku biti dio projekta

• U Prijavnom obrascu mora biti opisana uloga svakog partnera

• Očekivana dodana vrijednost projekta za čitavu mrežu Saveza mora biti jasno opisana u Prijavnom obrascu te je podložna evaluaciji nakon provedbe projekta

• Općeniti doseg projekta (sudionici, očekivan broj posjetitelja/sudionika, prijenos putem medija, tiskane i/ili online publikacije rezultata, itd. ) je ključan

• Svi projekti moraju doprinijeti prioritetu “Jačanje kohezije Zajednice (vidi str. 62./63. Strategije Geografskog područja Saveza Alpe-Jadran do 2027. godine) Savez Alpe-Jadran ima tematske koordinacijske točke (TCP) koje pokrivaju 12 područja.: Ruralni razvoj i zavičajna baština; Umjetnost i kultura; Prevencija katastrofa; Gospodarstvo; Energija i okoliš; Ravnopravnost spolova; Europa; Zdravstvena zaštita; Inkluzija; Cjeloživotno učenje; Sport i Turizam.

Zainteresirani prijavitelji mogu svoj projektni prijedlog prijaviti na prijavnom obrascu koji je objavljen na službenoj web stranici Saveza Alpe Jadran - Prijavni obrazac

Sve projektne prijave moraju biti poslane odgovornoj Tematskoj koordinacijskoj točki (TCP) zaključno do 31. svibnja 2022. Godine, do 23,59 sati. Kontakt podaci TCP-eva dostupni su na poveznici: https://alps-adriatic-alliance.org/contact/

Sve informacije vezano za Javni poziv nalaze se na mrežnoj stranici Saveza Alpe-Jadran - https://alps-adriatic-alliance.org/downloads/ , a za više informacija o natječaju možete se obratiti resornim koordinacijskim točkama.

Ovim putem se pozivaju sve zainteresirane organizacije s područja Istarske županije, koje planiraju provedbu projek ata u skladu s kriterijima Saveza Alpe Jadran, da prijave svoje projektne prijedloge.  Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Bale-Valle

01.04.2022 - 10:06Poziv na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

19.03.2022 - 12:22

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Jedinstveni upravni odjel Općine Bale otvara Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području općine Bale-Valle

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću 

Postupak savjetovanja provodi se s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom – e-mail: opcina@bale-valle.hr  ili u pisanom obliku na adresu Općina Bale, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale -  dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na obrascu koji se nalazi u prilogu ovog poziva, i to do zaključno 19.travnja 2022. godine.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja, za koju potrebu vam je na raspolaganju utvrđeni Nacrt prijedloga akta i obrazac sudjelovanja u savjetovanju koji se nalaze u privitku.

Nacrt odluke o organizaciji i načinu parkiranja na području Općine Bale
Obrazac sudjelovanja - Odluka o organizaciji parkiranja 2022

Općina Bale
 Izvješće za IiD UPU Stancija Meneghetti

20.01.2022 - 09:51

Izvješće za IiD UPU Stancija Meneghetti nalazi se na sljedećem LINKU.Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stancije Meneghetti

17.12.2021 - 09:41

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka Načelnika Općine Bale (Klasa: 022-06/21-01/169, Urbroj: 2171-02-21-1, od 15. prosinca 2021. godine), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

Javnu raspravu o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stancije Meneghetti

1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stancije Meneghetti (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana). 
2. Javna rasprava održat će se u razdoblju 22. prosinca  2021. godine do 05. siječnja 2022. godine.
3. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid  u Općinskoj vijećnici Općine Bale, radnim danom u vremenu od 900 do 1200 sati. 
4. Prijedlog Plana bit će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Bale na adresi www.opcina.bale-valle.hr. 
5. Javno izlaganje radi obrazloženja Prijedloga Plana održat će se za sve zainteresirane u četvrtak 23.prosinca 2021. godine s početkom u 12,00 sati u Općinskoj vijećnici, Trg Tomaso Bembo 1, Bale.
6. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe  na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 05. siječnja 2022. godine na način utvrđen odredbama članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to:
- postavljanjem  pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje
- davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i u Knjigu primjedbi
- uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe  neposredno u pisarnicu Općine Bale ili poštom na adresu: Općina Bale, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale.

7. Pisani prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 

Jedinstveni upravni odjel

 

Document Način gradnje - model
Document Namjena - model
Document Promet - model
Document Elektro - model
Document Voda - model
Document Oblici korištenja - model
Document Tekst IiD UPU Meneghetti
Document Oblazloženje
Document Sažetak za javnost


Poziv i dnevni red za 5. sjednicu Općinskog vijeća u 2021. godini

16.12.2021 - 16:53

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/21-01/67
URBROJ/NUMPRO: 2171-2-21-1
Bale-Valle,14.12.2021.   

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM

05. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 21.12.2021. godine u Kaštelu Bembo, Castel 1, Bale,  s početkom u 18,00 sati.

Predlažem
Dnevni red

 
1. Prihvaćanje zapisnika sa 04.sjednice u 2021.godini
2. Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Bale-Comune di Valle za 2021.godinu sa pripadajućim izmjenama i dopunama Programa
3. Prijedlog Proračuna Općine Bale-Comune di Valle za 2022.godinu sa projekcijom za 2023. i 2024.godinu sa pripadajućim Programima
4. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna Općine Bale za 2022.godinu
5. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranka i nezavisnih vijećnika u 2022. godini
6. Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama DPU područja Grote
7. Donošene Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnina
8. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine
9. Plan rada i financijski plan poslovanja trgovačkog društva Forlanette d.o.o. za 2022.godinu
10. Program rada Savjeta mladih Općine Bale-Comune di Valle za 2022. godinu
11. Donošenje Odluke o prihvaćanju donacije
12. Vijećnička pitanja

PODPREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dea Lordanić
 Poziv za predupis djece u prvi razred osnovne škole

16.12.2021 - 16:46

Na temelju čl. 17. i 19. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20-uredba)

POZIVAJU SE

roditelji odnosno skrbnici djece, s prebivalištem na području Grada Rovinja te Općina Bale, Kanfanar i Žminj, da prijave djecu koja će do 1. travnja 2022. godine navršiti šest godina života radi evidencije polaznika prvog razreda osnovne škole, te organiziranja pregleda djece u školskoj godini 2022./2023.

Predupisi će se obavljati  26., 27., i 28. siječnja 2022. godine, od 8.00 do 12.00 sati.

Predupisi se obavljaju u prostorijama osnovne škole, mjesta prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta djeteta, a prema planu upisnih područja osnovnih škola.
Za dijete koje će do 31.12.2022. godine navršiti šest godina, a nije školski obveznik, roditelj može najkasnije do 31. ožujka 2022. godine podnijeti zahtjev Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu u Istarskoj županiji, Istarska 13 A, Rovinj, radi uvrštavanja djeteta u popis školskih obveznika.
Po izvršenom predupisu roditelju će se uputiti pismeni poziv za pregled djeteta kod nadležnog školskog liječnika.    Poziv i dnevni red za 4. sjednicu Općinskog vijeća u 2021. godini

26.11.2021 - 14:48

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/21-01/61
URBROJ/NUMPRO: 2171-2-21-1
Bale-Valle,24.11.2021.   

Na temelju članka 70. xi 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
04. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 02.12.2021. godine u Kaštelu Bambo, Castel 1, Bale,  s početkom u 18,30 sati.

Predlažem
D N E V N I    R E D   

1. Prihvaćanje zapisnika sa 03.sjednice u 2021.godini
2. Prijedlog Proračuna Općine Bale-Comune di Valle za 2022.g. sa projekcijom za 2023.g. i 2024.g.-1.čitanje
3. Donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova
4. Donošenje Odluke o najpovoljnijoj ponudi za prodaju nekretnina
5. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina
6. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Bale-Comune di Valle u 2022.godini
7. Izvješće o radu Općinskog načelnika za siječanj-lipanj 2021.godine
8. Informacija Načelnika o darivanju potrebitih povodom božićnih i novogodišnjih blagdana
9. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vedran Šetić
 Objava ponovne javne rasprave III ID DPU Grote

23.11.2021 - 11:40

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka Načelnika Općine Bale (Klasa: 022-06/21-01/155, Urbroj: 2171-02-21-1, od 22. studenog 2021. godine), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

P O N O V N U  J A V N U   R A S P R A V U 
o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Grote

1. Objavljuje se Ponovna javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Grote (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana). 
2. Javna rasprava održat će se u razdoblju od 25. studenog 2021. godine do 03. prosinca 2021. godine.
3. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid  u Općinskoj vijećnici Općine Bale, radnim danom u vremenu od 900 do 1400 sati. 
4. Prijedlog Plana bit će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Bale na adresi www.opcina.bale-valle.hr. 
5. Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga Plana 29. studenog 2021. (ponedjeljak) s početkom u 13 sati i to putem livestream servisa, sukladno preporuci Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 20. ožujka 2020. livestream servis omogućuje sudjelovanje javnosti javnom izlaganju, a pristup je preko linka, koji će se objaviti na mrežnim stranicama Općine Bale na dan javnog izlaganja. 
6. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe  na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 03.prosinca 2021. godine na način utvrđen odredbama članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to: 
- postavljanjem  pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje 
- davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i u Knjigu primjedbi
- uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe  neposredno u pisarnicu Općine Bale ili poštom na adresu: Općina Bale, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale.
7. Pisani prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 

Jedinstveni upravni odjel

>> DOKUMENTACIJA (ZIP format) <<

Link na Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89539197291
Meeting ID: 895 3919 7291

 Poziv na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

19.11.2021 - 11:45

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Jedinstveni upravni odjel Općine Bale otvara Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Bale -Valle

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću 

Postupak savjetovanja provodi se s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom – e-mail: opcina@bale-valle.hr  ili u pisanom obliku na adresu Općina Bale, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale-  dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na obrascu koji se nalazi u prilogu ovog poziva, i to do zaključno 19.prosinca 2021. godine.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja, za koju potrebu vam je na raspolaganju utvrđeni Nacrt prijedloga akta i obrazac sudjelovanja u savjetovanju koji se nalaze u privitku.

Općina Bale

>> DOKUMENTACIJA (ZIP format) <<