Obavijesti

Općina Bale dobila prvo reciklažno dvorište mobilnog karaktera sukladno Planu gospodarenja otpadom

Objavljeno 24.10.2018. u 02:20h

Općina Bale Valle

Općini Bale je danas isporučeno mobilno reciklažno dvorište na kotačima od tvrtke Techno Win d.o.o. kako bi omogućili svojim mještanima bliži pristup reciklažnom dvorištu te odvajanje korisnog i problematičnog (opasnog) otpada.

Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva. Služi za zaprimanje problematičnog (opasnog) otpada, plastike, limenke, papira, staklenu ambalažu, stare lijekovi, stare baterije, otpadno motorno ulje, zauljenih motornih filtera, otpadnog jestivog ulja, tekstil, stare akumulatore, ambalažu od boja, lakova i otapala, EE otpad, te otpadnu (praznu) ambalažu od pesticida.

Korisnici  mogu sami dovesti navedeni otpad na određene lokacije prema rasporedu o kojem će mještani biti pravovremeno obavješteni. te je potrebno sa sobom donesti osobnu iskaznicu radi evidencije koja je potrebna prilikom predaje otpada u mobilno reciklažno dvorište.