City

Oglasna ploča

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA FORLANETE

15.05.2024 - 08:39

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Zaključka općinskog načelnika Općine Bale-Comune di Valle (KLASA/CLASSE: 350-04/22-01/01 URBROJ/NUMPROT: 2163-11-03/1-24-20 od 14. svibnja 2024.godine), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Forlanete

1. Objavljuje se ponovna javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Forlanete (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana). 
 
2. Ponovna javna rasprava održat će se u razdoblju od  17.svibnja 2024. godine do 24.svibnja 2024.

3. Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid  u Općinskoj vijećnici Općine Bale, radnim danom u vremenu od 9 do 12 sati. 
 
4. Prijedlog Plana bit će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Bale na adresi www.opcina.bale-valle.hr. 
 
5. Javno izlaganje radi obrazloženja Prijedloga Plana održat će se za sve zainteresirane u  utorak 24.05.2024. godine s početkom u 12:30 sati u Općinskoj vijećnici, Trg Tomaso Bembo 1, Bale.
 
6. Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog  Plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga Plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe  na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 24. svibnja 2024. godine na način utvrđen odredbama članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to: 
- postavljanjem  pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje 
- davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i u Knjigu primjedbi
- uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe  neposredno u pisarnicu Općine Bale ili poštom na adresu: Općina Bale, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale.
7.    Pisani prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 

Jedinstveni upravni odjel

Document Dokumentacija (u ZIP formatu)