Obavijesti

Javni poziv

Objavljeno 19.04.2015. u 19:04h

Temeljem članka 2. Odluke o subvencijama u poljoprivredi za razdoblje 2013.-2015. ("Službeni glasnik Općine Bale" broj 03/13), Općinski načelnik dana 24.veljače 2015.godine objavljuje 

 
JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje nabave dugogodišnjih nasada poljoprivrednim
proizvođačima na području Općine Bale u 2015. godini

 
I.  PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je sufinanciranje nabave dugogodišnjih nasada (vinove loze, masline i voćke) poljoprivrednim proizvođačima na  području Općine Bale.
Sredstva se odobravaju redoslijedom podnošenja kompletnog zahtjeva, a do utroška sredstava osiguranih u Proračunu Općine Bale za 2015. godinu, za ovu namjenu.
Subvencija iz stavka 1.ove Odluke dodjeljuje se za:
- lozne cijepove do 50% ukupnog iznosa nabave
- sadnice voća i maslina do  50% ukupnog iznosa nabave
Sufinanciranje po jednom poljoprivrednom gospodarstvu može iznositi najviše 3.000,00 kuna.
Iznimno ukoliko se na javni poziv javi samo jedan podnositelj može iznositi i više.
 
II. UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA
Pravo na sufinanciranje nabave voćnih sadnica ostvaruje poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a ima status obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, obrta i zadruge i trgovačkog društva i da ispunjava slijedeće uvjete:
- da se prebivalište, odnosno sjedište korisnika, te mjesto proizvodnje, nalazi na području Općine Bale,
- da nema dugovanja po osnovi prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i privremenog korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta
- da nema nepodmirenih obveza prema Općini Bale
 
III. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA
Uz zahtjev za dodjelu sredstava za sufinanciranje podnositelj zahtjeva mora priložiti:
- posjedovni list iz katastarske evidencije za zemljište na kojem je obavljena sadnja ili Ugovor o zakupu i presliku Rješenja o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstva,
- deklaraciju sadnog materijala i presliku računa o kupovini sadnog materijala;
-dokaz da nema dugovanja po osnovi prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i privremenog  korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta,
- dokaz da nema nepodmirenih obveza prema Općini Bale ( izdaje: Jedinstveni upravni udjel Općine Bale ),
- presliku žiro ili tekućeg računa

IV. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Zahtjevi se zaprimaju do 24. ožujka 2015. godine.
Sve obrasce za prijavu na Javni poziv podnositelj zahtjeva može podići u Općini Bale, Jedinstveni upravni odjel odnosno dostupni su na službenoj web stranici Općine Bale www.opcina.bale-valle.hr.

V. OSTALE ODREDBE
Zahtjev se može predati poštom ili neposredno u pisarnicu Općine Bale, Jedinstveni upravni odjel s naznakom za "Zahtjev za dodjelu subvencije u poljoprivredi''.

Sve informacije mogu se dobiti na telefon 052/824-303 i email: opcina.bale@pu.t-com.hr .
Ovaj Javni poziv objavljuje se na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Bale www.opcina.bale-valle.hr .


Klasa: 022-05/15-01/39
Ur.broj: 2171-02-15-1
Bale, 24.02.2015.

Načelnik     
Edi Pastrovicchio, v.r.

Dokument za preuzimanje: Subvencija sadnica Zahtjev