City

Oglasna ploča

Poziv i dnevni red za 1. sjednicu Općinskog vijeća u 2021. godini

12.02.2021 - 02:23

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE 
Općinsko vijeće-Consiglio comunale
KLASA/CLASSE: 021-05/21-01/1 
URBROJ/NUMPRO: 2171-2-21-1 
Bale-Valle,12.02.2021.

Na temelju članka 70. i 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/18):

SAZIVAM
01. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale

Sjednica će se održati u petak dana 19.02.2021. godine u Kaštelu Bembo, Castel 1,Bale, s početkom u 18,30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 08.sjednice u 2020.godini
2. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bale-Comune di Valle
3. Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale
4. Izbor Savjeta mladih Općine Bale
5. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranka i nezavisnih vijećnika u 2021.godini
6. Donošenje Odluke o najpovoljnijoj ponudi za prodaju nekretnina
7. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina
8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o sufinanciranju naknade za pravo građenja
9. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bale
10. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bale-Valle
11. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bale za 2021. godinu
12. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno - Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno
13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju zaključivanja Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno – Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno
14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju zaključivanja 1.Aneksa Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno – Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj- Rovigno
15. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statut Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno – Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno
16. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Bale za 2020. godinu
17. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Bale za 2021. godinu
18. Izvješća o stanju zaštite od požara općine Bale za 2020. godinu
19. Plan motrenja, čuvanja, ophodnje i dojave za područje općine bale za 2021.godinu
20. Izmjene i dopune Plana zaštite od požara općine Bale
21. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o ustrojavanju zajedničkog komunalnog i prometnog redarstva
22. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale-Comune di Valle 
23. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale
24. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 6536/4 k.o.Bale
25. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Vedran Šetić, v.r.