Obavijesti

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale

Objavljeno 31.01.2019. u 10:36h

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 04/18.), članka 5. Statuta Općine Bale („Službeni glasnik Općine Bale“ broj 01/18.) i Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Bale za 2019. godinu, Načelnik Općine Bale objavljuje

 

JAVNI POZIV
za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale

       I.

U cilju korištenja Mjere aktivne politike zapošljavanja – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku: HZZ) Općina Bale iskazuje interes i potrebu za prijemom polaznika/polaznica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale.

 

II.

Cilj osposobljavanja za rad, u smislu mjere iz točke I. ovog Javnog poziva je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita, u skladu s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 86/08., 61/11. i 04/18.)

 

III.

Kandidati/Kandidatkinje (dalje: Kandidat) koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– da su nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih kod HZZ-a duže od 30 dana
– da su bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od godine dana
– da su mlađe od 30 godina
– da ispunjavaju uvjet tražene stručne spreme za poslove za koje se stručno osposobljavaju

 

IV.

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u punome radnom vremenu osam (8) sati dnevno obavljat će se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale:
Stručni suradnik/ca za lokalnu samoupravu: magistar/magistrica struke ili stručni specijalist/stručna specijalistica pravne ili ekonomske struke

 

 

V.

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su dostaviti:

–  prijavu sa upisanim nazivom radnog mjesta na koje se prijavljuju
– kratki životopis s osobnim podacima (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa)
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice)
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (isključivo preslika diplome ili uvjerenja o stručnoj spremi o završenom odgovarajućem sveučilišnom ili stručnom studiju)
– dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog ili radnog iskustva (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
– izjavu o vrsti poslova koje je kandidat obavljao (prilaže se ukoliko je ukupni radni staž evidentiran u trajanju dužem od jedne godine)
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona – ne starije od 6 mjeseci
– uvjerenje HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba (ne starije od 30 dana)

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene. Uvid u originalne dokumente za izabrane kandidate izvršit će se prije zaključivanja pisanog ugovora.

 

VI.

Prije sklapanja ugovora kandidati će biti pozvani na razgovor.

Za osobe koje budu izabrane podnijet će se zahtjev HZZ-u za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te će se po dobivenom odobrenju od strane HZZ-a sa tim osobama sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama koja se odnose na stručno osposobljavanje.

 

VII.

Stručno osposobljavanje obavlja se:

– na temelju pisanog ugovora sa čelnikom upravnog tijela
– prema Programu stručnog osposobljavanja za rad
– pod vodstvom mentora.

Osobe na stručnom osposobljavanju nemaju status službenika i nisu u radnom odnosu.
Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu u iznosu od 3.000,00 kuna, koju isplaćuje HZZ, te na naknadu putnih troškova koju isplaćuje poslodavac u visini od najmanje 0,75 kn/km i ukupnom iznosu od najviše 1.200,00 kuna.

 

VIII.

Prijave sa dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta dostavljaju se na adresu: Općina Bale, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale, sa naznakom: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, u roku od osam (8) dana od dana objave ovog Javnog poziva na oglasnoj ploči HZZ-a.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

IX.

O rezultatima Javnog poziva svi kandidati biti će obaviješteni pisanim putem.
Obavijest o pozivu na razgovor (dan, sat i mjesto) bit će objavljena na Internet stranici Općine Bale www.opcina.bale-valle.hr  najkasnije osam (8) dana od dana proteka roka za dostavu prijava.

 

 

KLASA: 112-01/19-01/01
URBROJ: 2171/02-19-1
Bale, 29.01.2019.

NAČELNIK OPĆINE BALE
Edi Pastrovicchio