City

Oglasna ploča

Poziv za dodijelu javnih priznanja i počasti Općine Bale za 2020

09.03.2021 - 11:19

Na temelju članka 55. Statuta Općine Bale-Comune di Valle („Službeni glasnik Općine Bale“ broj 01/18, 03/20 i 02/21)  te čl. 15. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku dodjele javnih priznanja i počasti Općine Bale (Službeni glasnik Općine Bale br. 03/18), dana 09.ožujka 2021. godine, Općinski načelnik objavljuje sljedeći 

P O Z I V

Pozivaju se svi zainteresirani građani i pravne osobe sa područja općine Bale te ovlašteni predlagatelji da najkasnije do 01.travnja 2021. godine podnesu svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja i počasti Općine Bale. Javna priznanja dodijeliti u povodu obilježavanja zaštitnika Blaženog Julijana – Dana Općine Bale.

Javna priznanja dodjeljuju se radi odavanja priznanja za postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za promicanje aktivnosti koje su tome usmjerene. Javna priznanja i počasti Općine Bale jesu: Plaketa, Priznanje, Zahvalnica i Imenovanje počasnim građaninom.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu dati: najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća, radna tijela Općinskog vijeća (osim Komisije za izbor i imenovanja), Općinski Načelnik, ovlaštena tijela pravnih osoba i udruga građana, građani sa prebivalištem na području općine Bale. 

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mora sadržavati sljedeće:

- podatke o podnositelju prijedloga,
- obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnog priznanja Općine Bale uz odgovarajuću dokumentaciju,
- životopis kandidata za fizičku osobu,
- vrstu javnog priznanja za koje se osoba predlaže.

Prijedlozi podnose se pismenim putem osobno ili putem pošte na sljedeću adresu:  Općina Bale-Comune di Valle, Trg Tomaso Bembo 1, Bale-Valle.
Prijedlozi koji se dostave nakon naznačenog roka te nepotpuni prijedlozi ne uzimaju se u obzir.
Odluku o dodjeli općinskih javnih priznanja i počasti donosi Općinsko vijeće Općine Bale.

OPĆINSKI NAČELNIK
EDI PASTROVICCHIO v.r.