City

Oglasna ploča

Poziv i dnevni red za 5. sjednicu Općinskog vijeća u 2021. godini

16.12.2021 - 16:53

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/21-01/67
URBROJ/NUMPRO: 2171-2-21-1
Bale-Valle,14.12.2021.   

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM

05. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 21.12.2021. godine u Kaštelu Bembo, Castel 1, Bale,  s početkom u 18,00 sati.

Predlažem
Dnevni red

 
1. Prihvaćanje zapisnika sa 04.sjednice u 2021.godini
2. Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Bale-Comune di Valle za 2021.godinu sa pripadajućim izmjenama i dopunama Programa
3. Prijedlog Proračuna Općine Bale-Comune di Valle za 2022.godinu sa projekcijom za 2023. i 2024.godinu sa pripadajućim Programima
4. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna Općine Bale za 2022.godinu
5. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranka i nezavisnih vijećnika u 2022. godini
6. Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama DPU područja Grote
7. Donošene Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnina
8. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine
9. Plan rada i financijski plan poslovanja trgovačkog društva Forlanette d.o.o. za 2022.godinu
10. Program rada Savjeta mladih Općine Bale-Comune di Valle za 2022. godinu
11. Donošenje Odluke o prihvaćanju donacije
12. Vijećnička pitanja

PODPREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dea Lordanić