City

Oglasna ploča

Javna rasprava o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage dijela Urbanističkog Plana uređenja naselja Bale

13.08.2019 - 12:51

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,114/18 i 39/19) i Zaključka Načelnika Općine Bale (Klasa: 022-06/19-01/112, Urbroj: 2171-02-19-1, od 12.kolovoza 2019. godine), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage dijela Urbanističkog Plana uređenja naselja Bale

1. Objavljuje se Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage dijela Urbanističkog Plana uređenja naselja Bale. Javna rasprava provesti će se od 21. kolovoza 2019. godine do 04.rujna 2019. godine.
2. Uvid u prijedlog Odluke moći će se izvršiti u Općinskoj vijećnici Općine Bale svakog radnog dana od 8 do 11 sati, te na mrežnim stranicama Općine Bale - www.opcina.bale-valle.hr
3. Javno izlaganje održati će se u ponedjeljak 02.rujna 2019. godine u 10,30 sati u Općinskoj vijećnici Općine Bale.
4. Tijekom trajanja javne rasprave sudionici imaju pravo davanja mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Odluke:
- upisom u knjigu primjedbi i prijedloga
- upisom u zapisnik o javnom izlaganju
- dostavom putem pošte na adresu: Općina Bale, Trg Tomaso Bembo 1, Bale
5. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.

Jedinstveni upravni odjel