Obavijesti

Javna rasprava

Objavljeno 19.04.2015. u 19:13h

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13) i Zaključka Načelnika Općine Bale Klasa: 022-05/15-01/52, Urbroj: 2171/02-15-1 od 10.travnja 2015.godine, nositelj izrade Općina Bale, Jedinstveni upravni odjel Općine Bale objavljuje 

J A V N U    R A S P R A V U O  PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA ČERNIBJEK 

1. Objavljuje se Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Černibjek ( u daljnjem tekstu Plan).
2. Javna rasprava o Planu trajati će od 22. travnja 2015. godine do 22. svibnja  2015.godine. Javni uvid u Prijedlog Plana moguć je u vrijeme trajanja Javne rasprave, svaki radni dan  u vremenu od  9.00 do 12.00 u vijećnici Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1.
3. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održati će izrađivač Novi urbanizam d.o.o. Pula, dana 29. travnja 2015. godine u 12.00 sati u Općinskoj vijećnici, Trg Tomaso Bembo 1.     
4. Na Prijedlog Plana u vrijeme trajanja Javne rasprave, sudionici u javnoj raspravi tijela i osobe određene posebnim propisima dostavljaju svoje pismeno očitovanje.

Građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pristupa na javni uvid, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja, mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana, daju primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, upućuju nositelju izrade pisane prijedloge u roku određenom o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Jedinstveni upravni odjel Općine Bale