City

Oglasna ploča

Ponovnu javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale

15.01.2021

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Jedinstveni upravni odjel 
Klasa: 350-01/21-01/01
Urbroj: 2171-02-21-1
Bale-Valle, 15.01.2021. 

Na temelju članka 104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13., 65/17., 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Načelnika Općine Bale-Comune di Valle Klasa: 022-01/21-01/05 , Urbroj: 2171-02-19-1 od 15.siječnja 2021. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Bale-Comune di Valle kao nositelj izrade objavljuje 

Ponovnu javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale

1. Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana  uređenja općine Bale (u daljnjem tekstu: Prijedlog plana) započinje 20. siječnja 2021. godine i trajat će do 27. siječnja 2021. godine.
Ponovni javni uvid održat će se  u Općinskoj vijećnici Općine Bale, radnim danom u vremenu od 9:00 do 12:00 sati.
Prijedlog Plana bit će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Bale na adresi www.opcina.bale-valle.hr.

2. Ponovno javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga plana održat će se za sve zainteresirane 22.01.2021.godine (petak) s početkom u 11:00 sati u prostoriji vijećnice Općine Bale

3. Svi zainteresirani mogu sudjelovati u javnoj raspravi na sljedeće načine:
- imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedloge izmjena i dopuna predmetnog prostornog plana, tijekom trajanja javnog uvida,
- mogu postavljati pitanja za vrijeme javnog izlaganja o predloženim planskim rješenjima,
- mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju i u Knjigu primjedbi
- mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe neposredno u pisarnicu Općine Bale ili poštom na adresu: Općina Bale, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni. Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe  na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 27.siječnja 2021. godine. 
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

4.Javno izlaganje održati će se sukladno važećoj Odluci stožera civilne zaštite o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja. Svi sudionici na javnom izlaganju dužni su se pridržavati propisanih epidemioloških mjera.
                                                   
Jedinstveni upravni odjel