City

Oglasna ploča

Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu izrade Proračuna Općine Bale-Comune di Valle za 2022.

10.09.2021 - 01:40

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Načelnik-Sindaco
KLASA/CLASSE:400-06/21-01/15
Urbroj/Numprot: 2171/02-21-1
Bale- Valle, 08. rujna 2021.


Na temelju članka 50. Statuta Općine Bale-Comune di Valle(Službene novine Općine Bale-Comune di Valle broj 01/18, 03/20 i 02/21), Općinski načelnik objavljuje

Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu izrade Proračuna Općine Bale-Comune di Valle za 2022. godinu

U pripremi je izrada prijedloga  Proračuna Općine  Bale-Comune di Valle za 2022. godinu. Želja nam je u proces kreiranja Proračuna uključiti što veći broj zainteresiranih kako bi Proračun bio što kvalitetniji u smislu obuhvaćanja projekata i potreba za Općinu Bale, kao zajednicu.

Stoga, pozivamo sve zainteresirane da dostave svoje prijedloge i sugestije u svezi izrade Proračuna Općine Bale-Comune di Valle za 2022. godinu, te na taj način aktivno sudjeluju u kreiranju Proračuna .

Rok za dostavu prijedloga je 04. listopada 2021. godine. Prijedlozi se mogu predati u pisarnici Općine ili uputiti poštom na adresu: Općina Bale-Comune di Valle, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale-Valle ili poslati elektronskom poštom na adresu: opcina@bale-valle.hr

Sa poštovanjem

Općinski načelnik
Edi Pastrovicchio, v.r.