City

Oglasna ploča

Poziv i dnevni red za 7. sjednicu Općinskog vijeća u 2020. godini

25.11.2020 - 04:02

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale
KLASA/CLASSE: 021-05/20-01/43
URBROJ/NUMPRO: 2171-2-20-1
Bale-Valle,16.11.2020.

Na temelju članka 70. i 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/18):

SAZIVAM
7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale

Sjednica će se održati dana 30.11.2020. godine u Društvenom domu u Golašu, s početkom u 18,00 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 06.sjednice u 2020.godini
2. Prijedlog Proračuna Općine Bale za 2021.g. sa projekcijom za 2022.g. i 2023.g.- 1.čitanje
3. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bale
4. Donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Grote
5. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Bale
6. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina
7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o najpovoljnijim natjecateljima
8. Donošenje Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno
9. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog poziva za predlaganje kandidata članova Savjeta mladih Općine Bale-Valle
10. Donošenje Odluke o produljenju važenja Programa ukupnog razvoja Općine Bale-Valle 2015.-2020.
11. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Općine Bale-Valle za razdoblje od 2021.-2027. godine
12. Donošenje Odluke o zaduženju Općine Bale-Valle
13. Prijedlog Deklaracije o očuvanju i zaštiti urbanog prostora i prirodne baštine Općine Bale-Valle
14. Razmatranje zahtjeva Riccarda Sugar
15. Izvješće o radu načelnika Općine Bale-Valle za siječanj-lipanj 2020.
16. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Vedran Šetić, v.r.