City

Oglasna ploča

Objava druge ponovne javne rasprave ID PPUO Bale

12.04.2021 - 08:51

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Jedinstveni upravni odjel 
Klasa: 350-01/21-01/01
Urbroj: 2171-02-21-8
Bale-Valle, 09.04.2021. 

Na temelju članka 104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13., 65/17., 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Načelnika Općine Bale-Comune di Valle Klasa: 022-01/21-01/36 , Urbroj: 2171-02-19-1 od 09. travnja 2021. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Bale-Comune di Valle kao nositelj izrade objavljuje 

D R U G U   P O N O V N U    J A V N U    R A S P R A V U 
o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale

1. Druga ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana  uređenja općine Bale (u daljnjem tekstu: Prijedlog plana) započinje 21. travnja 2021. godine i trajat će do 28. travnja 2021. godine.
Javni uvid održat će se  u Općinskoj vijećnici Općine Bale, radnim danom u vremenu od 9:00 do 12:00 sati. Prijedlog Plana bit će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Bale na adresi www.opcina.bale-valle.hr.

2. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga plana održat će se za sve zainteresirane 22.04.2021.godine s početkom u 13:00 sati u prostoriji vijećnice Općine Bale.

3. Sukladno članku 104. Zakona o prostornom uređenju, druga ponovna javna rasprava se održava sukladno dopisu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine KLASA: 350-02/21-11/18, URBROJ: 531-06-1-1-21-2 od 08.04.2021.godine, ishođenog prema članku 108. Zakona o prostornom uređenju na Konačan prijedlog  Plana.

4. Za vrijeme trajanja druge ponovne javne rasprave o izmijenjenom Prijedlogu plana javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan. Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana za drugu ponovnu javnu raspravu mogu se podnositi samo u svezi s dijelovima plana koji su u odnosu na prethodni Prijedlog plana izmijenjeni.Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe  na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 28.travnja  2021. godine na način utvrđen odredbama članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to: 
- postavljanjem  pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje 
- davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i u Knjigu primjedbi
- uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe  neposredno u pisarnicu Općine Bale ili poštom na adresu: Općina Bale, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale. 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

Javno izlaganje održati će se sukladno važećoj Odluci stožera civilne zaštite o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja. Svi sudionici na javnom izlaganju dužni su se pridržavati propisanih epidemioloških mjera.
                                                   
Jedinstveni upravni odjel

Document 1. Namjena povrsina
Document 2-1_Promet
Document 2-2_Elek_komunikacije
Document 2-3_Vodoopskrba-odvodnja
Document 2-4_Energetika
Document 3-1_Zastita-prirode
Document 3-2_Graditeljska-bastina
Document 3-3a_Posebna-ogranicenja
Document 3-3b_Posebna-ogranicenja
Document 3-4 Posebne mjere
Document 4. a Građevinska područja
Document 4. b Građevinska područja
Document 4. c Građevinska područja
Document 4.0 Pregledna karta
Document A tekst 2PJR IiD PPUO BALE 2021
Document B Obrazlozenje ID PPUO Bale_2PJR
Document C Sazetak ID PPUOBale_2PJR