City

Oglasna ploča

Poziv i dnevni red za 2. sjednicu Općinskog vijeća u 2021. godini

07.04.2021 - 22:14

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE 
Općinsko vijeće-Consiglio comunale
KLASA/CLASSE: 021-05/21-01/15
URBROJ/NUMPRO: 2171/2-21-1 
Bale-Valle,07.04..2021.

Na temelju članka 70. i 76.a Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/18 i 01/21):

SAZIVAM
02. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale

Sjednica će se održati u ponedjeljak dana 12.04.2021. godine u 18,30 sati elektroničkim putem-ZOOM sastanak

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 01.sjednice u 2021.godini
2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Bale za 2020. godinu sa pripadajućim Programima javnih potreba
3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu
4. Izvještaj o radu davatelja usluge Komunalni servis d.o.o. za 2020.godinu
5. Donošenje Odluke o najpovoljnijoj ponudi za prodaju nekretnina
6. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina
7. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Bale
8. Vijećnička pitanja
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BALE-VALLE
PREDSJEDNIK 
Vedran Šetić