City

Sjednice vijeća

1. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale u 2018. godini


REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/18-01/1
Urbroj: 2171-02-18-1
Bale, 30.01.2018.          

Na temelju članka 12.  i  54.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/09 i 02/13):

SAZIVAM
1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale

Sjednica će se održati dana 16.veljače 2018. godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 18,00 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 5.sjednice Općinskog vijeća u 2017.godini
2. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Bale za 2018.godinu sa izmjenama i dopunama Programa 
3. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Bale
4. Donošenje Odluke o dodijeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada trgovačkom društvu Komunalni servis d.o.o. Rovinj na području općine Bale
5. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području općine Bale
6. Donošenje Statuta Općine Bale
7. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi Općine Bale
8. Donošenje Odluke o davanju prostora u vlasništvu Općine Bale na korištenje udrugama
9. Donošenje Odluke o uređenju prometa na području naselja Bale
10. Donošenje Odluke o dopuni predmeta poslovanja trgovačkog društva Forlanette d.o.o.
11. Donošenje Odluke o uključenju u akciju Gradovi i Općine - prijatelji djece
12. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zasnivanje prava građenja
13. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području općine Bale za 2017. godinu
14. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara općine Bale za 2017.godinu
15. Donošenje Odluke o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Bale za 2018.godinu
16. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopunama Plana zaštite od požara općine Bale
17. Donošenje Plana motrenja, čuvanja, ophodnje i dojave za područje općine Bale za 2018.godinu
18. Donošenje Zaključka o usvajanju Plana rada JVP Rovinj za 2018.godinu
19. Donošenje Zaključka o usvajanju Plana rada DVD Bale za 2018.godinu
20. Izvješće o izvršenju godišnjeg Plana i Programa Vlastitog pogona Općine Bale za 2018.godinu
21. Vijećnička pitanja

Predsjednik:
Vedran Šetić

Napomena: Materijale za točku 7. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi Općine Bale dostaviti će se naknadno