Obavijesti

Javni natječaj

Objavljeno 19.04.2015. u 19:07h

Na temelju članka 2. i 6. Odluke o uvjetima ustanovljavanja i postupku natječaja za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskim česticama u vlasništvu Općine Bale (Službeni glasnik br. 09/07) i Zaključka Općinskog vijeća Općine Bale od dana 10.veljače 2015.g. Klasa:021-05/15-01/08, Ur.broj:2171-02-15-1 Načelnik  Općine Bale, raspisuje


J A V N I      N A T J E Č A J

osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja
i obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskoj čestici
u  vlasništvu Općine Bale 


 OPĆI UVJETI NATJEČAJA

Raspisuje se Javni natječaj za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskoj čestici u  vlasništvu Općine Bale  na određeno vrijeme.
Građevinska čestica sa  početnom  naknadom za pravo gradnje za jednu godinu u iznosu od 4 EUR-a /m2 izlaže se za osnivanje prava građenja i to :

RED.BROJ - 1
K.Č. - 3374/7
OZNAKA PARCELE - S-79 
POVRŠINA PLANIRANE PARCELE - 386 
POČETNA GODIŠNJA NAKNADA:
EUR - 1.544 
KUNA - 11.888,80


1   Početni iznos naknade od 4 EUR/m2 određen je na rok od 10. godina, a po isteku roka od 10.godina je promjenjiv.

1. Natjecati se mogu:
a) fizičke osobe državljani Republike Hrvatske
b)  pravne osobe  registrirane u RH
2. Natjecatelji pored uvjeta iz točke 1.  moraju dokazati :
a) da u roku od dvije godine mogu izvesti grube građevinske radove
      do pod krov
b)  da on i članovi obiteljskog domaćinstva nemaju riješeno stambeno
     pitanje te da ne posjeduju ili imaju u vlasništvu - suvlasništvu stan, 
     stambenu zgradu ili kuću
 
Sa najpovoljnijim natjecateljem zaključuje se Ugovor o osnivanju prava gradnje.
   
U postupku natječaja najprije se utvrđuje koje ponude ispunjavaju uvjete natječaja .
Ponude koje ne ispunjavaju uvjete odbiti će se kao nevaljane i neće se razmatrati u daljnjem tijeku natječaja.

Najpovoljniji natjecatelj
         Najpovoljniji natjecatelj je onaj koji ispunjava uvjete iz natječaja i ponudi najveću naknadu za osnivanje prava gradnje.
Ukoliko se javi više zainteresiranih pravo gradnje temeljem najpovoljnije ponude ograničava se pravom prvenstva u korist natjecatelja koji su temeljem kriterije iz Odluke skupili najmanje 70 bodova po redoslijedu od najviše do najmanje bodova.
Pravo prvenstva podrazumijeva prihvaćanje najviše ponuđene naknade.
U slučaju više podjednakih natjecatelja koji ostvaruju red prvenstva, prednost ima natjecatelj redoslijedom:
- sa dužim prebivalištem na području općine Bale,
- natjecatelj koji ima više članova porodičnog domaćinstva
- natjecatelj čiji članovi obiteljskog domaćinstva imaju veće stručne spreme.

Kriteriji za određivanje prava prvenstva:

1. mjesto prebivališta odnosno sjedišta natjecatelja:                                bodovi :
-na području RH                                                                                          5
-na području općine  Bale do  2 godine                                                 10
- na području općine  Bale  od  2  do 10 godina                                   20
-na području općine  Bale od 10-15 g.                                                   30
-na području općine  Bale od 15 do 20 g                                              40
-na području općine  Bale više od 20 godina                                       60

2. Broj članova domaćinstva
- do dva člana                                                                                                  10
- do četiri člana                                                                                                20
- više od četiri člana                                                                                        30

3.  Imovno stanje
 -  osoba slabijeg imovnog stanja čiji prihodi
    ne prelaze po članu domaćinstava neto iznos
    prosječne plaće u gospodarstvu IŽ u prethodnoj godini                             10

4.  Stručna sprema:

-   po članu domaćinstva   SSS                                                                        10
-   po članu domaćinstva  VŠS                                                                         15
-   po članu domaćinstava VSS                                                                        20

5.   Zapošljavanje
    a)  po svakom zaposlenom sa prebivalištem na području općine Bale
- više od 5 godina                                                                                  10
    b) po svakom zaposlenom koji ima najmanje VŠS
      -    sa prebivalištem  u općini Bale najmanje jednu godinu                      15

Natjecatelji koji budu izabrani kao najpovoljniji za nekretnine na kojima se ustanovljava pravo građenja za obavljanje poduzetničke djelatnosti boduju se po kriterijima  pod brojem 1. i   5.
U slučaju da se natjecatelj natjecao za više građevnih parcela  Natjecatelj može biti utvrđen kao najpovoljniji natjecatelj  samo na jednoj građevnoj parceli po vlastitom odabiru .Odluku o odabiru građevne parcele, dužan je dostaviti u pisanom obliku u roku od 8 dana od dostave obavijesti da je najpovoljniji natjecatelj na više od jedne građevne parcele.

 POSTUPAK NATJEČAJA
         Tekst natječaja objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Bale, a obavijest o raspisanom natječaju  objavljuje se u dnevnom tisku.
         U razmatranje će se uzeti samo one ponude koje budu zaprimljene u pisarnici Općine Bale ili koje poštom budu dostavljene u pisarnicu zaključno do

13. ožujka 2015.godine do 11.00 sati.

          Ponude koje pristignu poštom ili budu predane u pisarnicu nakon toga roka smatrat će se zakašnjelim neovisno o datumu predaje ponude na poštu, te će se odbaciti.
         Prikupljanje pisanih ponuda provodi se dostavom takvih ponuda putem pošte ili predajom u pisarnicu Općine Bale u zatvorenoj omotnici uz naznaku:
"NE OTVARAJ - NATJEČAJ ZA OSNIVANJE PRAVA GRADNJE", a ponude se dostavljaju na adresu OPĆINA BALE, TRG T. BEMBO 1.

PISANA PONUDA OBAVEZNO  SADRŽI:
1. ime i prezime, odnosno naziv natjecatelja, s naznakom prebivališta , odnosno sjedišta,OIB
2. oznaku nekretnine prema grafičkom prilogu iz natječaja, za koju se dostavlja ponuda za osnivanje prava gradnje,
3. iznos naknade za jednu godinu koju   natjecatelj nudi za osnivanje prava gradnje,
koja ne može biti manja od početne naknade.

UZ PONUDU SE PRILAŽE:

1. dokaz o hrvatskom državljanstvu ili registraciji pravne osobe,
2. potvrda o primanjima, dokaz o imovnom stanju ( plaća ili prihod s drugog osnova  radi utvrđivanja kreditne sposobnosti iz koje je vidljivo da se  može  otplaćivati kredit u iznosu od najmanje 300.000,00 kuna,            
3. izjava svih članova obiteljskog domaćinstva da nemaju riješeno stambeno   pitanje i da ne posjeduju ili imaju u vlasništvu-suvlasništvu stan,
      stambenu zgradu ili kuću,
4. uvjerenje o prebivalištu  (sa naznakom od kada je osoba prijavljena u Općini Bale)
5. dokaz o broju članova obiteljskog domaćinstva,
6. dokaz o stručnoj spremi, natjecatelja i ostalih članova obiteljskog domaćinstva,
7. za pravne osobe dokaz da u trgovačkom društvu imaju zaposlene osobe sa područja općine Bale,
8. potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bale o podmirenim obvezama prema Općini Bale ( za osobe sa područja općine Bale)

Dokazi se prilažu u izvorniku ili ovjerenom presliku  dokumenta  od Javnog bilježnika ili od  JUO Općine Bale .

 
OTVARANJE PONUDA I ODABIR NAJPOVOLJNIJEG NATJECATELJA
Otvaranje i razmatranje prispjelih pisanih ponuda izvršiti će Komisija za provedbu natječaja.
Komisija zapisnički utvrđuje najpovoljniju ponudu.
Općinsko vijeće na prijedlog Komisije donosi Odluku o najpovoljnijim natjecateljima.

Podrobnije obavijesti mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale tijekom radnog vremena od 08,00  do 11,00 sati i to osobno ili telefonom na br. 052/824-303.      

  


 Načelnik
Edi Pastrovicchio

Klasa: 944-01/15-01/
Ur.broj:  2171-02-15-1                                         
Bale, 05.ožujka 2015.g.