City

Oglasna ploča

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU UPU USLUŽNOG CENTRA BALE - JUG

29.11.2023 - 09:30

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka Načelnika Općine Bale (KLASA/CLASSE:350-04/22-01/02 URBROJ/NUMPROT: 2163-11-03/1-23-15), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

IZMJENU OBJAVE

Javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Uslužnog centra Bale-Jug i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale

U objavi javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Uslužnog centra Bale-Jug i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale točka 2. mijenja se i glasi:

2.         a) Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Uslužnog centra Bale-Jug provest će se u razdoblju od 13.studenog 2023. godine do 12. prosinca 2023.

           b) Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale provest će se u razdoblju od 17.studenog 2023. godine do 01. prosinca 2023.

Točka 6. mijenja se i sada glasi:

6.         Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Uslužnog centra Bale-Jug mogu se dostaviti do zaključno 12.prosinca 2023. godine te na Prijedlog  Prostornog plana uređenja Općine Bale do zaključno 01.prosinca 2023. godine na način utvrđen odredbama članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to:

-           postavljanjem  pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje

-           davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i u Knjigu primjedbi

-           uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe  neposredno u pisarnicu Općine Bale ili poštom na adresu: Općina Bale, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale.

Objava javne rasprave mijenja se zbog tehničkih razloga. Ovom izmjenom objave poništava se izmjena objave Javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Uslužnog centra Bale-Jug i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale objavljena 16. studenog 2023. godine.

 Nositelj izrade dostaviti će svim javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima obavijest o izmjeni objave javne rasprave te će istu objaviti u dnevnom listu te na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenje, graditeljstva i državne imovine (www.mpgi.hr) i Općine Bale (www.opcina.bale-valle.hr).

 

                                                                                                      Jedinstveni upravni odjel

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.11.2023.

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka Načelnika Općine Bale (KLASA/CLASSE:350-04/22-01/02 URBROJ/NUMPROT: 2163-11-03/1-23-13), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

IZMJENU OBJAVE

Javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Uslužnog centra Bale-Jug i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale

U objavi javne rasprave o prijedlogu o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Uslužnog centra Bale-Jug i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale točka 2. mijenja se i glasi:

„2. Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid, u Općinskoj vijećnici Općine Bale od 17.studenog  2023. godine do 01.prosinca 2023. godine svakim radnim danom od 9 do 12 sati

U stavku 6. točki 2. tekst "12.prosinca 2023. godine" mijenja se s tekstom "01. prosinca 2023. godine.".

Objava javne rasprave mijenja se zbog tehničkih razloga. Nositelj izrade dostaviti će svim javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima obavijest o izmjeni objave javne rasprave te će istu objaviti u dnevnom listu te na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenje, graditeljstva i državne imovine (www.mpgi.hr) i Općine Bale (www.opcina.bale-valle.hr).

                                                                                                      Jedinstveni upravni odjel

_______________________________________________________________________________________________________________________________

08.11.2023.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA USLUŽNOG CENTRA BALE-JUG
I S TIME POVEZANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BALE

Jedinstveni upravni odjel Općine Bale - Comune di Valle objavljuje JAVNU RASPRAVU o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Uslužnog centra Bale-Jug i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale

Obavijest o Javnoj raspravi

 

UPU USLUŽNOG CENTRA BALE-JUG

1 TEKST UPU UC BALE JUG
2. PJR NAMJENA POVRŠINA
2.1. PJR PROMET
2.2. PJR EK
2.3. PJR ELEKTR_SN I NN
2.4. PJR VODOOPSKRBA
2.5. PJR ODVODNJA OTPADNIH VODA
3. PJR UVJETI_KOR_OBLICI KORIŠTENJA
4. PJR NAČIN I UVJETI
A. OBRAZLOŽENJE UPU
B. SAŽETAK UPU

Izvješće o Javnoj raspravi za UPU Uslužni centar Bale-Jug

IZMJENE I DOPUNE PPUO BALE

1. TEKST PPUO
2. OBRAZLOŽENJE PPUO
3. SAŽETAK PPUO

Izvješće o javnoj raspravi za IiD PPU Općine Bale povezanih s izradom UPU UC Bale-Jug