City

Oglasna ploča

Oglas za prijam u službu namještenika u Jedinstveni upravni odjel - služba Vlastiti pogon Općine Bale

04.06.2019

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bale raspisuje

OGLAS
za prijam u službu namještenika u Jedinstveni upravni odjel- služba Vlastiti pogon Općine Bale

1. komunalnog radnika III – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme do najduže 6 (slovima: šest)  mjeseci,  uz obvezni probni rad od 2 ( slovima: dva) mjeseca  radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao

1.) Opći uvjeti za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
2.) Posebni uvjeti za prijam u službu:
Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati za  komunalnog radnika III moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
-     niža stručna sprema ili osnovna škola i
-    poznavanje talijanskog jezika.
3.) Kandidati moraju ispunjavati opće i obvezne posebne uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN-86/08, 61/11 i 04/8) u daljnjem tekstu: Zakon.
4.) Prijavi na oglas za  komunalnog radnika III potrebno je priložiti sljedeće:
1. životopis
2. izvornik ili preslik svjedodžbe
3. izvornik ili preslik domovnice
4. izvornik ili preslik potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
5. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona (nije potrebna javnobilježnička ovjera) 
6. izvornik ili preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona (ne starije od 6 mjeseci)
7. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti  za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je objavljen oglas.

5.) Kandidat koji nije podnio pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa,  ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. 
6.) Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge tražene u ovome oglasu.
7.) U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN - 86/08, 68/11 i 04/18).
8.) Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, te ostvaruje to pravo u odnosu na ostale kandidate  samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužni/dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te dokaze sukladno članku 103. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Dokazi za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
9.) Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova iz toč.4 ovoga Oglasa dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o imenovanju, odnosno rješenja o prijmu u službu.
10.) Postupak oglasa obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.
11.) Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.
12.) Prijave na oglas, s naznakom radnog mjesta za koje se kandidat javlja  te s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 (osam) dana od objave oglasa  na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Općina Bale, Bale, Trg Tomaso Bembo 1, s naznakom: »Za prijavu na oglas – Vlastiti pogon«.
13.) Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru objavit će se na web-stranici Općine Bale (www.opcina.bale-valle.hr).
14.) Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na istoj web-stranici Općine Bale i na oglasnoj ploči Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, Bale, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
15.) O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-03/19-01/
URBROJ:2171-02/19-1
Bale, 04.06.2019.
                        
Pročelnica:
Irina Gobbato, spec.publ.admin.