City

Oglasna ploča

Poziv i dnevni red za 20. sjednicu Općinskog vijeća

31.05.2024 - 13:49

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale
KLASA/CLASSE: 024-02/24-01/12
URBROJ/NUMPRO: 2163-11-01/1-24-1
Bale-Valle, 28.05.2024.

Na temelju članka 70. i 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 07.06. 2024. godine u Općinskoj vijećnici, Trg Tomaso Bembo 1, Bale, s početkom u 14:30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 19.sjednice
2. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva FORLANETTE d.o.o. za 2023. godinu
3. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva FORT FORNO d.o.o. za 2023. godinu
4. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2023.godinu sa pripadajućim Programima javnih potreba
5. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2023.godinu
6. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe u Proračunu Općine Bale za mjesec prosinac 2023. godine
7. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe u Proračunu Općine Bale za I. tromjesečje (siječanj-ožujak) 2024. godine
8. Izvješće o ostvarenju Programa korištenja sredstva od raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bale-Valle za 2023.godinu
9. Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Bale za 2023. godinu
10. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Bale-Comune di Valle za razdoblje srpanj – prosinac 2023.
11. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu dozvole na pomorskom dobru
12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području općine Bale-Valle
13. Prethodna suglasnost na izmjene općih uvjeta isporuke komunalne djelatnosti parkiranja na uređenim javnim otvorenim površinama
14. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na dijelu k.č.br.6614/1 k.o. Bale
15. Donošenje Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi
16. Donošenje Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi
17. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Vedran Šetić