City

Oglasna ploča

Savjetovanje s javnošću - više informacija

01.02.2021

REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO

KLASA:032-01/21-01/01
URBROJ: 2171/02-01-21-1
Bale-Valle, 11. siječnja 2021. godine                              

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15) i čl. 55. Statuta Općine Bale-Comune di Valle(Službeni glasnik Općine Bale broj 01/18 i 03/20), Općinski načelnik, dana 11. siječna 2021.godine , donosi

ZAKLJUČAK 
o utvrđivanju Plana savjetovanja s javnošću Općine Bale-Comune di Valle za 2021. godinu

I.
Utvrđuje se Plan savjetovanja s javnošću Općine Bale-Comune di Valle za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Plan).

II.
Naziv akta prije čijeg donošenja se planira provođenje savjetovanja s javnošću temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, očekivano vrijeme donošenja i provedbe internetskog savjetovanja i nositelj izrade i provedbe, donositelj akta iskazani su u tablici koja je sastavni dio ovog Zaključka.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će biti objavljen u Službenom glasniku Općine Bale.

Općinski načelnik
Edi Pastrovicchio, v.r.

Document Plan savjetovanja s javnošću Općine Bale-Comune di Valle za 2021. godinu
Document Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća
Document Nacrt prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama_Statuta
Document Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću za Poslovnik
Document Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću za Statutarnu odluku