Obavijesti

Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stancije Meneghetti

Objavljeno 02.10.2018. u 13:15h

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i Zaključka Načelnika Općine Bale Klasa: 022-06/18-01/165, Urbroj: 2171/02-18-1 od 27. rujna 2018.godine, nositelj izrade Općina Bale, Jedinstveni upravni odjel Općine Bale objavljuje

Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stancije Meneghetti

Objavljuje se  Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stancije Meneghetti ( u daljnjem tekstu Plan).
Javna rasprava o Planu trajati će od 09.listopada 2018. godine do 23. listopada 2018.godine.

Javni uvid u Prijedlog Plana moguć je u vrijeme trajanja Javne rasprave, svaki radni dan  u vremenu od  9.00 do 15.00 sati u vijećnici Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, Bale.

Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održati će izrađivač Novi urbanizam d.o.o. Pula, dana 16. listopada 2018. godine u 12.00 sati u Općinskoj vijećnici, Trg Tomaso Bembo 1, Bale.      
Na Prijedlog Plana u vrijeme trajanja Javne rasprave, sudionici u javnoj raspravi tijela i osobe određene posebnim propisima dostavljaju svoje pismeno očitovanje.

Građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pristupa na javni uvid, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja, mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana, daju primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, upućuju nositelju izrade pisane prijedloge u roku određenom o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Jedinstveni upravni odjel
Općine Bale