City

Oglasna ploča

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Bale-Comune di Valle

19.02.2021 - 14:04

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA 
ISTARSKA ŽUPANIJA- REGIONE ISTRIANA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio municipale
Komisija za izbor i imenovanja 
 
KLASA: 612-01/21-01/02
URBROJ: 2171/02-21-7
Bale, 15.02.2021. 
 
Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine, broj 41/14.) i članka 10. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Bale-Comune di Valle („Službeni glasnik Općine Bale“, broj 03/20), Komisija za izbor i imenovanje na sjednici održanoj 15.02.2021. godine donosi sljedeće 

I Z V J E Š Ć E 
o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za  
članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Bale-Comune di Valle

Temeljem članka 6. i 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Bale-Comune di Valle, Općinsko vijeće Općine Bale je na svojoj sjednici održanoj 30.11.2020. godine donijelo Odluku o raspisivanju javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Bale-Comune di Valle.

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Bale-Comune di Valle objavljen je na mrežnim stranicama Općine Bale 29.01.2021. godine. Rok za podnošenje kanidatura bio je 13.02.2021. godine, odnosno 15 dana od dana objave.  
Na Javni poziv pristigli su sljedeći prijedlozi kandidatura za članove i  zamjenike članova Savjeta mladih Općine Bale-Comune di Valle
 
NEFORMALNA SKUPINA MLADIH predložila je sljedeće kandidate: 
 
1. Andrea Vellico za člana i Nika Šetić za zamjenicu člana
2. Fabian Guljaš za člana i Stefan Đokić za zamjenika člana
3. Maricha Piutti za člana i Toni Poropat za zamjenika člana
4. Tina Paretich za člana i Nina Žufić za zamjenika člana

ZAJEDNICA TALIJANA BALE- COMMUNITA' DEGLI ITALIANI VALLE predložila je sljedeće kandidate: 
 
1. Matteo Bene' za člana i Cristina Žilović, za zamjenika člana.  
Komisija za izbor i imenovanje, na sjednici održanoj 15. veljače 2021. godine razmatrala je pristigle prijedloge kandidatura i provjerom formalnih uvjeta utvrdila sljedeće:  
- da je na Javni poziv u zakonskom roku od ovlaštenih predlagatelja pristiglo 
5 prijedloga kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Bale 
- svi predloženi kandidati imaju prebivalište na području Općine Bale i ispunjavanju propisani starosni uvjet od navršenih 15 do 30 godina u trenutku podnošenja kandidature; 
- kandidature sadrže sve potrebne podatke sukladno točci V. Javnog poziva: naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, popis predlagatelja neformalne skupine mladih, podatke o kandidatu za člana i zamjenika člana, obrazloženje prijedloga te potpis i pečat;  
- priložena je tražena dokumentacija iz koje je vidljivo da kandidati za člana i zamjenika člana imaju prebivalište na području Općine Bale, te dokumentacija iz koje je vidljivo da ispunjavaju tražene uvjete glede starosti.  
 
Odlukom o  osnivanju Savjeta mladih Općine Bale-Comune di Valle, člankom 10., propisano je da Komisija za izbor i imenovanje, nakon provjere formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, utvrđuje popis važećih kandidatura.  

Popis važećih kandidatura utvrđuje se na način da se ime i prezime kandidata na popisu navodi prema redoslijedu zaprimljenih prijedloga a popis sadrži naznaku predlagatelja, ime i prezime kandidata i zamjenika kandidata te datum i godinu njihova rođenja.  

Slijedom navedenog, Komisija za izbor i imenovanje utvrđuje popis važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Bale koji je sastavni dio ovog Izvješća.  

Ovo Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih sa popisom važećih kandidatura za članove i zamjenike članova savjeta mladih dostavit će se Općinskom vijeću radi izbora i objaviti na mrežnim stranicama.  

PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE 
Giulio Palaziol