City

Oglasna ploča

Javni poziv - nerazvrstane ceste

27.04.2023 - 09:47

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA

ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA

OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE

Općinski načelnik – Sindaco comunale

KLASA/CLASSE: 022-06/23-01/86

URBROJ/NPROT.: 2163-11-02/1-23-2

Bale-Valle, 27.04.2023.

 

Na temelju članka 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima ("Narodne novine" broj 59/18) OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE  objavljuje

JAVNI POZIV

            Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene nerazvrstane ceste:

Lokalna cesta – Krmed, NC015, k.č. 6661 i dio k.č. 2488/3

o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi

            Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao - javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Bale.

            Geodetski elaborat izvedenog stanja izradit će tvrtka URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE vl. SONJA PRICA-PEREŠA, Kranjčevićeva 16/I, Pula.

Predmetna cesta je definirana ogradnim zidovima, te nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat kao i zatražiti dodatna pojašnjenja dana 10.5.2023. od 10:00-11:00 sati u prostorijama Općine Bale od ovlaštene inženjerke geodezije Sonje Price-Pereše.

Jedinstveni upravni odjel Općine Bale