City

Oglasna ploča

Objava ponovne javne rasprave III ID DPU Grote

23.11.2021 - 11:40

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka Načelnika Općine Bale (Klasa: 022-06/21-01/155, Urbroj: 2171-02-21-1, od 22. studenog 2021. godine), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

P O N O V N U  J A V N U   R A S P R A V U 
o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Grote

1. Objavljuje se Ponovna javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Grote (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana). 
2. Javna rasprava održat će se u razdoblju od 25. studenog 2021. godine do 03. prosinca 2021. godine.
3. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid  u Općinskoj vijećnici Općine Bale, radnim danom u vremenu od 900 do 1400 sati. 
4. Prijedlog Plana bit će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Bale na adresi www.opcina.bale-valle.hr. 
5. Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga Plana 29. studenog 2021. (ponedjeljak) s početkom u 13 sati i to putem livestream servisa, sukladno preporuci Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 20. ožujka 2020. livestream servis omogućuje sudjelovanje javnosti javnom izlaganju, a pristup je preko linka, koji će se objaviti na mrežnim stranicama Općine Bale na dan javnog izlaganja. 
6. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe  na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 03.prosinca 2021. godine na način utvrđen odredbama članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to: 
- postavljanjem  pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje 
- davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i u Knjigu primjedbi
- uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe  neposredno u pisarnicu Općine Bale ili poštom na adresu: Općina Bale, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale.
7. Pisani prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 

Jedinstveni upravni odjel

>> DOKUMENTACIJA (ZIP format) <<

Link na Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89539197291
Meeting ID: 895 3919 7291