City

Oglasna ploča

Izmjena Obavijest o upućivanju na javnu raspravu DPU Grote

01.04.2021 - 08:34

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka Načelnika Općine Bale (Klasa: 022-06/21-01/27, Urbroj: 2171-02-21-2), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

IZMJENU OBJAVE
Javne rasprave o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Grote

U objavi javne rasprave o o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Grote stavak 2. mijenja se i glasi:

"2.Javna rasprava održat će se u razdoblju od 02. travnja 2021. godine do 12.travnja 2021."

U stavku 5. riječ "petak" mijenja se s rječju "utorak"
U stavku 6. točki 2. tekst "09.travnja 2021. godine" mijenja se s tekstom "12. travnja 2021. godine.".

Objava javne rasprave mijenja se zbog tehničkih razloga. Nositelj izrade dostaviti će svim javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima obavijest o izmjeni objave javne rasprave te će istu objaviti u dnevnom listu te na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenje, graditeljstva i državne imovine (www.mpgi.hr) i Općine Bale (www.opcina.bale-valle.hr).

Jedinstveni upravni odjel