Obavijesti

Javna rasprava

Objavljeno 19.04.2015. u 19:11h

Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13) te članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji  ("Narodne novine" broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12  ) i Zaključka Načelnika Općine Bale Klasa: 022-05/15-01/50, Urbroj: 2171/02-15-1  od 20.ožujka 2015.godine, nositelj izrade Općina Bale, Jedinstveni upravni odjel Općine Bale objavljuje

J A V N U    R A S P R A V U
O  PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA BALE
 

1. Objavljuje se  Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bale ( u daljnjem tekstu Plan).
2. Javna rasprava o Planu trajati će od 01. travnja 2015. godine do 16. travnja 2015.godine.
Javni uvid u Prijedlog Plana moguć je u vrijeme trajanja Javne rasprave, svaki radni dan  u vremenu od  9.00 do 12.00 u vijećnici Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1.
3. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održati će izrađivač Urbis d.o.o. Pula, dana  01. travnja 2015. godine u 12.00 sati u Balama , Trg Tomaso Bembo 1.      
4. Na Prijedlog Plana u vrijeme trajanja Javne rasprave, sudionici u javnoj raspravi tijela i osobe određene posebnim propisima dostavljaju svoje pismeno očitovanje.
Građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pristupa na javni uvid, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja, mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana, daju primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, upućuju nositelju izrade pisane prijedloge u roku određenom o javnoj raspravi.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Jedinstveni upravni odjel
Općine Bale